p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
An Unusual Case of a Scrotal Dog Bite Injury and Review of the Literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-66642 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.66642

An Unusual Case of a Scrotal Dog Bite Injury and Review of the Literature

Burak Karataş1, Emin Kapı2
1Yuregir State Hospital, Adana, Turkey
2Health and Science University, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey

Background: Soft tissue injuries from animal bites are encountered occasionally in rural areas, resulting from attacks by, for example, dogs, wolves, horses, donkeys and cats. The commonly affected body parts include the face, head and neck, nose, ears, hands, arms and legs. The traumatic exposure of the external genital organs following an animal bite is a highly rare condition. Dog bite injuries in this area are a clinical condition that requires careful management due to the bacterial density of the oral flora of dogs, and also the potential bacterial flora in the genital area, resulting in a high risk of infection. Tissue defects following dog bites to the genital area are at high risk of morbidity, and may even result in life-threatening conditions in the event of a major infection. The classical treatment approaches to soft tissue defects resulting from animal bites include wound irrigation, debridement, rabies and tetanus immunoprophylaxis, antibiotic therapy and reconstruction after the elimination of the infection. Recently, however, the early acute approach seems to have replaced the conventional late period treatment, with studies recommending surgical repair in the early stage where possible. In this article, an unusual etiology of scrotal defect was determined under the light of detailed literature data.
Methods: The present study reports on a case in which an early repair was made after wound cleaning and care, debridement and then prophylactic antibiotic therapy, soon after the referring of the case to the hospital.
Results: No signs of local or systemic infection were noticed at the wound site during follow-up. Postoperative recovery was uneventful and the repair performed on the case had a satisfactory outcome.
Conclusions: Based on our clinical experience, we believe that reconstruction accompanied by an early prophylactic antibiotherapy can produce satisfactory outcomes in genital defects caused by animal bites.

Keywords: animal bites, dog, genital, surgical treatment

Nadir Gözlenen Bir Skrotal Köpek Isırığı Hasarı Olgusu ve Literatür Taraması

Burak Karataş1, Emin Kapı2
1Yüreğir Devlet Hastanesi, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Türkiye

Amaç: Genellikle kırsal bölgelerde hayvan ısırıklarına bağlı yumuşak doku yaralanmalarına zaman zaman rastlanmaktadır. Özellikle köpek, kurt, at, eşek, kedi gibi hayvanların herhangi bir nedenle saldırması sonucunda bu yaralanmalar karşımıza çıkabilmektedir. Sıklıkla yüz, baş-boyun, burun, kulak, el, bacak gibi vücut bölgeleri, etkilenen alanlar arasındadır. Eksternal genital organların hayvan ısırığı sonrası travmaya maruz kalması, oldukça nadir gözlenen bir durumdur. Bu bölgedeki köpek ısırığı yaralanmaları, hem köpeğin ağız florasındaki bakteri yoğunluğu, hem de genital bölgedeki bakteriyel floranın enfeksiyona zemin hazırlama potansiyeli nedeniyle, iyi yönetilmesi gereken klinik durumlardan biridir. Genital bölgede oluşan köpek ısırıklarına bağlı doku defektleri, major enfeksiyon oluşması halinde yüksek morbidite riski taşır, hatta hayatı tehdit edebilen problemlere yol açabilir. Hayvan ısırığı nedeniyle oluşan yumuşak doku defektlerinin tedavisinde klasik tedavi prensipleri; yaranın irrigasyonu, debridman, tetanoz ile kuduz immünoprofilaksisi, antibiyotik tedavisi ve enfeksiyon elimine edildikten sonra rekonstrüksiyonu içermektedir. Ancak günümüzde erken akut yaklaşım, geleneksel geç dönem tedavinin yerini almış gibi görünmektedir. Son çalışmalarda cerrahi onarımın mümkün ise erken dönemde yapılması önerilmektedir. Bu çalışmada, nadir görülen bir skrotal defekt etiyolojisi, ayrıntılı literatür verileri ışığında değerlendirilmeye alınmıştır.
Metod: Çalışmamızda, olgunun hastaneye başvurmasından kısa bir süre sonra yara temizliği ve bakımı, debridman ve profilaktik antibiyotik kullanımı ile erken dönemde onarım uygulanmıştır.
Bulgular: Takip döneminde local ya da sistemik herhangi bir enfeksiyon bulgusu saptanmamıştır. Postoperatif dönemde herhangi bir problem gözlenmemiş ve tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.
Sonuç: Klinik tecrübemize dayanarak, hayvan ısırığı sonrasında oluşan genital defektlerde erken dönemde profilaktik antibiyoterapi eşliğinde uygulanacak rekonstrüksiyonun tatmin edici sonuçlar sağlayacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: hayvan ısırıkları, köpek, genital, cerrahi tedaviCorresponding Author: Emin Kapı, Türkiye