p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Acute spinal epidural hematoma: A case report and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 628-631 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.60956

Acute spinal epidural hematoma: A case report and review of the literature

Ezgi Akar1, Ahmet Öğrenci2, Orkun Koban2, Mesut Yılmaz3, Sedat Dalbayrak2
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Neurosurgery, Okan University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Neurosurgery, Neurospinal Academy, İstanbul-Turkey

Spinal epidural hematoma (SEH) is a rare but a significant cause of spinal cord compression and neurologic deficits. Its etiology is usually unknown and requires emergency intervention. The present study aims to review the clinical significance, treatment strategies and clinical outcomes of traumatic SEH with a rare case presentation. Our patient was a 42-year-old female who presented with back pain and loss of sensation and strength in the legs. The patient did not have any disease and did not use anticoagulant drugs. The patient developed numbness in her legs half an hour after having a traditional back walking massage due to occasional back pain. She was paraplegic and anesthetic when seen in our clinic. Thoracic computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) revealed posterior epidural hemorrhage at Th3-Th4 levels. In the 12th hour, the hematoma was evacuated by an emergency decompressive hemilaminectomy. At the postoperative 24th hour, the patient had symptomatic improvement, and in the sixth month, the patient was mobilized with support. SEH is a rare condition that should be considered in patients with sudden onset of back pain and extremity weakness. Although the gold standard diagnostic tool is MRI, CT is often sufficient to avoid delayed surgery. Immediate surgical decompression (laminectomy/hemilaminectomy) should be performed in cases diagnosed with SEH with neurological deficits.

Keywords: Decompressive surgery, hemilaminectomy; magnetic resonance imaging; spinal epidural hematoma.

Akut spinal epidural hematom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Ezgi Akar1, Ahmet Öğrenci2, Orkun Koban2, Mesut Yılmaz3, Sedat Dalbayrak2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Nörospinal Akademi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Spinal epidural hematom (SEH) omurilik basısı ve nörolojik defisit gelişiminin nadir fakat önemli bir sebebidir. Etyoloji genellikle bilinmez ve acil cerrahi müdahele gerektirir. Bu çalışmada amacımız, nadir bir olgu sunumu ile travmatik SEH’nin klinik önemi, tedavi stratejileri ve tedavi sonrası son durumlarını gözden geçirmektir. Olgumuz 42 yaşında kadın hasta olup, sırt ağrısı, bacaklarda his ve kuvvet kaybı ile başvurdu. Hastanın herhangi bir hastalığı yoktu ve antikoagülan ilaç kullanımıyordu. Hasta, ara sıra olan sırt ağrısından dolayı geleneksel sırt masajı yaptırdıktan yarım saat sonra bacaklarında uyuşma ve kuvvet kaybı ile başvurdu. Hasta kliniğimizde görüldüğünde paraplejik ve T4 altında anestezik idi. Torakal bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülerde (MRG) T3-T4 seviyelerinde posteriyor epidural akut hemoraji izlendi. On ikinci saatte, acil dekompresif hemilaminektomi işlemi yapılarak hematom boşaltıldı. Ameliyat sonrası 24. saatte hastada semptomatik iyileşme görüldü ve altıncı ayda hasta destekle mobilize oluyordu. SEH, ani başlayan sırt ağrısı ve ekstremite güçsüzlüğü olan olgularda akla gelmesi gereken nadir bir durumdur. Tanıda altın standart inceleme MRG olmakla beraber, cerrahi müdahaleyi geciktirmemek için BT çoğu zaman yeterli olabilmektedir. Tanısı koyulan ve nörolojik defisiti olan olgularda acil cerrahi dekompresyon (laminektomi/hemilaminektomi) yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dekompresif cerrahi, hemilaminektomi; manyetik rezonans görüntüleme; spinal epidural hematom.

Ezgi Akar, Ahmet Öğrenci, Orkun Koban, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak. Acute spinal epidural hematoma: A case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 628-631

Corresponding Author: Ezgi Akar, Türkiye
Manuscript Language: English