p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The role of cobalt-albumin binding analysis in the diagnosis of experimental abdominal compartment syndrome in rabbits [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 491-496

The role of cobalt-albumin binding analysis in the diagnosis of experimental abdominal compartment syndrome in rabbits

Erol Erden Ünlüer1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Evren Akgöl2, Duygu İşgüven3, Enver Vardar4, Ümit Bayol4, Osman Yılmaz5, Nazif Erkan6, Necati Gökmen3
1Emergency Department, Izmir Ataturk Research And Training Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Biochemistry, Izmir Ataturk Research And Training Hospital, İzmir, Turkey
3Department Of Anesthesia And Reanimation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
4Department Of Pathology, Izmir Tepecik Research And Training Hospital, Izmir,Turkey
5Department of Animal Research Center, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
6Department of General Surgery, Izmir Bozyaka Research and Training Hospital, Izmir,Turkey

BACKGROUND
The purpose of our study was to examine the role of cobalt-albumin binding assay (CABA) for the early diagnosis of abdominal compartment syndrome (ACS).
METHODS
Twenty-four anesthetized and ventilated rabbits were randomly assigned to four groups as 1 to 4, with each group comprised of six animals. Intraabdominal hypertension of 25 mmHg was induced for 15, 30, 45, and 60 minutes by insufflation in the four groups, respectively. Five ml of blood was drawn from each animal before the animals were sacrificed. A CABA test was performed on the samples and results were compared with pathologic diagnosis of intestinal samples shown as a score of damage severity values.
RESULTS
Ischemia-modified albumin (IMA) in Group 4 was significantly higher than in Group 1 and Group 2 (0.65±0.16, 0.60±0.25 and 0.61±0.14, respectively; p<0.05). However, there was no significant difference between the IMA of Group 3 and Group 4. Score of damage severity values reached statistically significant levels in Group 4 compared with Group 1 and Group 2 (p<0.004 and 0.006, respectively) and in Group 3 compared with Group 1 (p<0.004). There was also a statistically significant difference between Groups 1 and 2 (p<0.004).
CONCLUSION
CABA plays an important role in the early diagnosis of ACS at the beginning of intestinal ischemia.

Keywords: Abdominal compartment syndrome, ischemia-modified albumin; rabbit.

Tavşanlarda deneysel abdominal kompartman sendromunun tanısında kobalt-albümin bağlanma analizinin rolü

Erol Erden Ünlüer1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Evren Akgöl2, Duygu İşgüven3, Enver Vardar4, Ümit Bayol4, Osman Yılmaz5, Nazif Erkan6, Necati Gökmen3
1İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
4İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi, Hayvan Araştırmaları Merkezi, İzmir
6İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

AMAÇ
Çalışmanın amacı, abdominal kompartma sendromunun (AKS) erken tanısında kobalt-albümin bağlanma testinin (KABT) rolünü incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Her grupta altı hayvan olmak üzere, 24 anestezi uygulanmış ve ventile edilen tavşan rastgele dört gruba ayrıldı. 25 mmHg karın içi hipertansiyon gaz verme yoluyla, sırasıyla 15., 30., 45. ve 60. dakikalarda elde edildi. Hayvanlar öldürülmeden önce her birinden 5 mL kan örneği alındı. Örnekler üzerinde KABT testi uygulandı ve hasar şiddet skoru olarak gösterilen bağırsak örneklerinin patolojik tanıları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR
Dördüncü gruptaki iskemi modifiye albümin (İMA) hem Grup 1 hem de Grup 2’den istatistiksel olarak daha büyük bulundu (sırasıyla 0,65±0,16, 0,60±0,25 ve 0,61±0,14) (p<0,05). Grup 3 ve Grup 4’ün İMA değerleri arasında istatistiksel bir fark bulunmadı. Grup 4, Grup 1 ve Grup 2 ile karşılaştırıldığında (sırasıyla p<0,004 and 0,006) ve Grup 3, Grup 1 ile karşılaştırıldığında hasar şiddet skoru istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,004). Grup 1 ve Grup 2 arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,004).
SONUÇ
AKS’nin erken tanısında iskeminin başlangıcında KABT önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kompartman sendromu, iskemi modifiye albümin; tavşan.

Erol Erden Ünlüer, Turgay Yılmaz Kılıç, Evren Akgöl, Duygu İşgüven, Enver Vardar, Ümit Bayol, Osman Yılmaz, Nazif Erkan, Necati Gökmen. The role of cobalt-albumin binding analysis in the diagnosis of experimental abdominal compartment syndrome in rabbits. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 491-496

Corresponding Author: Erol Erden Ünlüer, Türkiye
Manuscript Language: English