p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The role of biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury associated with acute pancreatitis: Evidence from 582 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 81-93 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.60879

The role of biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury associated with acute pancreatitis: Evidence from 582 cases

Esat Taylan Uğurlu1, Mehmet Tercan2
1Departmant General Surgery, University of Health Science Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Türkiye
2Departmant Anaesthesia and Reanimation, University of Health Science Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Türkiye

BACKGROUND: One of the systemic complications of acute pancreatitis (AP) is acute kidney injury (AKI). AKI development in patients with AP increases mortality, morbidity, and the cost of treatment. Therefore, early diagnosis and prevention of AKI is important. The purpose of our study was to present biomarkers and case management of AKI developing in patients with AP.
METHODS: The participants of this retrospective study consisted of 582 patients who were followed up with the diagnosis of AP. Atlanta classification was used for the diagnosis and the identification of severity of AP. The laboratory values of patients at the time of first application to the emergency room were recorded. Blood tests were checked 48 h/l. Their blood tests were monitored daily until the day of discharge.
RESULTS: Of the 582 patients who were admitted with the AP diagnosis, 344 were female. AKI was detected in 147 patients (25.2%) of the patients admitted with AP diagnosis. The mean age of patients developing AKI was higher than those who did not develop AKI. The albumin and calcium levels in patients developing AKI were significantly lower than the group without AKI. The C-reactive protein (CRP)/albumin and neutrophil/lymphocyte ratios were statistically significantly higher in the group with AKI than the group without AKI. The increase values in AST and ALT levels between the group with AKI and the group without AKI were not statistically significant. The mean leukocyte, CRP, procalcitonin levels, and immature granulocyte percentage (IG%) ratio were higher in patients with AKI in comparison to the patient group without AKI. The decrease in the lymphocyte, hematocrit, and platelet levels was higher in the patient group with AKI compared to the patient group without AKI. Urea and creatinine levels of the group with AKI at the time of admission were higher than the group without AKI. The clinical picture in 13 of the patients we followed up with AP diagnosis was mortal.
CONCLUSION: The values of hematocrit, platelet, leukocyte, lymphocyte, albumin, CRP, CRP/albumin ratio, neutrophil/lymphocyte ration, IG%, procalcitonin, urea, and creatinine that were examined at the time of hospital admission can be useful biomarkers in predicting the development of AKI in patients with AP. In addition, accompanying diseases and age are among the factors affecting AKI development.

Keywords: Acute kidney injury, acute pancreatitis, immature granulocyte ratio, procalcitonin.

Akut pankreatit ile ilişkili akut böbrek hasarının erken tanısında biyobelirteçlerin rolü: 582 olgudandan kanıtlar

Esat Taylan Uğurlu1, Mehmet Tercan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ: Akut pankreatitin (AP) sistemik komplikasyonlarından biri akut böbrek hasarıdır (ABH). Akut pankreatitli hastalarda ABH gelişimi mortalite, morbidite ve tedavi maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle ABH’nIn erken teşhisi ve önlenmesi önemlidir. Çalışmamızın amacı, AP’li hastalarda gelişen ABH’nin biyobelirteçlerini ve olgu yönetimini sunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışmanın katılımcılarını akut pankreatit tanısı ile takip edilen 582 hasta oluşturdu. Akut pankreatitin tanısında ve şiddetinin belirlenmesinde Atlanta sınıflaması kullanıldı. Hastaların acil servise ilk başvuru anındaki laboratuvar değerleri kaydedildi. Kırk sekiz saat sonra kan testleri yapıldı. Kan testleri taburcu oldukları güne kadar günlük olarak izlendi.
BULGULAR: Akut pankreatit tanısı ile başvuran 582 hastanın 344’ü kadındı. AP tanısı ile başvuran hastaların 147’sinde (%25.2) ABH saptandı. ABH gelişen hastaların ortalama yaşı, ABH gelişmeyenlere göre daha yüksekti. ABH gelişen hastalarda albümin ve kalsiyum düzeyleri ABH olmayan gruba göre anlamlı derecede düşüktü. ABH olan grupta, ABH olmayan gruba göre CRP/albümin ve nötrofil/lenfosit oranları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. ABH olan grup ile ABH olmayan grup arasında AST ve ALT düzeylerindeki artış değerleri istatistiksel olarak anlamlı değildi. ABH olan hastalarda, AKI’si olmayan hasta grubuna göre ortalama lökosit, CRP, prokalsitonin düzeyleri ve % IG oranı daha yüksekti. ABH olan hasta grubunda, AKI olmayan hasta grubuna göre lenfosit, hematokrit ve trombosit düzeylerindeki azalma daha yüksekti. ABH olan grubun başvuru sırasındaki üre ve kreatinin düzeyleri, ABH olmayan gruba göre daha yüksekti. AP tanısı ile takip ettiğimiz hastaların 13’ünde klinik tablo ölümle sonlandı. TARTIŞMA: Akut pankreatitli hastalarda hastaneye yatış anında bakılan hematokrit, trombosit, lökosit, lenfosit, albümin, CRP, CRP/albümin oranı, nötrofil/lenfosit oranı, IG%, prokalsitonin, üre, kreatinin değerleri ABH gelişimini öngörmede faydalı biyobelirteçler olabilir. Ayrıca eşlik eden hastalıklar ve yaş da ABH gelişimini etkileyen faktörler arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, akut pankreatit, immatur granulosit oranı, prokalsitonin.

Esat Taylan Uğurlu, Mehmet Tercan. The role of biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury associated with acute pancreatitis: Evidence from 582 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 81-93

Corresponding Author: Esat Taylan Uğurlu, Türkiye
Manuscript Language: English