p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Mortality in Code Blue; can APACHE II and PRISM scores be used as markers for prognostication? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 149-155 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.59940

Mortality in Code Blue; can APACHE II and PRISM scores be used as markers for prognostication?

Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Şenay Göksu Tomruk, Sinem Keskin Kayalar
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, İstanbul Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Code blue (CB) is an emergency call system developed to respond to cardiac and respiratory arrest in hospitals. However, in literature, no scoring system has been reported that can predict mortality in CB procedures. In this study, we aimed to investigate the effectiveness of estimated APACHE II and PRISM scores in the prediction of mortality in patients assessed using CB to retrospectively analyze CB calls.
METHODS: We retrospectively examined 1195 patients who were evaluated by the CB team at our hospital between 2009 and 2013. The demographic data of the patients, diagnosis and relevant de-partments, reasons for CB, cardiopulmonary resuscitation duration, mortality calculated from the APACHE II and PRISM scores, and the actual mortality rates were retrospectively record-ed from CB notification forms and the hospital database.
RESULTS: In all age groups, there was a significant difference between actual mortality rate and the expected mortality rate as estimated using APACHE II and PRISM scores in CB calls (p<0.05). The actual mortality rate was significantly lower than the expected mortality.
CONCLUSION: APACHE and PRISM scores with the available parameters will not help predict mortality in CB procedures. Therefore, novels scoring systems using different parameters are needed.

Keywords: APACHE II, code blue; mortality; PRISM.

Mavi Kod’da Mortalite; Apache II ve PRISM skorları, prognoz için belirteç olabilir mi?

Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Şenay Göksu Tomruk, Sinem Keskin Kayalar
İstanbul Umraniye Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Mavi Kod, hastanelerde kalp ve solunum arrestine yanıt vermek üzere geliştirilmiş acil çağrı sistemidir. Ancak, literatürde Mavi Kod işlemlerinde mortaliteyi öngörmek için bir skor sistemi geliştirilmemiştir. Bu çalışmada Mavi Kod ile değerlendirilen hastalarda mortalite tahmininde hesaplanan APACHE II ve PRISM skorlarının etkinliğinin araştırılması ve Mavi Kod çağrılarının geriye dönük analizi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde 2009 ile 2013 yılları arasında Mavi Kod ekibi tarafından değerlendirilen 1195 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalara ait demografik veriler, tanı ve ilişkili bölümler, Mavi Kod nedenleri, kardiyopulmoner resüsitasyon süresi, APACHE II ve PRISM skorları ile hesaplanan mortalite ve gerçekleşen mortalite değerleri hastane veritabanı ile Mavi Kod Bildirim Formlarından geriye dönük olarak kayıt edildi.
BULGULAR: Mavi Kod çağrılarında gerçek mortalite ile APACHE II ve PRISM skorları tarafından hesaplanan beklenen mortalite arasında tüm yaş gruplarında anlamlı fark vardı (p<0.05). Gerçek mortalite oranı beklenen mortaliteden anlamlı derecede daha düşüktü.
TARTIŞMA: Mevcut parametrelerle APACHE ve PRISM skorları, Mavi Kod işlemlerinde mortalitenin öngörülmesine yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden, farklı parametrelerin kullanıldığı yeni skor sistemlerine gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: APACHE II, Mavi Kod; mortalite; PRISM.

Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Şenay Göksu Tomruk, Sinem Keskin Kayalar. Mortality in Code Blue; can APACHE II and PRISM scores be used as markers for prognostication?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 149-155

Corresponding Author: Gülşah Karaören, Türkiye
Manuscript Language: English