p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Anatomical variations of intercostobrachial nerve: A potential candidate for neurotization after traumatic median nerve injury? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 22-29 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.68622

Anatomical variations of intercostobrachial nerve: A potential candidate for neurotization after traumatic median nerve injury?

Mahmut Kursat Ozsahin1, Gökhan Kaynak1, Muhammed Yusuf Afacan1, Ahmet Ertaş2, Bedri Karaismailoglu1, Mehmet Alp3, Önder Aydıngöz1, Hüseyin Botanlıoğlu1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of Anatomy, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Memorial Şişli Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study focused on the anatomical characteristics and variations of intercostobrachial (ICBN) nerve and median nerve to investigate the possible use of ICBN in restoration of sensory damage of hand after traumatic median nerve injury and to evaluate the feasibility of ICBN neurotization to median nerve.
METHODS: Variations of ICBN were noted in 16 axillary region dissections of eight cadavers. Measurements for ICBN’s suitability in terms of neurotization to brachial plexus were done with millimetric devices. The distance of ICBN to the distal end of the lateral (LCMN) and medial (MCMN) contributions of the median nerve and the diameters of ICBN, LCMN, and MCMN were measured.
RESULTS: Fifteen axillary dissections exhibited ICBN, whereas it was absent on the left side of one of the cadavers. The mean diameter of ICBN at its origin was 2.0±0.7 mm and the mean diameter of ICBN at its coaptation point was 3.1±0.9 mm. The mean diameter of the LCMN was 3.9±2.0 mm, the mean diameter of MCMN was 3.5±0.9 mm. The length of ICBN was found to be adequate at both 45 and 90° of shoulder abduction to be extended to both LCMN and MCMN. The diameters of LCMN and MCMN were not significantly correlated with the diameter of ICBN both at origin and at coaptation point (LCMN: p=0.55–0.63 and MCMN: p=0.89–0.85). There is no significant difference between the diameter of LCMN and the diameter of ICBN at its coaptation point (p=0.168) and also between the diameter of MCMN and the diameter of ICBN at its coaptation point (p=0.232).
CONCLUSION: All ICBNs dissected showed adequate length to reach the lateral and medial contribution of the median nerve directly. The ICBN could be a feasible candidate since its diameter was close to LCMN and MCMN according to the descriptive and inferential statistics.

Keywords: Anatomy, cadaver, intercostobrachial nerve; median nerve; nerve transfer; neurotization.

İnterkostobrakiyal sinirin anatomik varyasyonları: Travmatik median sinir yaralanmasından sonra potansiyel bir nörotizasyon adayı olabilir mi?

Mahmut Kursat Ozsahin1, Gökhan Kaynak1, Muhammed Yusuf Afacan1, Ahmet Ertaş2, Bedri Karaismailoglu1, Mehmet Alp3, Önder Aydıngöz1, Hüseyin Botanlıoğlu1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul
3Memorial Şişli Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, travmatik median sinir yaralanmasından sonra eldeki duyusal hasarın restorasyonunda ICBN’nin olası kullanımını araştırmayı amaçlamıştır. ICBN nörotizasyonunun median sinire uygulanabilirliğini değerlendirmek için interkostobrakiyal (ICBN) sinir ve median sinirin anatomik özellikleri ve varyasyonları incelenmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sekiz kadavranın 16 üst ekstremitesinde aksiller bölge diseksiyonu yapıldı. ICBN varyasyonları kaydedildi. ICBN’nin brakiyal pleksusa nörotizasyon açısından uygunluğunun ölçümleri milimetrik cihazlarla yapıldı. ICBN’nin median sinirin lateral (LCMN) ve medial (MCMN) katkılarının distal ucuna olan mesafesi ve ICBN, LCMN ve MCMN çapları ölçüldü.
BULGULAR: On beş aksiller diseksiyonda ICBN mevcutken kadavralardan birinin sol tarafında mevcut değildi. ICBN’nin başlangıç noktasındaki ortalama çapı 2.0±0.7 mm ve koaptasyon noktasındaki ortalama ICBN çapı 3.1±0.9 mm idi. LCMN’nin ortalama çapı 3.9±2.0 mm, MCMN’nin ortalama çapı 3.5±0.9 mm idi. ICBN’nin hem 45 hem de 90 derece omuz abdüksiyonunda, LCMN ve MCMN’ye uzanabilecek şekilde yeterli uzunluğa sahip olduğu bulundu. LCMN ve MCMN çapları, hem orijin hem de koaptasyon noktasında ICBN’nin çapı ile anlamlı derecede ilişkili değildi (LCMN: p=0.55–0.63 ve MCMN: p=0.89–0.85). LCMN çapı ile koaptasyon noktasındaki ICBN çapı arasında (p=0.168) ve ayrıca MCMN çapı ile koaptasyon noktasında ICBN çapı arasında (p=0.232) anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA: Disseke edilen tüm ICBN’ler, median sinirin lateral ve medial katkısına doğrudan ulaşmak için yeterli uzunluk gösterdi. Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiklere göre ICBN çapı LCMN ve MCMN’ye yakın bulundu. Bu nedenlerIe ICBN, travmatik yaralanmalar sonrası median sinir nörotizasyonu için uygun bir aday olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, interkostabrakial sinir, kadavra; median sinir; nörotizasyon; sinir transferi.

Mahmut Kursat Ozsahin, Gökhan Kaynak, Muhammed Yusuf Afacan, Ahmet Ertaş, Bedri Karaismailoglu, Mehmet Alp, Önder Aydıngöz, Hüseyin Botanlıoğlu. Anatomical variations of intercostobrachial nerve: A potential candidate for neurotization after traumatic median nerve injury?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 22-29

Corresponding Author: Bedri Karaismailoglu, Türkiye
Manuscript Language: English