p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema caused by sigmoid diverticulum perforation secondary to blunt abdominal trauma: report of a case [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 93-95 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.69783

Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema caused by sigmoid diverticulum perforation secondary to blunt abdominal trauma: report of a case

Necdet Fatih Yaşar1, Mahmut Kebapçı2, Enver İhtiyar1
1Department Of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Medicine, Eskişehir, Turkey
2Department of Radiology, Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema are very rare reported signs of colonic perforation most often associated with diverticulitis, toxic megacolon and colonoscopy. We report a case of a 60-year-old man with subcutaneous emphysema and pneumomediastinum, which developed three days after a car accident without pneumothorax. A computed tomography scan demonstrated perforation of a sigmoid diverticulum in conjunction with air. A laparotomy was performed and revealed a perforated sigmoid diverticulum, fistulized into the retroperitoneal cavity. We suspect that this diverticular perforation was caused by the deterioration of the sigmoid mesocolon secondary to the blunt abdominal trauma. To our knowledge, this is the first report in the literature about pneumomediastinum and subcutaneous emphysema caused by sigmoid diverticular rupture following mesosigmoid trauma.

Keywords: Perforation, pneumomediastinum; sigmoid diverticulum; trauma.

Künt batın travmasına sekonder gelişen sigmoid divertikül perforasyonu nedeniyle oluşan pnömomediastinum ve subkutanöz amfizem: Olgu sunumu

Necdet Fatih Yaşar1, Mahmut Kebapçı2, Enver İhtiyar1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Pnömomediastinum ve subkutanöz amfizem divertikülit, toksik megakolon ve kolonoskopi sonrası görülebilen kolon perforasyonunun çok nadir bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. Burada, geçirdiği trafik kazasından sonra ilk muayenesinde yokken, 3 gün sonra pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve subkutanöz amfizem gelişen 60 yaşında erkek hasta sunuldu. Çekilen bilgisayarlı tomografide sigmoid divertikül perforasyonu ile devamlılık gösteren serbest hava gözlendi. Laparotomide retroperitoneal kaviteye fistülize olmuş perfore sigmoid divertikülü saptandı. Bu divertiküler perforasyonun künt karın travmasına sekonder gelişen sigmoid mezokolon yaralanmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Tüm literatür taramamızda mezosigmoid travması sonrası sigmoid divertikül perforasyonu nedeniyle ortaya çıkmış pnömomediastinum ve subkutanöz amfizem olgusuna rastlayamadık. Bu nedenle bu olgu bu konuda literatürdeki ilk olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Perforasyon, pnömomediastinum; sigmoid divertikülü; travma.

Necdet Fatih Yaşar, Mahmut Kebapçı, Enver İhtiyar. Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema caused by sigmoid diverticulum perforation secondary to blunt abdominal trauma: report of a case. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 93-95

Corresponding Author: Necdet Fatih Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English