p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 491-496 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.70423

The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects

Figen Türk1, Cansel Atınkaya2, Gökhan Yüncü3, Yasin Ekinci4, Barbaros Şahin5, Habip Atalay6, Hülya Aybek7, Ferda Bir8
1Department of Thoracic Surgery, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir-Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Kent Hastanesi İzmir-Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Denizli State Hospital, Denizli-Turkey
5Pamukkale University Faculty of Medicine, Experimental Research Center, Denizli-Turkey
6Department of Anaesthesiology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli-Turkey
7Department of Biochemistry, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli-Turkey
8Department of Pathology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli-Turkey

BACKGROUND: Our aim in this study was to compare the blood gas changes, the malondialdehyde (MDA) and endogenous antioxidant glutathione (GSH) levels in blood and lung tissues after ischemia/reperfusion, the histopathological damage in lung tissue in rats provided respiratory support with mechanical ventilation after translaryngeal intubation and tracheostomy.
METHODS: Group 1 rats were provided mechanical ventilator support after translaryngeal intubation, Group 2 mechanical ventilator support after tracheostomy, and Group 3 was the control group where rats were only anesthetized. Three groups were compared for blood gas changes, MDA, GSH, and histopathological changes.
RESULTS: Blood gas evaluation showed a more marked increase in pO2 values and decline in pCO2 values in Group 2 than Group 1 (p<0.05), and higher serum MDA levels in Group 1 than Group 2 (p<0.05). Tissue GSH levels in Groups 1 and 2 were higher than the control group, but this difference was not statistically significant (p>0.05). In terms of histopathological scoring, the damage score in Group 1 was higher than in Group 2 (p<0.05).
CONCLUSION: This is the first study to show tracheostomy to be more advantageous than translaryngeal intubation in terms of blood gases, ischemia/reperfusion damage, and structural changes in the lung tissue.

Keywords: Ischemia/reperfusion injury, lung; tracheostomy; translaryngeal intubation.

Trakeostomi ve translaringeal entübasyonun serbest oksijen radikalleri ve akciğer dokusu üzerine etkisi

Figen Türk1, Cansel Atınkaya2, Gökhan Yüncü3, Yasin Ekinci4, Barbaros Şahin5, Habip Atalay6, Hülya Aybek7, Ferda Bir8
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Kent Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
4Denizli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Denizli
5Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma Merkezi, Denizli
6Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Denizli
7Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli
8Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Translarengeal entübasyon ve trakeostomi uygulandıktan sonra mekanik ventilatörle solunum desteği sağlanan sıçanlarda, oluşan kan gazı değişiklikleri, iskemi/reperfüzyon sonucu ortaya çıkan malondialdehit ve endojen antioksidan glutatyonun kan ve akciğer dokusundaki değerleri ile akciğer dokusunda meydana gelmiş histopatolojik hasarlanmaların karşılaştırılmasını amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Grup1; translarengeal entübasyon, grup 2; trakeostomi uygulandıktan sonra mekanik ventilatör desteği sağlanan, grup 3; ise yalnızca anestezi uygulanmış kontrol grubu sıçanlardan oluşmaktaydı. Meydana gelen kan gazı değişiklikleri, MDA ve GSH düzeyleri ile akciğer dokusunda oluşmuş histopatolojik değişikliklerin gruplararası karşılaştırılmaları yapıldı.
BULGULAR: Grup 2’de, pO2 değerlerindeki artış ve pCO2 değerlerinde ki düşüşün grup 1’e göre daha yüksek olduğu (p<0.05), grup 1’deki serum MDA değerlerinin grup 2’ye göre daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Doku GSH değerleri ise her iki grupta da kontrol grubuna göre sayısal olarak yüksekti, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Histopatolojik incelemeler sonucu yapılan skorlama açısından ise grup 1’deki hasar skorunun grup 2’deki hasar skoruna göre daha fazla olduğu saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA: Kan gazı değişiklikleri ve ortaya çıkan iskemi/reperfüzyon hasarlanmasının serbest oksijen radikallere olan etkisi ile akciğer dokusunda oluşturduğu yapısal değişiklikler açısından trakeostominin translarengeal entübasyona göre daha avantajlı olduğu ilk kez bu deneysel çalışmayla ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, iskemi/reperfüzyon hasarı; trakeostomi; translarenjial entübasyon.

Figen Türk, Cansel Atınkaya, Gökhan Yüncü, Yasin Ekinci, Barbaros Şahin, Habip Atalay, Hülya Aybek, Ferda Bir. The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 491-496

Corresponding Author: Figen Türk, Türkiye
Manuscript Language: English