p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of hemoperitoneum on wound healing and fibrinolytic activity in colonic anastomosis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 283-288 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.65289

Effects of hemoperitoneum on wound healing and fibrinolytic activity in colonic anastomosis

Neşet Köksal1, Mehmet Ali Uzun2, Ömer Faruk Özkan2, Münire Kayahan2, Osman Metin İpçioğlu3, Yusuf Günerhan1, Ersin Ergün2, Pembegül Güneş4
1University Of Kafkas Medical School, General Surgery Department, Kars, Turkey.
2Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, 2nd Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey.
3Gata Haydarpasa Training Hospital, Biochemistry And Clinical Biochemistry Unit, Istanbul, Turkey.
4Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey.

AMAÇ
Kolon anastomozlarında iyileşme ve fibrinolitik aktivite üzerine hemoperitoneumun etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Wistar Albino cinsi 20 sıçanda, kolon kesilip anastomoz yapıldıktan sonra 10 sıçana (Grup 1) karın içine verici sıçanlardan alınan kan (25 ml/kg), 10 sıçana (Grup 2) ise serum fizyolojik verildi. Sıçanlar beşinci gün sakrifiye edilerek anastomoz patlama baçınçları ölçüldü. Anastomoz hattının histopatolojik değerlendirilmesi yapılarak, omentum, akciğer ve anastomoz hattında hidroksiprolin, doku plazminojen aktivatörü (tPA), plazminojen aktivatör inhibitörü-1 (PAI 1) ve tPA/PAI 1 kompleksi düzeyleri saptandı.
BULGULAR
Anastomoz patlama basıncı Grup 1’de 224,5 mmHg, Grup 2’de 254,4 mmHg idi (p=0,121). Hidroksiprolin değerleri Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 45,89 ve 65,959 mg/gr protein olarak bulundu (p=0,257). Histopatolojik incelemede anlamlı farklılık saptanmadı. Omentum tPA değeri Grup 1’de 0,962 ng/ml, Grup 2’de 0,27 ng/ml olup, fark anlamlı idi (p=0,041). Omentum PAI 1 ve tPA/PAI 1 kompleksi değerleri, anastomoz ve akciğer dokuları tPA, PAI 1 ve tPA/PAI 1 kompleksi değerleri açısından gruplar arasındaki fark anlamlı değildi. Grup 2’de anastomoz hattı tPA değeri ile anastomoz patlama basıncı arasındaki ilişki yüksek düzeyde anlamlı idi (r=0,778; p=0,008).
SONUÇ
Kolon anastomozlarında hemoperitoneumun etkisini araştıran bu ilk çalışmada, anastomoz iyileşmesinde ve omentum haricinde fibrinolitik aktivitede anlamlı fark gözlenmedi. Farklı kan volümleri ve farklı değerlendirme zamanları ile yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords: Colonic anastomosis, fibrinolysis, hemoperitoneum; wound healing.

Hemoperitoneumun kolon anastomozlarında yara iyileşmesine ve fibrinolitik aktivite üzerine etkisi

Neşet Köksal1, Mehmet Ali Uzun2, Ömer Faruk Özkan2, Münire Kayahan2, Osman Metin İpçioğlu3, Yusuf Günerhan1, Ersin Ergün2, Pembegül Güneş4
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kars.
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul.
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Birimi, İstanbul.
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul.

BACKGROUND
We aimed to test whether hemoperitoneum has adverse effects on colonic anastomosis healing by increasing fibrinolytic activity.
METHODS
After colonic intersection and anastomosis, 20 Wistar Albino rats received intraabdominal injections of either 25 mg/kg blood (10, Group 1) or physiologic saline (10, Group 2). Anastomotic bursting pressures were measured after sacrifice on the fifth day. Following histopathological evaluation of the anastomotic line, hydroxyproline, tissue plasminogen activator (tPA), plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), and tPA/PAI-1 complex levels were determined in the omentum, lung and anastomotic colon.
RESULTS
Mean anastomotic bursting pressures of Groups 1 and 2 were 224.5 mmHg and 254.4 mmHg (p=0.121), and mean hydroxyproline levels were 45.89 and 65.959 mg/g protein, respectively (p=0.257). Histopathology was insignificant. There was a significant difference between groups in omental tPA levels (0.962 ng/ml and 0.27 ng/ml, p=0.041), but not in PAI-1 and tPA/PAI-1. Anastomotic line and lung levels of tPA, PAI-1 and tPA/PAI-1 complex were not significantly different between groups. The relation between anastomotic line tPA level and bursting pressure was highly significant in Group 2 (r=0.778; p=0.008).
CONCLUSION
In this first study on the effect of hemoperitoneum on colonic anastomosis, we observed no significant effect on anastomotic healing or fibrinolytic activity, except in the omentum. Further studies with different blood volumes and assessment times are needed.

Anahtar Kelimeler: Kolon anastomozu, fibrinolizis, hemoperitoneum, yara iyileşmesi.

Neşet Köksal, Mehmet Ali Uzun, Ömer Faruk Özkan, Münire Kayahan, Osman Metin İpçioğlu, Yusuf Günerhan, Ersin Ergün, Pembegül Güneş. Effects of hemoperitoneum on wound healing and fibrinolytic activity in colonic anastomosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 283-288

Corresponding Author: Mehmet Ali Uzun, Türkiye
Manuscript Language: English