p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of standard miniplates and locked miniplates in post-traumatic fracture stabilization [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 715-722 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.59447

Comparison of standard miniplates and locked miniplates in post-traumatic fracture stabilization

Lütfiye Yazar, Barış Altuğ Aydil, Mustafa Ayhan, Yağmur Çömlekçioğlu
Department of Oral and Maxillfacial Surgery, Istanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Bicortical screws (lag and positional) or miniplates with monocortical screws are generally used for the rigid fixa-tion of the sagittal split ramus osteotomy (SSRO) in maxillofacial surgery. However, in this osteosynthesis method, the plate must be perfectly adapted to the bone to prevent misalignment of the bone segment and occlusal changes. In addition, it is necessary to prevent the position of the condyle in the mandibular fossa from changing after fixation. In recent years, locked miniplate systems have been used to overcome these complications.
METHODS: The aim of this study is to compare the commonly used 2.0 mm standard miniplate/screw systems and 2.0 mm locking miniplate/screw systems in fresh sheep jaws with Obwegeser-Dal Pont (OD) and Hunsuck-Epker (HE) modifications, by evaluating standard parameters.
RESULTS: Our study consists of two main groups and two subgroups. 40 sheep hemimandibulae were randomly divided into two main groups. Each group was randomly divided into two subgroups. There are ten hemimandibulae (n=10) in each subgroup. Linear force test was applied using 4-hole standard miniplate and 4-hole locking miniplate systems on sheep jaws with 5 mm advancement by applying OD and HE techniques, which are two frequently preferred modifications in SSRO. For statistical analysis SPSS® 16.0 (Sta-tistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA) package program was used. It was statistically compared with the 95% confidence interval using the Pearson coefficient, and p<0.05 was interpreted as significant. The values of the loading forces applied to the samples in the groups were subjected to analysis of variance (ANOVA) to confirm the normality of the sample. Multiple comparisons were made between groups using the Tukey test. The mean loadings in the groups were analyzed by one-way ANOVA.
CONCLUSION: In general, as the strength of the force increases, the displacement values increase in all groups, but although it was observed that the locked miniplate/screw system was more stable than the standard miniplate/screw system, no statistically significant difference was found.

Keywords: Fracture, miniplates; stabilization; trauma.

Travma sonrası kırık stabilizasyonunda standart miniplaklar ve kilitli miniplakların karşılaştırılması

Lütfiye Yazar, Barış Altuğ Aydil, Mustafa Ayhan, Yağmur Çömlekçioğlu
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Maksillofasiyal cerrahide Sagittal Ramus Osteotomisinin (SSRO) rijit fiksasyonu için genellikle bikortikal vidalar (lag ve pozisyonel olarak) ya da monokortikal vidalarla birlikte miniplaklar kullanılmaktadır. Ancak bu osteosentez yönteminde kemik segmentinin yanlış hizalanmasını ve okluzal değişiklikleri önlemek için plağın kemiğe mükemmel adapte edilmesi gerekmektedir. Ayrıca fiksasyon sonrası kondilin mandibular fosssadaki pozisyonunun değişmesini önlemek gerekmektedir. Son yıllarda bu zorlukların daha rahat üstesinden gelebilmek için kilitli miniplak sistemlerinden yararlanılmaya başlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmanın amacı, standart parametreleri değerlendirerek, Obwegeser-Dal Pont (OD) ve Hunsuck-Epker (HE) modifi-kasyonu uygulanmış taze koyun çenelerinde, yaygın olarak kullanılan 2.0 mm standart miniplak/vida sistemleri ile son zamanlarda SSRO’da sıklıkla kullanılan 2.0 mm kilitli miniplak/vida sistemlerini karşılaştırmaktır.
BULGULAR: Çalışmamız iki ana grup ve iki alt gruptan oluşmaktadır. Kırk adet koyun hemimandibulası rastgele olacak şekilde iki ana gruba ayrıldı. Her grup kendi içerisinde rastgele iki alt gruba ayrıldı. Her bir alt grupta 10 adet hemimandibula (n=10) vardı. SSRO’da sıklıkla tercih edilen iki modifikasyon olan Obwegeser-Dal Pont ve Hunsuck-Epker teknikleri uygulanarak 5 mm ilerletme yapılan koyun çenelerinde 4 delikli standart miniplak ve 4 delikli kilitli miniplak sistemleri kullanılarak doğrusal kuvvet testi uygulandı. İstatistiksel analiz için. SPSS® 16.0 (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, Illinois, ABD) paket programı kullanıldı. Pearson katsayısı kullanılarak %95 güvenilirlik aralığında istatistiksel olarak karşılaştırıldı, p<0.05 değeri anlamlı olarak yorumlandı. Gruplardaki örneklere uygulanan yükleme kuvvetlerinin değerleri numunenin normalliğini doğrulamak için varyans analizine tabi tutuldu. Tukey testi ile gruplar arasında çoklu karşılaştırmalar yapıldı. Gruplardaki yükleme ortalamaları one-way ANOVA ile analiz edildi.
TARTIŞMA: Genel olarak bakıldığında, kuvvetin şiddeti arttıkça, bütün gruplarda yer değiştirme değerleri artmaktadır, ancak kilitli miniplak/vida sisteminin standart miniplak/vida sisteminden daha stabil olduğu gözlenmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fracture, miniplates; stabilization; trauma.

Lütfiye Yazar, Barış Altuğ Aydil, Mustafa Ayhan, Yağmur Çömlekçioğlu. Comparison of standard miniplates and locked miniplates in post-traumatic fracture stabilization. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 715-722

Corresponding Author: Barış Altuğ Aydil, Türkiye
Manuscript Language: English