p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Pancreatic injury due to blunt trauma on CT: does retropancreatic fat tissue reduce the severity of pancreatic injury? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 263-270 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.60622

Pancreatic injury due to blunt trauma on CT: does retropancreatic fat tissue reduce the severity of pancreatic injury?

Vefa Cakmak1, Duygu Herek1, Alten Oskay2, Gülay Gungör1, Pinar Cakmak1, Mert Özen2
1Department of Radiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli-Türkiye

BACKGROUND: Pancreatic injuries from blunt abdominal trauma have a high mortality rate, often accompanied by injuries to adjacent organs. This study aims to investigate the relationship between the size of retropancreatic adipose tissue and the severity of pancreatic and adjacent organ injuries in patients with pancreatic trauma.
METHODS: We retrospectively screened computed tomography (CT) images of 34 patients (25 males, nine females, aged 13-69 years) and 34 controls (28 males, six females, aged 15-66 years) who suffered blunt abdominal trauma. The area of adipose tissue located posterior to the pancreatic body was measured in the axial plane for all subjects. The severity of pancreatic injury was assessed in terms of the injury site, the retropancreatic adipose tissue area, and the degree of other organ injuries.
RESULTS: Pancreatic injuries were located in the head for 16 patients (23.5%), in the body for four patients (5.9%), and in the tail for 14 patients (20.6%). The retropancreatic fat area was found to be significantly smaller in patients with pancreatic trauma compared to controls (p<0.0001). Furthermore, the ratio of the retropancreatic fat area to the vertebral corpus area differed significantly between patients with and without pancreatic injuries (p=0.014).
CONCLUSION: Retropancreatic adipose tissue protects the pancreatic body from the impacts of blunt abdominal trauma. An increased amount of retropancreatic adipose tissue is associated with a reduced rate of pancreatic injury.

Keywords: Pancreas, trauma; lipase; amylase; abdominal injuries; computed tomography.

BT'de künt travmaya bağlı pankreas yaralanması: retropankreatik yağ dokusunun pankreas hasarını azaltmada etkisi varmı?

Vefa Cakmak1, Duygu Herek1, Alten Oskay2, Gülay Gungör1, Pinar Cakmak1, Mert Özen2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkı̇ye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli, Türkı̇ye

AMAÇ: Künt karın travmasına bağlı pankreas yaralanmaları eşlik eden yaralanmalarla birlikte yüksek mortalite oranına sahiptir. Bu çalışmanın amacı, pankreas travmalı hastalarda retropankreatik yağ dokusu büyüklüğü ile pankreas ve komşu organ yaralanmalarının şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Künt karın travması olan 34 hastanın (25 erkek, 9 kadın, 13-69 yaş) ve 34 kontrolün (28 erkek, 6 kadın, 15-66 yaş) bilgisayarlı tomografi görüntüleri (BT) retrospektif olarak tarandı. Pankreas gövdesinin arka tarafında yer alan retropankreatik yağ dokusunun alanı tüm hastalar için aksiyel düzlemde ölçüldü. Pankreas yaralanmasının derecesi yaralanma yeri, retropankreatik yağ dokusu alanı ve diğer organ yaralanma dereceleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Pankreas yaralanması 16 hastada (%23.5) baş kesiminde, dört hastada (%5.9) gövde kesiminde, 14 hastada (%20.6) kuyruk kesimi yerleşimliydi. Retropankreatik yağ alanı pankreas travmalı hastalarda, kontrollere göre anlamlı derecede düşük bulundu (<0.0001). Retropankreatik yağ alanının vertebral korpus alanının oranı, pankreas yaralanması olan ve olmayan hastalar arasında anlamlı farklılık gösterdi (p=0.014). SONUÇ: Retropankreatik yağ dokusu pankreas gövdesinin künt karın travmasından daha az etkilenmesini sağlar ve retropankreatik yağ dokusu miktarındaki artış daha düşük pankreas hasarı oranları ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Amilaz, bilgisayarlı tomografi; karın yaralanmaları; lipaz; pankreas; travma.

Vefa Cakmak, Duygu Herek, Alten Oskay, Gülay Gungör, Pinar Cakmak, Mert Özen. Pancreatic injury due to blunt trauma on CT: does retropancreatic fat tissue reduce the severity of pancreatic injury?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 263-270

Corresponding Author: Vefa Cakmak, Türkiye
Manuscript Language: English