p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Histopathological and immunohistochemical investigation of the effect of Shilajit in rats with experimental spinal cord injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1329-1334 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.60621

Histopathological and immunohistochemical investigation of the effect of Shilajit in rats with experimental spinal cord injury

Eyüp Çetin1, Tunahan Samcak2, Ömer Faruk Keleş3, İlker Ünlü4, Mehmet Edip Akyol5, Özkan Arabacı5
1Department of Neurosurgery, Health Sciences University Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Sivas Cumhuriyet University, Sivas-Türkiye
3Department of Patology, Faculty of Veterinary Medicine, Van Yüzüncü Yıl University, Van-Türkiye
4Department of Neurosurgery, Faculty of Health Sciences, İstanbul Esenyurt University, İstanbul-Türkiye
5Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Van Yüzüncü Yıl University, Van-Türkiye

BACKGROUND: This experimental study was designed to investigate the histopathological and immunohistochemical effects of Shilajit in rats with experimentally induced spinal cord injury (SCI).
METHODS: The rats were divided into three groups: Control group: The group in which spinal cord damage was created but no drug was administered. Low-dose group: This is the group in which intraperitoneal Shilajit is given at a dose of 150 mg/kg at the 1st h, 1st day, 2nd day, and 3rd day after spinal cord damage was induced. High-dose group: This is the group in which intraperitoneal Shilajit is given at a dose of 250 mg/kg at the 1st h, 1st day, 2nd day, and 3rd day after spinal cord damage was induced. Thin sections taken from the spinal cord after euthanasia were sent for histopathological and immunohistochemical examination.
RESULTS: Histopathological examination of the high-dose group showed lower amounts of morphological findings compared to the low-dose group and control group. While a significant CD68 immune reaction was observed in the control group of rats with spinal injury, the positive immune reaction was found to be significantly decreased in the Shilajit-applied groups.
CONCLUSION: It is thought that the use of Shilajit in SCI will reduce the effects of secondary damage in SCI and that its administra-tion to such patients will have positive effects on the results.

Keywords: Experimental study, primary injury, secondary injury, shilajit; spinal cord paralysis; spinal cord injury.

Deneysel omurilik yaralanması olan sıçanlarda Shilajit'in etkisinin histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi

Eyüp Çetin1, Tunahan Samcak2, Ömer Faruk Keleş3, İlker Ünlü4, Mehmet Edip Akyol5, Özkan Arabacı5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Van
4İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul
5Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

AMAÇ: Bu çalışma, deneysel olarak omurilik yaralanması (SCI) oluşturulan sıçanlarda Shilajit'in histopatolojik ve immünohistokimyasal etkilerini araştırmak üzere tasarlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sıçanlar üç gruba ayrıldı. Kontrol grubu: Spinal kord hasarı oluşturulan fakat herhangi bir ilaç uygulanmayan gruptur. Düşük doz grubu: Spinal kord hasarı oluşturulduktan sonra 150 mg/kg dozunda ameliyat sonrası 1. saatte, 1. günde 2. günde ve 3. günde intraperitoneal Shilajit verilen gruptur. Yüksek doz grubu: Spinal kord hasarı oluşturulduktan sonra 250 mg/kg dozunda ameliyat sonrası 1. saatte, 1. günde 2. günde ve 3. günde intraperitoneal Shilajit verilen gruptur. Ötenazi sonrasında spinal kordan alınan ince kesitler ise histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeye gönderildi.
BULGULAR: Yüksek doz grubunun histopatolojik incelemesinin morfolojik bulgular açısından düşük doz grubu ve kontrol grubuna kıyasla daha düşük miktarlarda olduğu gözlendi. Spinal hasarlı sıçanların kontrol grubunda belirgin derecede CD68 immün reaksiyonu gözlenirken, Shilajit uygulanan gruplarda ise pozitif immün reaksiyonun anlamlı düzeyde azaldığı saptandı.
SONUÇ: Omurilik yaralanmasında Shilajit kullanılmasının sekonder hasarın etkilerini azaltacağı ve bu hastalarda tedavi olarak verilmesinin sonuçlar üzerinde olumlu etkiler yapacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, shilajit, omurilik felci, deneysel çalışma, primer hasarlanma, sekonder hasarlanma.

Eyüp Çetin, Tunahan Samcak, Ömer Faruk Keleş, İlker Ünlü, Mehmet Edip Akyol, Özkan Arabacı. Histopathological and immunohistochemical investigation of the effect of Shilajit in rats with experimental spinal cord injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1329-1334

Corresponding Author: Eyüp Çetin, Türkiye
Manuscript Language: English