p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
The efficacy of hemogram parameters in the differential diagnosis of renal colic and acute appendicitis in the emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 26-33 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.69091

The efficacy of hemogram parameters in the differential diagnosis of renal colic and acute appendicitis in the emergency department

Ahmet Sönmez1, Akkan Avcı1, Gökben Sönmez1, Müge Gülen1, Selen Acehan1, Begüm Şeyda Avcı2, Adnan Kuvvetli3, Salim Satar1
1Department of Emergency Medicine, Health Science University, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey
2Department of Internal Medicine, Health Science University, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey
3Department of General Surgery, Health Science University, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey

BACKGROUND: To investigate the efficacy of WBC, PLR and NLR for use in the differential diagnosis of acute appendicitis and renal colic in the emergency department.
METHODS: This study was conducted after consent was received from the Cukurova University Medicine Faculty Noninvasive Clinical Research Ethics Committee. In this study, 440 patients for whom file data could be accessed in the hospital automation and archive system who were admitted to the hospital with abdominal pain were included.
RESULTS: Of the 440 patients included in this study, 59.5% were male and 40.5% were female. The average age of the patients was 37.74±13.39 years. According to the pathological diagnosis, 207 patients were diagnosed with acute appendicitis. When the efficacy of differential diagnosis using hematological parameters was examined with ROC analysis, the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) value had the strongest predictive ability (AUC, 0.716, SS=0.024, 95% GA 0.668–0.764). After NLR, the platelet/lymphocyte ratio (PLR) value was the second-best concerning predictive ability for differential diagnosis (AUC, 0.608 SS=0.027, 95%, GA 0.555–0.661).
CONCLUSION: Patients with acute appendicitis and renal colic often present to the emergency department with abdominal pain. While patients with acute appendicitis are usually treated with surgical methods, medical treatment is used for renal colic in the acute period. The differential diagnosis of these two patient groups is important. We believe that the PLR and NLR values can be used when an exact differential diagnosis cannot be made.

Keywords: Acute appendicitis, neutrophil/lymphocyte ratio; platelet/lymphocyte ratio; renal colic.

Acil serviste akut apandisit ile renal kolik ayırıcı tanısında hemogram parametrelerinin etkinliği

Ahmet Sönmez1, Akkan Avcı1, Gökben Sönmez1, Müge Gülen1, Selen Acehan1, Begüm Şeyda Avcı2, Adnan Kuvvetli3, Salim Satar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adana
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana

AMAÇ: Acil serviste akut apandisit ile renal kolik’in ayırıcı tanısında WBC, PLR ve NLR değerlerinin etkinliğini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun onayı alındıktan sonra başlandı. Hastane otomasyon ve arşiv sisteminde dosya verilerine tam olarak ulaşılan toplam 440 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 440 hastanın %59.5’i erkek (n=262), %40.5’i (n=202) ise kadındı. Hastaların yaş ortalaması 37.74±13.39/yıl idi. Hastaların patolojik tanısına göre, 207 hastanın akut apandisitle uyumlu olduğu tespit edildi. Hematolojik parametrelerin ayırıcı tanıda kullanım etkinliği ROC analizi ile incelendiğinde en güçlü tahmin etme özelliğine nötrofil/lenfosit oranının (NLR) sahip olduğu saptandı (AUC, 0.716, SS=0.024, %95 GA 0.668–0.764). NLR’den sonra ikinci sırada platelet/lenfosit oranının (PLR) ayırıcı tanıda güçlü tahmin edici olduğu saptandı (AUC, 0.608, SS=0.027, %95 GA 0.555–0.661).
TARTIŞMA: Akut apandisit ve renal kolik akut abdominal ağrı ile acil servise sıklıkla başvurmaktadır. Akut apandisitli hastalar cerrahi yöntemler ile tedavi edilirken, renal kolikli hastalarda akut dönemde tıbbi tedavi uygulanmaktadır. Bu iki hasta grubunun ayırıcı tanısının net olarak yapılması önem arz etmektedir. PLR ve NLR değerlerinin ayırıcı tanının net olarak yapılamadığı durumlarda kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, NLR; PLR; renal kolik.

Ahmet Sönmez, Akkan Avcı, Gökben Sönmez, Müge Gülen, Selen Acehan, Begüm Şeyda Avcı, Adnan Kuvvetli, Salim Satar. The efficacy of hemogram parameters in the differential diagnosis of renal colic and acute appendicitis in the emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 26-33

Corresponding Author: Akkan Avcı, Türkiye