p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Bilateral vertebral artery occlusion after traumatic complete disruption of the cervical spine associated with ankylosing spondylitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 697-701 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.63679

Bilateral vertebral artery occlusion after traumatic complete disruption of the cervical spine associated with ankylosing spondylitis

Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

Background: Bilateral vertebral artery occlusion is an uncommon and mortal injury that could be seen after high-energy traumas. We illustrate an extreme case of bilateral vertebral artery occlusion following traumatic cervical disruption with complete spinal cord injury in a patient with ankylosing spondylitis. A 49-year-old male was admitted to our emergency department after a motor vehicle accident. The American Spinal Injury Association Impairment Scale was a complete A grade. Computed tomography (CT) scan of the cervical region revealed complete disruption between C2 and C3 levels. Magnetic resonance imaging showed apparent compression and narrow calibration of the spinal cord. CT angiography demonstrated occlusion of the bilateral vertebral arteries. Because of the neurological status of the patient, extensive hematoma, and edema at the region, no surgical intervention could be planned. The patient died on the second day of his hospitalization. Only fourteen cases of bilateral vertebral artery occlusion following blunt cervical spine traumas have been reported to date. They have a possibility to cause vertebrobasilar ischemic events with a poor prognosis of morbidity and mortality. The gold standard of diagnosis is the catheter angiography, but also CT angiography has close sensitivity and specificity. The treatment strategies of vertebral artery occlusion are still unclear.

Keywords: Ankylosing spondylitis, bilateral vertebral artery occlusion, disruption of cervical spine; trauma; vertebral artery angiography.

Ankilozan Spondilit olgusunda travmatik servikal komplet ayrışma kırığı sonrası iki taraflı vertebral arter oklüzyonu

Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir

İki taraflı vertebral arter oklüzyonu yüksek enerjili travmalar sonrası görülebilen nadir ve ölümcül bir yaralanmadır. Ankilozan spondilit hastasında, travma sonrası komplet spinal kord hasarı ile birlikte servikal ayrışma kırığını takiben iki taraflı vertebral arter oklüzyonu gelişen ilginç bir olgu sunuldu. Kırk dokuz yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası acil servise getirildi. ASIA Skalası Komplet A olarak değerlendirildi. Servikal bilgisayarlı tomografide (BT) C2 ve C3 seviyesinde komplet ayrışma kırığı saptandı. Manyetik rezonans görüntülemede spinal kordda belirgin bası ve incelme görüldü. BT anjiyografi sonrası iki taraflı vertebral arter oklüzyonu tespit edildi. Hastanın nörolojik durumu, bölgede aşırı kanama ve ödem nedeniyle cerrahi girişim planlanamadı. Hasta iki gün sonra kaybedildi. Literatürde günümüze kadar bildirilen sadece 13 servikal spinal travma sonrası iki taraflı vertebral arter oklüzyonu olgusu mevcuttur. Morbidite ve mortalite ile birlikte kötü prognoza neden olabilecek vertebrobaziler iskemi görülebilir. Tanıda altın standart katater anjiyografi olsa da BT anjiyografinin de yakın duyarlılık ve özgüllüğü vardır. Vertebral arter oklüzyonu tedavi stratejileri hala netlik kazanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, iki taraflı vertebral arter oklüzyonu, servikal ayrışma kırığı; travma; vertebral arter anjiyografisi.

Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt. Bilateral vertebral artery occlusion after traumatic complete disruption of the cervical spine associated with ankylosing spondylitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 697-701

Corresponding Author: Berk Benek, Türkiye
Manuscript Language: English