p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Epidemiology and outcome of 1442 pediatric burn patients: A single-center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 57-61 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.69447

Epidemiology and outcome of 1442 pediatric burn patients: A single-center experience

Özer Özlü, Abdulkadir Başaran
Department of General Surgery, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey

BACKGROUND: Burns are common injuries among children resulting with significant mortality and morbidity, especially in developing countries. Epidemiological data may guide for the preventive measures and contribute reducing the incidence of burns in children. The aim of this study is to report the epidemiological features of pediatric burn patients treated in a tertiary burn center and to suggest preventive measures.
METHODS: Between January 1, 2015, and June 30, 2019, a total of 1442 children hospitalized in our burn center were evaluated retrospectively. Demographic, epidemiological, and clinical data including burn etiology, percentage of burned total body surface area (TBSA), hospital stay, infection, and mortality rate were reported.
RESULTS: The percentage of burned TBSA was 11.23±10.70 and the length of hospital stay was 14.38±18.1 days. In total, 89.18% of the patients (n=1286) experienced burn injury indoors. With regard to the etiology, scalding with hot water and tea was the most common in all age groups. Flame burn incidence increases after infancy, and electrical burns occur more in school age. A total of 10 patients (0.69%) were died and seven of them were delayed referrals from other hospitals.
CONCLUSION: Infants and males consist of the majority of our pediatric burn patients. The percentage of burned TBSA and length of hospital stay increased as the patient age increased. Childhood burn injuries are mainly scald burns that occur indoors, while their parents were nearby. Therefore, education programs focusing on primary prevention addressing family members are required to avoid pediatric burns.

Keywords: Burn, epidemiology; pediatric patients; prevention.

1442 pediatrik yanık hastasının epidemiyolojisi ve sonuçları: Tek merkez deneyimi

Özer Özlü, Abdulkadir Başaran
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ: Yanıklar özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuklarda sık görülen önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir. Epidemiyolojik veriler, önleyici tedbirler için yol gösterebilir ve çocuklarda yanık olgularının azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın amacı yanık merkezinde yatarak tedavi edilen çocuk hastalarda yanıkların epidemiyolojik özelliklerini incelemek ve önleyici tedbirler önermektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda 1 Ocak 2015–30 Haziran 2019 tarihleri arasında 3. basamak yanık merkezine yatırılarak tedavi edilen 1442 çocuk hastanın demografik ve epidemiyolojik verileri, yanık mekanizması, yanık etiyolojisi, yanık total vücut alanı yüzdesi (TBSA), tedavi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yanık total vücut alanı (TBSA) yüzdesi 1442 hasta için 11.23±10.70 olurken hastanede yatış süresi 14.38±18.1 gün olarak bulundu. Hastaların %89.18’inde (n=1286) yanma olayı ev içerisinde gerçekleşmişti. Yanık etiyolojisinde tüm yaş gruplarında sıcak su ve çay ile yanma en sık görülürken, süt çocuğu döneminden sonra alev yanıkları artmakta, okul çağında elektrik yanıkları daha fazla görülmektedir. Toplam 10 hasta (%0.69) hayatını kaybetti. Bunlardan yedisi başka hastanelerden gelen gecikmiş hastalardı.
TARTIŞMA: Yanık merkezimizdeki çocuk hastaların çoğunluğu süt çocuğu ve erkek hastalar idi. Yaş arttıkça TBSA oranları ve hastanede yatış süresi de artmakta idi. Çocuk yanıkları genellikle okul öncesi çocuklarda ev içerisinde ve yanlarında bir ebeveyn varken olmaktadır. Bu nedenle bu çocukların gözetimini yapan aile bireylerine yönelik eğitim programı ve farkındalık yaratacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, korunma; pediatrik hastalar; yanık.

Özer Özlü, Abdulkadir Başaran. Epidemiology and outcome of 1442 pediatric burn patients: A single-center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 57-61

Corresponding Author: Özer Özlü, Türkiye
Manuscript Language: English