p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
The correlation between Injury Severity Score, vital signs, and hemogram values on mortality in firearm injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 259-267 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.68338

The correlation between Injury Severity Score, vital signs, and hemogram values on mortality in firearm injuries

Ozcan Turan1, Mehmet Eryilmaz2, Ozgur Albuz3
1Department of Emergency Medicine, Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri State Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of General Surgery, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Several scoring systems have been and continue to be developed in numerous countries with the goal of quickly and accurately assessing the severity of trauma injuries. The aim of this study was to identify factors that help to determine the gravity of damage and to minimize it, in order to reduce mortality and morbidity. It is important that the criteria set for the determination of the severity of trauma are objective, measurable, and comparable. This study was an assessment of the contribution of vital signs, hemogram values, and trauma severity scores recorded at initial admission in the prediction of mortality in patients with firearm trauma wounds.
METHODS: This was a retrospective cohort study. Patients with gunshot injuries who were admitted to the emergency department (ED) of a single facility between December 2015 and March 2016 were included in the study. Statistical software was used to perform bivariate analyses using a t-test or the Mann-Whitney U test for continuous variables, depending on the distribution of variables, and logistic regression analysis was utilized to determine independent predictors of mortality after ED admission. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: A total of 418 patients were included. A statistically significant difference was found between the white blood cell count, respiratory rate, Glasgow Coma Scale score, Abbreviated Injury Scale score, and the Injury Severity Score (ISS) of the patients who survived and those who died (p<0.05). The analysis also indicated that a systolic blood pressure below 90 mmHg and a heart rate above 100 beats/minute were independent variables in terms of the expectation of mortality.
CONCLUSION: The objective assessment of the ISS at admission to the ED is an important element in the calculation of hemoglobin requirements, mortality, and morbidity.

Keywords: Firearm injury, hemogram; Injury Severity Score; mortality; vital values.

Ateşli silah yaralanması olgularında mortalite üzerine yaralanma şiddeti skoru (ISS), yaşamsal skorlar ve hemogram değerleri arasındaki korelasyonun etkisi

Ozcan Turan1, Mehmet Eryilmaz2, Ozgur Albuz3
1Profesör Doktor Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi, Acil Servis, İstanbul
2Sağlık Bilmleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
3Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Birçok ülkede kişilerin maruz kaldığı travmanın şiddeti ve ortaya çıkan hasarı değerlendirmek için bazı skorlama sistemleri geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Burada amaç hastanın hasar oranlarını en iyi biçimde belirleyerek mortalite ve morbiditeye etki eden faktörleri saptayarak bunları en aza indirgemeye çalışmaktır. Travmanın ağırlığının tespiti için ortaya konulan kriterlerin ölçülebilir ve karşılaştırılabilir objektif kriterler olması önemlidir. Bu amaçla anatomik ve fizyolojik birçok puanlama sistemleri oluşturulmuştur. Bu araştırmada acil servise ilk kabul anındaki vital skorların, hemogram değerlerinin ve yaralanma şiddeti skorunun (ISS) mortaliteyi öngörmeye katkısını ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma geriye dönük kohort çalışması olarak tasarlandı. Aralık 2015–Mart 2016 tarihleri arasında acil servisimize başvuran ateşli silah yaralanması olan hastalar çalışmaya alındı. Değişkenlerin dağılımı açısından sürekli değişkenler için t-testi veya Mann-Withney U-testi kullanılarak ikili değişkenler analiz edildi. Acil servise kayıttan sonra bağımsız mortalite belirleyicilerini belirlemek için lojistik regresyon ve istatistiksel analiz için SPSS17.0 programı kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 418 hasta alındı. Sağ kalan ve ölen hastalar arasında beyaz kan hücresi (WBC), solunum hızı, Glasgow Koma Skalası (GCS), Kısaltılmış Yaralanma Skoru (AIS) ve ISS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Sistolik kan basıncının 90 mmHg’nin altında ve kalp atım hızının 100 atım/dk üzerinde olmasının mortalite açısından bağımsız değişkenler olduğu belirlendi.
TARTIŞMA: Acil servise kabul anındaki ISS’nin objektif değerlendirmesi, hemoglobin gereksinimi, mortalite ve morbiditeyi öngörmek için önemli bir unsurdur.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, hemogram ve yaşamsal değerler; mortalite; yaralanma şiddeti skoru.

Ozcan Turan, Mehmet Eryilmaz, Ozgur Albuz. The correlation between Injury Severity Score, vital signs, and hemogram values on mortality in firearm injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 259-267

Corresponding Author: Ozgur Albuz, Türkiye