p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The protective effect of low-dose dopamine on renal functions in hypotensive rats: an experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 189-194

The protective effect of low-dose dopamine on renal functions in hypotensive rats: an experimental study

Hatice Kaya1, Hale Tufan2, Mehmet Özdoğan3, Gülnaz Arslan1
1Departments Of Anesthesiology And Reanimation, Medicine Faculty Of Başkent University, Ankara, Turkey
2Departments Of Pharmacology, Medicine Faculty Of Başkent University, Ankara, Turkey
3Department Of General Surgery, Medicine Faculty Of Hacettepe University, Ankara, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the effect of low-dose dopamine on markers of the renal functions in a rat model of hypotension.
METHODS: Forty Wistar rats were divided into control, hypotension, dopamine, and hypotension+dopamine groups. Hypotension was achieved by sodium-nitroprusside infusion. Samples were drawn for analysis during the two-hour study period.
RESULTS: Blood urea nitrogen levels were significantly increased in hypotension group during the early phase but this difference disappeared at the end of the second hour. Dopamine infusion had no effect on creatinine and potassium clearance. Despite the significance of improved sodium clearance in the hypotensive rats treated with dopamine, natriuresis did not occurred in the dopamine-only group.
CONCLUSION: It can be stated that low dose dopamine infusion at a rate of 0.5 µg kg-1 min-1 has a short-term preventive action against the increase of blood urea nitrogen during the early phase of pharmacologically induced hypotension.

Keywords: Blood urea nitrogen, creatinine; low-dose dopamine; receptors, dopamine; renal function.

Hipotansif sıçan modelinde düşük doz dopamin infüzyonunun böbrek koruyucu etkisi: Deneysel çalışma

Hatice Kaya1, Hale Tufan2, Mehmet Özdoğan3, Gülnaz Arslan1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada hipotansif sıçan modelinde düşük doz dopamin infüzyonunun böbrek koruyucu etkisi araştırıldı.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada kontrol, hipotansiyon, dopamin ve dopamin+hipotansiyon gruplarına ayrılan Wistar cinsi 40 sıçan kullanıldı. Hipotansiyon yaratmak için sodium nitroprussid infüzyonu kullanıldı ve iki saatlik çalışma süresince kan ve idrar örnekleri toplandı.
BULGULAR: Hipotansiyon grubunda kan üre nitrojen düzeyinin çalışmanın birinci saatinde anlamlı derecede yükseldiği, fakat çalışma süresinin sonunda bu farkın kaybolduğu gözlendi. Dopamin infüzyonunun kreatinin ve potasyum klirensine etkisi gözlenmedi. Sadece dopamin verilen sıçanlarda natriürez gözlenmezken, dopamin verilen hipotansif sıçanlarda idrar sodyum atılımının anlamlı derecede arttığı saptandı.
SONUÇ: Düşük doz dopamin infüzyonunun farmakolojik olarak oluşturulan hipotansiyonun erken safhasındaki kan üre nitrojen yükselmesine karşı engelleyici etki gösterdiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kan üre nitrojen, kreatin; düşük doz dopamin; reseptör, dopamin; böbrek fonksiyonu.

Hatice Kaya, Hale Tufan, Mehmet Özdoğan, Gülnaz Arslan. The protective effect of low-dose dopamine on renal functions in hypotensive rats: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 189-194

Corresponding Author: Mehmet Özdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English