p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Investigation of acute effects of Hypericum perforatum (St. John’s Wort-Kantaron) treatment in experimental thermal burns and comparison with silver sulfadiazine treatment [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 323-336 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.63822

Investigation of acute effects of Hypericum perforatum (St. John’s Wort-Kantaron) treatment in experimental thermal burns and comparison with silver sulfadiazine treatment

Selahattin Kıyan1, Yigit Uyanikgil2, Yusuf Ali Altunci1, Turker Cavusoglu2, Emel Oyku Cetin Uyanikgil3, Fatih Karabey4
1Ege University School Of Medicine, Department Of Emergency Medicine
2Ege University School Of Medicine, Department Of Histology And Embryology, Cord Blood, Cell And Tissue Research And Application Centre
3Ege University, Department Of Biopharmaceutics And Pharmacokinetics, Faculty Of Pharmacy
4Ege University, Faculty Of Science Biology Department

BACKGROUND: Hypericum perforatum (HP) (St. John’s Wort-Kantaron) has been used widely for the treatment of burn injuries for many years in traditional Turkish medicine. The aim of study was to investigate HP treatment in experimental thermal burns and compare it with silver sulfadiazine (SS) treatment.
METHODS: Thirty-five rats were randomly assigned to one of the five groups, 7 rats in each. A second-degree thermal burn was created on the dorsal sites of rats by exposing an area of 4×4 cm to 100 °C boiled water for 10 seconds. All groups were provided with irrigation for three (3) minutes with 50 cc saline solution (SS). Group 1 (Control Group) was not administered any treatment. Group 2 (Burn Control Group) was administered only irrigation, Group 3 (topical silver sulfadiazine [SS]) was administered SS twice a day, Group 4 (the Topical HP Group) was administered HP four times a day (every six hours), Group 5 (treatment with agent -gel-) was administeredother topical material used for the preparation of HP four times a day (every six hours). Wound site healing on the skin was histopathologically evaluated.
RESULTS: It was found that collagen discoloration of the HP treatment group was localized in the lower part of the epidermal layer and did not go up to the depth of dermis compared to the other groups, and epidermis, hair follicles and sebaceous glands remained protected compared to the groups administered burn, gel and SS in every hour of the experiment and it was the group closest to the control group structurally. It was determined that the epidermal thickness and the number of vessels of the HP Group were significantly higher compared to the other groups (p<0.05), which was the group closest to the control group in terms of these parameters and these numbers did not show any difference within hours (p>0.05). The number of degenerated hair follicles in the HP Group was significantly less than the other groups (p <0.05), and it was determined that the total number of hair follicles significantly increased in the twenty-fourth (p<0.05) and this number did not differ by the control group (p>0.05).
CONCLUSION: Administration of HP four times a day within the first 24 hours is clearly effective in wound healing in the experimental thermal second degree burn modality and is significantly superior to SS treatment.

Keywords: Hypericum perforatum, silver sulfadiazine; thermal burns; wound healing.

Deneysel haşlama tipi yanıklarda Hypericum perforatum (Kantaron) tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve gümüş sülfadiazin tedavisiyle karşılaştırılması

Selahattin Kıyan1, Yigit Uyanikgil2, Yusuf Ali Altunci1, Turker Cavusoglu2, Emel Oyku Cetin Uyanikgil3, Fatih Karabey4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kordon Kanı, Hücre Ve Doku Araştırma Ve Uygulama Merkezi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Biyofarmatik Ve Farmakokinetic Anabilim Dalı
4Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

AMAÇ: Hypericum perforatum (HP), Türkiye’de yıllardır halk arasında yanık yaralarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, deneysel haşlama tipi yanıklarda HP tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve gümüş sülfadiazin (GS) tedavisiyle karşılaştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Her grupta yedi adet olacak şekilde toplam beş grupta 35 sıçan kullanıldı. Sıçanların sırt bölgesinde 4×4 cm’lik alan 100ºC suya 10 saniye maruz bırakılarak haşlama tipi ikinci derece yanık oluşturuldu. 50 cc serum fizyolojik (SF) ile tüm gruplara üç dakika boyunca irrigasyon sağlandı. Grup 1 (kontrol grubu) herhangi bir tedavi uygulanmadı. Grup 2 (yanık kontrol grubu) sadece irrigasyon, Grup 3 [topikal gümüş sülfadiazin (GS)] GS günde iki kez, Grup 4 (topikal HP grubu) HP günde dört kez (altı saatte bir), Grup 5 (aracı ile –jel- tedavi) HP hazırlanmasında kullanılan diğer topikal materyal günde dört kez (altı saatte bir) uygulandı. Dördüncü, sekizinci ve yirmi dördüncü saatlerde sıçan sırt derisinden kare biçiminde 1x1 cm boyutlarında insizyonel biyopsiler alındı. Derideki yara yeri iyileşmesi bulguları histopatolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hypericum perforatum grubunun epidermis kalınlığının ve damar sayısının diğer gruplara göre anlamlı oranda (p<0.05) daha fazla olduğu bu parametreler açısından kontrol grubuna en yakın grup olduğu ve saatler içerisinde de bu sayıların farklılık göstermediği saptandı (p>0.05). Tüm gruplara göre HP grubunda dejenere kıl kökü sayısı anlamlı oranda daha azdı (p<0.05) ve 24. saatlerde toplam kıl kökü sayısında anlamlı oranda artışın olduğu (p<0.05) ve bu sayının kontrol grubuyla farklılık göstermediği (p>0.05) saptandı.
TARTIŞMA: Deneysel haşlama tipi ikinci derece yanık modelinde HP’nin ilk 24 saatte günde dört defa uygulanması net bir şekilde yanık yara iyileşmesinde etkilidir ve GS tedavisinden ciddi anlamda üstündür.

Anahtar Kelimeler: Gümüş sülfadiazin, Hypericum perforatum; yanık; yara iyileşmesi.

Selahattin Kıyan, Yigit Uyanikgil, Yusuf Ali Altunci, Turker Cavusoglu, Emel Oyku Cetin Uyanikgil, Fatih Karabey. Investigation of acute effects of Hypericum perforatum (St. John’s Wort-Kantaron) treatment in experimental thermal burns and comparison with silver sulfadiazine treatment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 323-336

Corresponding Author: Selahattin Kıyan, Türkiye
Manuscript Language: English