p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Pros and cons of rib unfolding software: a reliability and reproducibility study on trauma patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 717-723 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.64359

Pros and cons of rib unfolding software: a reliability and reproducibility study on trauma patients

Ahmet Gürkan Erdemir1, Mehmet Ruhi Onur1, Ilkay Sedakat Idilman1, Bulent Erbil2, Erhan Akpınar1
1Department of Radiology, Hacettepe University Medicine Faculty, Ankara-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Hacettepe University Medicine Faculty, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Examination of all 24 ribs on axial computed tomography (CT) slices might become a leeway and rib fractures (RF) may easily overlook in daily practice. Rib unfolding (RU), a computer-assisted software, that promises rapid assessment of the ribs in a two-dimensional plan, was developed to facilitate rib evaluation. We aimed to evaluate the reliability and reproducibility of RU software for RF detection on CT and to determine the accelerating effect to determine any drawback of RU application.
METHODS: Fifty-one patients with thoracic trauma formed the sample to be assessed by the observers. The characterization and distribution of RFs on CT images in this sample were recorded independently by the non-observers. Regarding the presence or ab-sence of RF, CT images were assessed blindedly by two radiologists with 5 years (observer-A) and 18 years (observer-B) of experience in thoracic radiology. Each observer assessed the axial CT and RU images on different days under non-observer supervision.
RESULTS: A total of 113 RFs were detected in 22 patients. The mean evaluation time for the axial CT images was 146.64 s for ob-server-A and 119.29 s for observer-B. The mean evaluation time for RU images was 66.44 s for observer-A and 32.66 s for observer-B. A statistically significant decrease was observed between the evaluation periods of observer-A and observer-B with RU software compared to the axial CT image assessment (p<0.001). The inter-observer κ value was 0.638, while the intra-observer results showed moderate (κ: 0.441) and good (κ: 0.752) reproducibility comparing the RU and axial CT assessments. Observer-A detected 47.05% non-displaced fractures, 48.93% minimally displaced (≤2 mm) fractures, and 38.77% displaced fractures on RU images (p=0.009). Ob-server-B detected 23.52% non-displaced fractures, 57.44% minimally displaced (≤2 mm) fractures, and 48.97% displaced fractures on RU images (p=0.045).
CONCLUSION: RU software accelerates fracture evaluation, while it has drawbacks including low sensitivity in fracture detection, false negativity, and underestimation of displacement.

Keywords: Computed tomography (D036542), computer-assisted diagnosis (D003936); rib fractures (D012253); thoracic injuries (D013898).

“Rib Unfolding” yazılımının artıları ve eksileri: Travma hastaları üzerine güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik çalışması

Ahmet Gürkan Erdemir1, Mehmet Ruhi Onur1, Ilkay Sedakat Idilman1, Bulent Erbil2, Erhan Akpınar1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Aksiyel bilgisayarlı tomografi (BT) kesitlerinde 24 kaburganın tamamının incelenmesi fazla vakit alabilmesinin yanı sıra günlük pratikte kosta kırıkları kolaylıkla gözden kaçabilir. Kostaların değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla, kostaları iki boyutlu bir planda hızlı bir şekilde değerlendirilmeyi sağlayan, “Rib Unfolding” (RU) isimli bilgisayar destekli tanı koyma yazılımı geliştirilmiştir. RU yazılımını kırık tespiti için kullanmanın; güvenilirliğini, tekrarlanabilirliğini ve hızlandırıcı etkisini değerlendirmenin yanı sıra ve uygulamanın neden olabileceği sorunları belirlemeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada gözlemci olarak görev almayacak olan araştırmacılar tarfından, göğüs travması olan 51 hastalık örneklem oluştu-ruldu ve örneklem içerisinde kırıkların karakterizasyonu ve dağılımı kaydedildi. Bu hastaların BT görüntüleri örneklemi oluşturan radyologlar arasında yer almayan, 5 yıllık (Gözlemci-A) ve 18 yıllık (Gözlemci-B) toraks radyolojisi deneyimleri olan, iki radyolog tarafından kırıkların varlığı, varsa tipi (nondeplase/ deplase/ minimal deplase) ve değerlendirme süreleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: 22 hastada toplam 113 kırık saptandı. Aksiyel BT görüntüleri için ortalama değerlendirme süresi, gözlemci-A için 146,64 saniye ve gözlemci-B için 119,29 saniye idi. RU görüntüleri için ortalama değerlendirme süresi, gözlemci-A için 66,44 saniye ve gözlemci-B için 32,66 saniye idi. RU yazılımı desteği ile gözlemci-A ve gözlemci-B’nin değerlendirme periyotları arasında; aksiyal CT görüntü değerlendirmesine göre istatistiksel olarak anlamlı azalma gözlendi (p<0.001). Gözlemciler arası κ değeri 0,638 iken, gözlemci içi sonuçlar RU ve aksiyel BT değerlendirmelerini karşılaş-tırırken orta (κ: 0,441) ve iyi (κ: 0,752) tekrarlanabilirlik gösterdi. Gözlemci-A, RU görüntülerinde %47.05 nondeplase kırık, %48.93 minimal deplase (≤2 mm) kırık ve %38.77 deplase kırık saptadı (p=0.009). Gözlemci-B, RU görüntülerinde %23.52 nondeplase kırık, %57.44 minimal deplase (≤2 mm) kırık ve %48.97 deplase kırık saptadı (p=0.045).
TARTIŞMA: RU yazılımı kırık tespitini oldukça hızlandırmakla beraber, düşük sensitivite, yalancı negatiflik ve kırığın deplasman derecesinin düşük gösterilmesi gibi dezavantajlar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli tanı, bilgisayarlı tomografi; kosta kırıkları; toraks yaralanmaları.

Ahmet Gürkan Erdemir, Mehmet Ruhi Onur, Ilkay Sedakat Idilman, Bulent Erbil, Erhan Akpınar. Pros and cons of rib unfolding software: a reliability and reproducibility study on trauma patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 717-723

Corresponding Author: Ahmet Gürkan Erdemir, Türkiye
Manuscript Language: English