p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
The Effects on Bacterial Translocation and Tissue Damage of Selenium Treatment in an Experimental Intestinal Ischaemia-Reperfusion Model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-58901 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.58901

The Effects on Bacterial Translocation and Tissue Damage of Selenium Treatment in an Experimental Intestinal Ischaemia-Reperfusion Model

Emine Yıldırım1, Hilal Ozer2, ilter Ozer3, Adil Koyuncu4, Timur YILDIRIM5
1University of Health Sciences Turkey, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, İstanbul
2University of Health Sciences Turkey, Ankara Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Ankara
3Eskişehir Osmangazi University, Department of General Surgery, Eskişehir
4University of Health Sciences Turkey, Haseki Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, İstanbul
5University of Health Sciences Turkey, Baltalimani Bone Diseases Training and Research Center, İstanbul

BACKGROUND: The free oxygen radicals formed with reperfusion following intestinal ischaemia are extremely toxic for the cells. Glutathione peroxidase, which is an important enzyme that prevents the formation of reactive oxygen species, requires selenium as a co-factor. The aim of this study was to demonstrate the effect of selenium administration on reducing ischaemia-reperfusion damage.

MATERIAL AND METHODS: A total of 28 male Wistar rats were separated into 4 groups. To Groups 3 and 4, sodium selenite at the dose of 10µg/kg/day was administered intraperitoneally for 5 days. In Groups 1 and 3, laparotomy was applied, and in Groups 2 and 4, following laparotomy, ischaemia was created by clamping the superior mesenteric artery for 45 mins, then reperfusion was provided for 90 mins. Blood, liver and ileum samples were taken from all the animals for examination of malondialdehyde. For examination of bacterial translocation, liver, spleen and mesenteric lymph node tissue samples were taken. A sample taken from the ileum was examined histopathologically.

RESULTS: There was determined to be significantly more bacterial translocation in the mesenteric lymph nodes of the ischaemia-reperfusion group (p<0.05). In the histopathological evaluation, the score in the ischaemia-reperfusion group was determined to be significantly higher than the scores in the other groups (p<0.05). Elevated serum, liver and ileum malondialdehyde levels in the ischaemia-reperfusion group were significantly higher than those in the other groups (p<0.05).

CONCLUSION: Selenium was seen to have decreased serum and tissue malondialdehyde levels and increased the histopathological damage developing in the intestines with ischaemia-reperfusion and thereby increased bacterial translocation

Keywords: ischaemia, reperfusion, selenium, ileum, bacterial translocation

Deneysel İntestinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Selenyum Tedavisinin Bakteriyel Translokasyon ve Doku Hasarı Üzerinde Etkileri

Emine Yıldırım1, Hilal Ozer2, ilter Ozer3, Adil Koyuncu4, Timur YILDIRIM5
1T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Eskişehir
4T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

AMAÇ: İntestinal iskemi sonrası reperfüzyon gerçekleşmesi ile oluşan serbest oksijen radikalleri hücre için son derece toksiktir. Glutatyon peroksidaz ise reaktif oksijen türlerinin oluşumunu engelleyen önemli enzimlerdendir ve kofaktör olarak selenyuma ihtiyaç duyar. Çalışmamızın amacı selenyum uygulanmasının iskemi-reperfüzyon hasarını azaltıcı etkisini göstermektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmada 28 adet erkek Wistar rat kullanılmıştır. Denekler dört gruba ayrılmışlardır. Üçüncü ve dördüncü gruba beş gün süre ile 10 mikrogram/kg/gün sodyum selenat intraperitoneal olarak verilmiştir. Birinci ve üçüncü grup deneklere laparotomi yapıldı, ikinci ve dördüncü gruptaki deneklere ise laparotomi sonrası superior mezenterik arter 45 dakika klempe edilip iskemi oluşturuldu, ardından 90 dakika reperfüzyon sağlanmıştır. Deneklerden malondialdehit için kan, karaciğer ve ileum örneği alınmıştır. Bakteriyel translokasyon için karaciğer, dalak ve mezenterik lenf nodu doku örnekleri alınmış ayrıca ileumdan alınan örnek ile histopatolojik inceleme yapılmıştır.

BULGULAR: İskemi-reperfüzyon grubunda mezenterik lenf nodlarında bakteriyel translakasyon diğer gruplardan anlamlı derecede fazla idi (p<0.05). Histopatolojik değerlendirmelere bakıldığında yine iskemi-reperfüzyon grubunda skor diğer gruplardan anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Serum, karaciğer ve ileum malondialdehit düzeyleri de iskemi-reperfüzyon grubundaki yüksekliğe bağlı olarak gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05).

SONUÇ: Çalışmamız selenyumun serum ve doku MDA düzeylerini düşürdüğü, bağırsaklarda iskemi reperfüzyon hasarı ile gelişen histopatolojik hasarı ve buna bağlı bakteriyel translokasyonu azalttığı göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İskemi, reperfüzyon, selenyum, ileum, bakteriyel translokasyonCorresponding Author: Emine Yıldırım, Türkiye