p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Spontaneous intramural hematoma of the small intestine [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 165-169

Spontaneous intramural hematoma of the small intestine

Sinan Çarkman1, Volkan Özben1, Kaya Sarıbeyoğlu1, Erkan Somuncu1, Sabri Ergüney1, Uğur Korman2, Salih Pekmezci1
1Departments Of General Surgery Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey.
2Departments Of Radiology Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey.

BACKGROUND
Spontaneous intramural hematoma of the small intestine is a rare clinical condition that may result in potentially serious complications. The purpose of this study was to present our experience with the diagnosis and management of spontaneous intramural hematoma of the small intestine.
METHODS
The medical records of the patients with spontaneous intramural hematoma of the small intestine were retrospectively reviewed. Six patients were included in this study.
RESULTS
Anticoagulation therapy and factor VIII deficiency were found to be responsible for the intramural hemorrhage in five patients (83%) and one patient, respectively. Acute abdominal pain followed by nausea and vomiting were the most common presenting symptoms. Abdominal computed tomography scan was diagnostic in five of the six patients. Four patients were followed up with conservative therapy. Surgical intervention was required in two patients due to acute abdomen. All patients were discharged from the hospital uneventfully.
CONCLUSION
The patient’s medical history, physical examination and radiological evaluation proved adequate for the diagnosis. Conservative therapy provides regression of the hematoma in most patients. Surgery should be reserved only for the complicated cases.

Keywords: Anticoagulant, hematoma, hemophilia; small intestine; intramural hematoma.

Spontan intramural ince bağırsak hematomu

Sinan Çarkman1, Volkan Özben1, Kaya Sarıbeyoğlu1, Erkan Somuncu1, Sabri Ergüney1, Uğur Korman2, Salih Pekmezci1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul.

AMAÇ
Spontan ince bağırsak hematomu nadir görülen ve ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir klinik durumdur. Bu çalışmanın amacı, spontan intramural ince bağırsak hematomu saptanan olgularda tanı, tedavi ve takipteki tecrübelerimizi sunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
İnce bağırsak spontan intramural hematom tanısı konulan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Altı hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR
İntramural kanamaya neden olarak dört hastada (%83) antikoagülasyon tedavisi ve bir hastada faktör VIII eksikliği belirlendi. Akut karın ağrısı, bulantı ve kusma en sık başvuru şikayetleri idi. Altı hastanın beşinde tanı karın bilgisayarlı tomografisi ile kondu. Dört hasta konservatif olarak takip edildi ve iki hastada akut karına bağlı cerrahi girişime gerek duyuldu. Tüm hastalar sorunsuz taburcu edildi.
SONUÇ
Fiziksel inceleme ve radyolojik tetkikler hastaların özgeçmişleri ile beraber değerlendirildiğinde tanı için yeterlidir. Konservatif tedavi hastaların çoğunda hematomun gerilemesini sağlar. Cerrahi tedavi komplike olgularda uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan, hematom, hemofili; ince bağırsak; intramural hematom.

Sinan Çarkman, Volkan Özben, Kaya Sarıbeyoğlu, Erkan Somuncu, Sabri Ergüney, Uğur Korman, Salih Pekmezci. Spontaneous intramural hematoma of the small intestine. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 165-169

Corresponding Author: Volkan Özben, Türkiye
Manuscript Language: English