p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Complications and recovery patterns after blunt splenic injury: Recommended duration and follow-up methods [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 297-303 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.62221

Complications and recovery patterns after blunt splenic injury: Recommended duration and follow-up methods

Sang Bong Lee1, Jae Hun Kim1, Sung Jin Park1, Chan Ik Park1, Chang Won Kim2
1Department of Trauma and Surgical Critical Care, Biomedical Research Institute, Pusan National University Hospital, Busan-Korea; School of Medicine, Pusan National University, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
2Department of Radiology, Biomedical Research Institute, Pusan National University Hospital, Busan-Korea; School of Medicine, Pusan National University, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea

BACKGROUND: Splenic artery embolization (SAE) is commonly employed as a non-operative management technique for splenic injury. Nonetheless, information on follow-up duration and methods, and the natural course of splenic infarction after SAE is limited. Thus, this study is aimed to analyze the patterns of complications and recovery of splenic infarction after SAE and to determine the appropriate follow-up duration and method.
METHODS: Medical records of 314 patients with blunt splenic injury admitted at the Pusan National University Hospital, Level I Trauma Centre were analyzed to identify patients who underwent SAE between January 2014 and November 2018. Computed tomography (CT) scans that were obtained after SAE in patients who were followed up were compared with all their previous CT scans to identify any changes in the spleen and the occurrence of complications such as sustained bleeding, pseudoaneurysm, splenic infarctions, or abscess formation.
RESULTS: Of the 314 patients, 132 who underwent SAE were included in the study. In total, 30 complications were noted among the 132 patients; of these, 7 (5.30%) required repeat embolization and 9 (6.82%) required splenectomy. Splenic infarction of <50% occurred in 76 patients and that of ≥50% including total and near-total infarctions occurred in 40 patients. Among patients with splenic infarction of ≥50%, 3 (2.27%) patients had abscesses between 16 and 21 days after SAE, and the range of infarctions increased as the AAAST-OIS grade increased. After SAE, repeat abdominal CT scans for >14 days were obtained in 75 patients; among these, 67 pre-sented with recovery of splenic infarction. The median period of recovery was 43 days after SAE.
CONCLUSION: The present findings suggest that patients with ≥50% infarction may need 3 weeks of closed observation, with or without a follow-up CT scan, to rule out infection after SAE, follow-up CT follow-up at 6 weeks after SAE may be necessary to confirm the recovery of the spleen.

Keywords: Blunt injury, embolization, follow-up study; splenic infarction.

Künt splenik yaralanma sonrası komplikasyonlar ve iyileşme paternleri: Önerilen süre ve takip yöntemleri

Sang Bong Lee1, Jae Hun Kim1, Sung Jin Park1, Chan Ik Park1, Chang Won Kim2
1Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi, Travma ve Cerrahi Yoğun Bakım Departmanı, Busan-Kore; Biyomedikal Araştırma Enstitüsü, Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi, Busan-Kore
2Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Busan-Kore; Biyomedikal Araştırma Enstitüsü, Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi, Busan-Kore

AMAÇ: Splenik arter embolizasyonu (SAE), dalak yaralanmasının ameliyatsız yönetimi olan bir teknik olarak yaygın kullanılmaktadır. Bununla birlikte, SAE sonrası takip süresi ve yöntemleri ile dalak enfarktüsünün doğal seyri hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada, SAE sonrası dalak enfarktüsünün komplikasyonları ve iyileşme paternlerini analiz etmek ve uygun takip süresi ve yöntemini belirlemek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014 ile Kasım 2018 arasında Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi, Birinci Basamak Travma Merkezi’ne başvuran künt dalak yaralanması olan 314 hastanın tıbbi kayıtları, SAE uygulanan hastaları belirlemek üzere analiz edildi. Takip edilen hastalarda SAE sonrası elde edilen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri, dalakta herhangi bir değişiklik olup olmadığını ve devam eden kanama, psödoanevrizma, dalak enfark-tüsü veya apse oluşumu gibi komplikasyonların oluşumunu belirlemek için önceki tüm BT taramaları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Üç yüz on dört hastadan SAE yapılan 132’si çalışmaya dahil edildi. Toplamda, 132 hasta arasında 30 komplikasyon kaydedildi; bunların 7’si (%5,30) embolizasyon tekrarı ve 9’u (%6.82) splenektomi gerektirmişti. Yetmiş altı hastada %50’nin altında dalak enfarktüsü ve 40 hastada total ve totale yakın enfarktüsler dahil ≥%50 dalak enfarktüsü kaydedildi. Dalak enfarktüsü ≥%50 olan hastalar arasında, 3 (%2.27) hastada SAE’den 16 ila 21 gün sonra apse varlığı kaydedildi ve AAST-OIS derecesi arttıkça enfarktüs genişliğinin arttığı saptandı. Splenik arter embolizasyonunu takiben, 75 hastada >14 gün boyunca tekrarlanan abdominal BT taramaları elde edildi; bunlardan 67’sinde dalak enfarktüsünün iyileştiği görüldü. Splenik arter embolizasyonundan sonra medyan iyileşme süresi 43 gündü.
TARTIŞMA: Mevcut bulgular, ≥%50 enfarktüslü hastaların SAE sonrası enfeksiyonu ekarte etmek için takip BT taraması olsun veya olmasın 3 haftalık kapalı gözleme ihtiyaç duyabileceğini düşündürmektedir; dalakta iyileşmeyi doğrulamak için SAE’den 6 hafta sonra BT takibi gerekli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Dalak enfarktüsü, embolizasyon, künt yaralanma; takip çalışması.

Sang Bong Lee, Jae Hun Kim, Sung Jin Park, Chan Ik Park, Chang Won Kim. Complications and recovery patterns after blunt splenic injury: Recommended duration and follow-up methods. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 297-303

Corresponding Author: Jae Hun Kim, Korea-South
Manuscript Language: English