p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Post-traumatic bronchial stenosis: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 159-163

Post-traumatic bronchial stenosis: a case report

Elif Torun1, Benan Çağlayan1, Sevda Özdoğan1, Canan Şenol Dudu2, Bülent Arman2, Altuğ Koşar2
1Department Of Thoracic Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Heybeliada Pulmonary Diseases And Thoracic Surgery Hospital, İstanbul, Turkey

Bronchial rupture due to tracheobronchial trauma is a very rare condition. Early evaluation is neccessary in order to avoid irreversible changes such as fibrosis and bronchial stenosis. Cases with post-traumatic hemo-pneumothorax, pneumomediastinum, subcutaneous emphysema and atelectasis require consideration of bronchial laceration with urgent bronchoscopy and early surgery, if needed. A 15 year-old patient with a history of blunt chest trauma two years ago presented with symptoms of pulmonary infection. Radiological and bronchoscopic evaluation revealed right upper lobe atelectasis secondary to fibrosis. Patient underwent right upper lobectomy.

Keywords: Bronchi/injuries/pathology/surgery, bronchoscopy, rupture; thoracic surgical procedures; thoracic injuries/complications

Post-travmatik bronş stenozu: Olgu sunumu

Elif Torun1, Benan Çağlayan1, Sevda Özdoğan1, Canan Şenol Dudu2, Bülent Arman2, Altuğ Koşar2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,i İstanbul, Türkiye
2Heybeliada Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bronş rüptürü, trakeobronşiyal travma sonrası nadir görülen patolojilerdendir. Erken dönemde yeterli değerlendirme yapılmadığında fibrozis ve bronş stenozu gibi geri dönüşsüz değişikliklerin oluşması kaçınılmazdır. Travma sonrası oluşan hemopnömotoraks, pnömomediastinum, subkutan amfizem ve atelektazilerde bronşiyal laserasyonlar göz önünde bulundurularak acil bronkoskopi ve gereğinde erken cerrahi uygulanmalıdır. Bu yazıda, iki yıl önce araç dışı künt göğüs travması sonrası hemopnömotoraks meydana gelen ve akciğer enfeksiyonu ile kliniğimize başvuran 15 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastada radyolojik ve bronkoskopik değerlendirme sonucu sağ üst lob girişinde oluşan fibrotik dokuya bağlı sağ üst lob atelektazisi saptandı. Hasta ameliyat edilerek lobektomi uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Bronş/yaralanma/patoloji/cerrahi, bronkoskopi; rüptür; toraks cerrahisi yöntemleri; toraks yaralanması/komplikasyon

Elif Torun, Benan Çağlayan, Sevda Özdoğan, Canan Şenol Dudu, Bülent Arman, Altuğ Koşar. Post-traumatic bronchial stenosis: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 159-163

Corresponding Author: Benan Çağlayan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish