p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Burned-out germ cell tumor presenting with acute abdomen [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1650-1654 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.68792

Burned-out germ cell tumor presenting with acute abdomen

Sanem Guler Cimen1, Görkem Özenç2, Ahmet Emin Doğan2, Efe Yetişgin3, Sertaç Çimen2, Ünsal Han3
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Urology, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

Acute abdomen is a serious condition frequently encountered in the emergency departments (ED). There are various etiologies causing acute abdomen, most common being acute appendicitis; however, there are rare causes of acute abdomen as well and one should keep them in mind while handling a patient with unusual clinical features. We herein present a 26-year-old male, with no past medical or surgical history, presenting with acute abdominal pain and distension to the ED. He was found to have a large vascular retroperitoneal mass on computed tomography which had invaded and perforated the duodenum thus causing the acute presentation. Repair of the duodenal perforation and sampling of the mass were performed in terms of surgical management. Pathology results revealed the mass originating from a burned out testis yolk sac tumor with embryonal carcinoma component. Although the original tumor had regressed at the testis, its metastasis at the retroperitoneal area had caused the clinical condition. This entity is described as the retroperitoneal metastasis of a burned-out testicular tumor. Few cases presenting with gastrointestinal bleeding secondary to invasion of the retroperitoneal metastasis have been reported. However, this is the first case in the literature presenting with duodenal perforation and acute abdomen. Sampling of the retroperitoneal tumor for histopathological diagnosis during the immediate surgical intervention facilitates the diagnostic management in these cases. Although scrotal examination combined with testis tumor marker assessments is essential for optimal patient management, the possibility of a burned-out testicular tumor with normal scrotal examination should always be kept in mind.

Keywords: Acute abdomen, intestinal perforation, neoplasm invasion, retroperitoneal neoplasms; testicular neoplasms.

Akut batın ile başvuran burned-out germ hücreli tümör olgusu

Sanem Guler Cimen1, Görkem Özenç2, Ahmet Emin Doğan2, Efe Yetişgin3, Sertaç Çimen2, Ünsal Han3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Akut karın, acil serviste sıklıkla karşılaşılan ciddi bir durumdur. Akut karına neden olan çeşitli etiyolojiler vardır, en sık görülen akut apandisittir, ancak nadir akut karın nedenleri de vardır ve olağandışı klinik özelliklere sahip bir hastayla ilgilenirken bunları akılda tutmak gerekir. Bu yazıda, akut karın ağrısı ve distansiyon ile acil servise başvuran, 26 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Bilgisayarlı tomografide duodenumu invaze ederek perfore etmis ve akut karina neden olan büyük bir vasküler retroperitoneal kitlesi olduğu bulundu. Cerrahi tedavi olarak, duodenal perforasyon onarımı ve kitle örneklenmesi uygulandı. Patoloji sonucu testis kaynaklı embriyonal karsinom bileşenli yolk sac tümörü olarak raporlandı. Orijinal tümör testiste tamamen gerilemiş olmasına rağmen, retroperitoneal bölgedeki metastazı klinik duruma neden olmuştu. Bu antite, regrese olmuş bir testis tümörünün retrope-ritoneal metastazı olarak tanımlanır. Retroperitoneal metastaz invazyonuna sekonder gastrointestinal kanama ile başvuran az sayıda olgu bildirilmiştir. Bildirdigimiz olgu literatürde duodenal perforasyon ve akut karın ile prezente olan ilk olgudur. Acil cerrahi müdahale sırasında histopatolojik tanı için retroperitoneal tümörün örneklenmesi, bu olgularda tanıyı kolaylaştırır. Testis tümörü belirteçleri ile kombine skrotal muayene hasta yönetimi için gerekli olmasına rağmen, normal skrotal muayene mevcudiyetinde testis tümörünun tam regrese olma olasılığı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, intestinal perforasyon, retroperitoneal tümörler, testis tümörleri.

Sanem Guler Cimen, Görkem Özenç, Ahmet Emin Doğan, Efe Yetişgin, Sertaç Çimen, Ünsal Han. Burned-out germ cell tumor presenting with acute abdomen. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1650-1654

Corresponding Author: Sanem Guler Cimen, Türkiye
Manuscript Language: English