p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Bilateral Vertebral Artery Occlusion After Traumatic Complete Disruption of the Cervical Spine Associated with Ankylosing Spondylitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-63679 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.63679

Bilateral Vertebral Artery Occlusion After Traumatic Complete Disruption of the Cervical Spine Associated with Ankylosing Spondylitis

Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
Department Of Neurosurgery, University Of Health Sciences Bozyaka Education And Research Hospital, Izmir, Turkey

BACKGROUND
Bilateral vertebral artery occlusion is uncommon and mortal injury that could be seen after high-energy traumas. We illustrate an extreme case of bilateral vertebral artery occlusion following traumatic cervical disruption with complete spinal cord injury in a patient with ancylosing spondilitis.
CASE DESCRIPTION
A 49- year-old male was admitted to our emergency department after a motor vehicle accident. The ASIA Impairment Scale was complete A grade. CT scan of cervical region revealed complete disruption between C2 and C3 levels. MRI showed apperent compression and narrow calibration of spinal cord. CT angiography demonstrated occlusion of the bilateral vertebral arteries. Because of the neurological status of the patient, extensive hematoma and edema at the region, no surgical intervention could be planned. The patient died on the second day of his hospitalization.
CONCLUSION
Only thirteen cases of bilateral vertebral artery occlusion following blunt cervical spine traumas have been reported to date. They have possibility to cause vertebrobasilar ischemic events with poor prognosis of morbidity and mortality. The gold standard of diagnosis is the catheter angiography, but also CT angiography has close sensitivity and specificity. The treatment strategies of vertebral artery occlusion are still unclear.

Keywords: ankylosing spondylitis, bilateral vertebral artery occlusion, disruption of cervical spine, vertebral artery angiography, trauma

Ankilozan Spondilit Olgusunda Travmatik Servikal Komplet Ayrışma Kırığı Sonrası Bilateral Vertebral Arter Oklüzyonu

Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ
Bilateral vertebral arter oklüzyonu yüksek enerjili travmalar sonrası görülebilen nadir ve ölümcül bir yaralanmadır. Ankilozan spondilit hastasında, travma sonrası komplet spinal kord hasarı ile birlikte servikal ayrışma kırığını takiben bilateral vertebral arter oklüzyonu gelişen ilginç bir olgu sunulmuştur.
OLGU SUNUMU
Kırk dokuz yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası acil servise getirildi. ASIA Skalası Komplet A olarak değerlendirildi. Servikal BT’de C2 ve C3 seviyesinde komplet ayrışma kırığı saptandı. MR görüntülemede spinal kordda belirgin bası ve incelme görüldü. BT anjiografi sonrası bilateral vertebral arter oklüzyonu tespit edildi. Hastanın nörolojik durumu, bölgede aşırı kanama ve ödem nedeniyle cerrahi girişim planlanamadı. Hasta iki gün sonra kaybedildi.
SONUÇ
Literatürde günümüze kadar bildirilen sadece onüç servikal spinal travma sonrası bilateral vertebral arter oklüzyonu olgusu mevcuttur. Morbidite ve mortalite ile birlikte kötü prognoza neden olabilecek vertebrobaziler iskemi görülebilir. Tanıda altın standart katater anjiografi olsa da BT anjiografi’nin de yakın duyarlılık ve özgüllüğü vardır. Vertebral arter oklüzyonu tedavi stratejileri hala netlik kazanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, bilateral vertebral arter oklüzyonu, servikal ayrışma kırığı, travma, vertebral arter anjiografisiCorresponding Author: Berk Benek, Türkiye