p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of cyanoacrylate-assisted arteriotomy closure with conventional closure technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 535-540

Comparison of cyanoacrylate-assisted arteriotomy closure with conventional closure technique

Omer Faik Ersoy1, Huseyin Ayhan Kayaoglu1, Alper Celik1, Namik Ozkan1, Nese Lortlar2, Suna Omeroglu2
1Department Of General Surgery, Gaziosmanpasa Unıversity Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey
2Department Of Histology And Embryology,gazi Unıversity Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

BACKGROUND
We aimed to compare conventional suture closure of arteriotomy with N-butyl-cyanoacrylate-assisted suture closure.
METHODS
Forty Wistar rats were randomly divided into two groups. Standard arteriotomy was performed to the abdominal aorta through a midline incision. In the first group, arteriotomy was closed by 3 stitches with 45° between each and in the second by two stitches with 0.1 ml (12-12.5 mg) cyanoacrylate. Amount of blood loss, operation time and severity of myointimal hyperplasia by immunohistochemistry on aorta segments were measured on postoperative days 7 and 30.
RESULTS
Mean anastomotic time was 13.5±1.64 in the first and 13.0±1.75 min in the second group (p=0.356). Operation time was 23.45±3.63 in the control and 21.0±3.09 min in the second group (p=0.027). Mean amount of bleeding was 473.75± 260.5 in the first and 327.5± 155.36 μl in the second group (p=0.037). Intimal thickness on the 7th day was 80.62±7.92 in the first and 83.24±3.42 μm in the second group, and on the 30th day was 81.64±5.11 in the first and 88.77±11.03 μm in the second group. The early and late intimal thicknesses were similar (p=0.35 and 0.87, respectively).
CONCLUSION
Reconstruction of arteriotomies with fewer sutures in combination with cyanoacrylate is a safe method associated with less blood loss and shorter operation time. It also does not lead to increased myointimal hyperplasia.

Keywords: Arteriotomy closure, N-butyl 2 cyanoacrylate; myointimal hyperplasia; operation time; vascular injury.

Siyanoakrilat yardımlı arteriyotomi kapama tekniğinin konvansiyonel kapama tekniği ile karşılaştırılması

Omer Faik Ersoy1, Huseyin Ayhan Kayaoglu1, Alper Celik1, Namik Ozkan1, Nese Lortlar2, Suna Omeroglu2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilimdalı, Tokat
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilimdalı, Ankara

AMAÇ
Arteriyotomi sonrası, konvansiyonel dikiş tekniği ile n-bütil-2-siyanoakrilat yardımlı kapama tekniği karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kırk adet Wistar sıçan randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Orta hat kesisiyle abdominal aortaya standart arteriyotomi uygulandı. Arteriyotomi, birinci grupta aralarında 45° açıyla 3 adet; ikinci grupta ise 60° açıyla 2 adet dikişle kapatıldı. İkinci gruba 0,1 ml (12-12,5 mg) siyanoakrilat uygulandı. Operasyon zamanı, kanama miktarı ve aortanın çıkarılan anastomotik segmentinde cerrahi sonrası 7. ve 30. günlerde immünohistokimyasal olarak miyointimal hiperplazinin şiddeti değerlendirildi.
BULGULAR
Ortalama anastomoz zamanı 1. grupta 13,5±1,64 dk, 2. grupta 13,0±1,75 dk idi (p=0,356). Ameliyat süresi kontrol grubunda 23,45±3,63 dk, tedavi grubunda 21,0±3,09 dk olarak saptandı (p=0,027). Ortalama kanama miktarı 1. grupta 473,75±260,5 μl, 2. grupta 327,5±155,36 μl idi (p=0,037). Yedinci günde yapılan ölçümde intima kalınlığı 1. grupta 80,62±7,92 μm, 2. grupta 83,24±3,42 μm; 30. günde 1. grupta 81,64±5,11 μm, 2. grupta 88,77±11,03 μm olarak bulundu. Erken ve geç ölçümlerde intima kalınlıkları benzer düzeylerdeydi (sırasıyla p=0,35 ve p=0,87).
SONUÇ
Arteriyotomilerin daha az dikişle, n-bütil-2-siyanoakrilat birleşimiyle rekonstrüksiyonu, daha az kanama ve daha kısa ameliyat süreleri ile seyreden güvenilir bir yöntemdir. Ayrıca, miyointimal hiperplazide artışa neden olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Arteriyotomi, n-bütil 2 siyanoakrilat; miyointimal hiperplazi; ameliyat süresi; kanama miktarı.

Omer Faik Ersoy, Huseyin Ayhan Kayaoglu, Alper Celik, Namik Ozkan, Nese Lortlar, Suna Omeroglu. Comparison of cyanoacrylate-assisted arteriotomy closure with conventional closure technique. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 535-540

Corresponding Author: Omer Faik Ersoy, Türkiye
Manuscript Language: English