p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 8 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of the fire-related deaths: Autopsy study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 539-546 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.64911

Evaluation of the fire-related deaths: Autopsy study

Halil Ilhan Aydoğdu1, Hüseyin Çetin Ketenci2, Mehmet Askay3, Halil Boz2, Güven Seçkin Kırcı3, Erdal Özer3
1The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, İstanbul-Turkey
2Trabzon Branch Office, The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, Trabzon-Turkey
3Department of Forensic Medicine, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Turkey

BACKGROUND: The fire is a public health problem that occurs because of various reasons, threatens the lives of organisms, and may cause economic losses. The forensic investigation and the crime (event) scene investigation and first medical examination to be performed for the persons in the fire scene might reveal important evidences.
METHODS: The autopsy reports prepared in Trabzon Branch Office, The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, for the death cases found in fire scene between 2007 and 2016 were retrospectively examined.
RESULTS: As a result of analyzing the 10-year archive data, it was determined that 100 (63.3%) of 158 cases, which have been found in the fire scene and undergone forensic autopsy, were male and 58 (36.7%) were female. By excluding the group of cases with undetected origin, it was determined that there was a statistically significant difference between the homicide-caused deaths and the deaths with other causes (accident and suicide) in terms of the carboxyhemoglobin (HbCO) levels. By grouping the fire scene as outdoor and indoor areas, the comparison made between the HbCO levels of cases is presented in table. The difference between the two groups was found to be statistically significant (p<0.05).
CONCLUSION: Starting from the crime scene investigation, a detailed radiological, toxicological, and pathological investigation must be performed for the persons taken out from the fire scenes. It was observed that the HbCO levels can be used in determining the space in which death occurred, the origin, and the comorbidities of the individual.

Keywords: Autopsy, burn; carboxyhemoglobin levels; death; forensic medicine.

Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması

Halil Ilhan Aydoğdu1, Hüseyin Çetin Ketenci2, Mehmet Askay3, Halil Boz2, Güven Seçkin Kırcı3, Erdal Özer3
1Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
2Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı, Trabzon
3Karadeniz Teknik üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Yangın birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen, canlıların hayatını tehdit eden ve ekonomik zarara sebep olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yangın ortamından çıkarılan kişilerde yapılacak ilk tıbbi incelemeler, olay yeri incelemesi ve adli soruşturma önemli deliller ortaya koyabilmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2007–2016 yılları arasındaki dönemde, yangın ortamında bulunan ölüm olgularına ait otopsi raporları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: On yıllık arşiv taraması neticesinde yangın ortamında bulunan ve adli otopsileri yapılan 158 olgunun 100’ünün (%63.3) erkek, 58’inin (%36.7) kadın olduğu tespit edildi. Orijini tespit edilemeyen grup dışlanarak; cinayet orijinli ölümlerle ile diğer orjinli ölümler (kaza ve intihar) arasında karboksihemoglobin seviyeleri açısından yapılan değerlendirmede iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Yangın ortamı açık ve kapalı alanlar olarak gruplandırıldığında olgularda tespit edilen karboksihemoglobin düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 6’da gösterilmiştir. İki grup arası fark istatistiki olarak anlamlı bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA: Yangın ortamından çıkarılan kişilerde olay yeri incelemesinden başlanarak, iyi bir radyolojik, toksikolojik ve patolojik inceleme yapılması esastır. Toksikolojik incelme, karboksihemoglobin, siyanür ve irade ve hareketi etkileyecek alkol, uyutucu, uyuşturucu vb gibi birçok maddeyi kapsamalıdır. Karboksihemoglobin düzeyleri ölümün meydana geldiği mekan, orijin ve kişideki mevcut ek hastalıklarla ilgili bilgi verebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, karboksihemoglobin düzeyi; otopsi; ölüm; yangın.

Halil Ilhan Aydoğdu, Hüseyin Çetin Ketenci, Mehmet Askay, Halil Boz, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer. Evaluation of the fire-related deaths: Autopsy study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 539-546

Corresponding Author: Halil Ilhan Aydoğdu, Türkiye
Manuscript Language: English