p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Overlooked primary hyperparathyroidism presented with fractures: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 567-570

Overlooked primary hyperparathyroidism presented with fractures: case report

Bora Bostan1, Mehmet Erdem1, Taner Güneş1, Cengiz Şen1, Reşit Doğan Köseoğlu2
1Gaziosmanpasa University School Of Medicine, Department Orthopaedics and Traumatology, Tokat
2Gaziosmanpasa University School Of Medicine, Department of Pathology, Tokat

In the present paper, we report a female patient with multiple cystic lesions of bone arising from the primary hyperparathyroidism and pathological femur and contralateral tibia fractures at the level of these cystic lesions (osteitis fibrosa cystica). The patient’s history revealed that she was admitted to a medical center with vague symptoms such as sudden onset of dyspepsia, loss of appetite, myalgia, arthralgia, fatigue, and weight loss six years ago but no disease was diagnosed. Loss of appetite and loss of weight continued. She had been walking only by assisted ambulation for the last year. However, primary hyperparathyroidism was overlooked until our examination. The fractures were managed by interlocking nailing and grafting after confirming with biopsy that the fractures were due to osteitis fibrosa cystica. The fractures healed uneventfully. In conclusion, it is essential to evaluate patients with these vague symptoms with full biochemical screening and radiological examination for the early detection of the disease.

Keywords: Fracture, osteitis fibrosa cystica; primary hyperparathyroidism.

Kırıklarla gelen atlanmış primer hiperparatiroidi olgusu: Olgu Sunumu

Bora Bostan1, Mehmet Erdem1, Taner Güneş1, Cengiz Şen1, Reşit Doğan Köseoğlu2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Tokat

Bu yazıda, primer hiperparatiroidden kaynaklanan çoklu kistik lezyonlar ve kistik lezyonlar seviyesindeki patolojik femur ve karşı tibia kırıkları olan genç kadın hasta bildirilmektedir. Hastanın hikayesinde dispepsi, iştah kaybı, miyalji, artralji, yorgunluk ve kilo kaybı gibi müphem bulgulardan dolayı 6 yıl önce hastaneye başvurma hikayesi vardı, fakat herhangi bir hastalık saptanmamıştı. Zamanla iştahsızlık ve zayıflamasının devam ettiği, son 1 yıldır sadece yardımla yürüyebildiği öğrenildi. Fakat bizim incelememize kadar hastada primer hiperparatiroidi atlanmış idi. Kırıkların, biyopsi ile osteitis fibroza sistikadan kaynaklandığı teyit edildikten sonra intramedüller çivileme ve primer greftleme ile tedavi edildi. Kırıklar sorunsuz bir şekilde kaynadı. Sonuç olarak, bu tür müphem şikayetleri olan hastaların biyokimyasal ve radyolojik yöntemlerle taranması ve hastalığın atlanmaması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kırık, osteitis fibroza sistika; primer hiperparatiroidizm.

Bora Bostan, Mehmet Erdem, Taner Güneş, Cengiz Şen, Reşit Doğan Köseoğlu. Overlooked primary hyperparathyroidism presented with fractures: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 567-570

Corresponding Author: Bora Bostan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish