p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Fallopian tube herniation from trocar-site after laparoscopic appendectomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 639-641 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.72461

Fallopian tube herniation from trocar-site after laparoscopic appendectomy

Anıl Ergin, Yalın Işcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memisoğlu
Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Trocar site hernias are a type of incisional hernias and may occur within a variable time shift after surgery. A mean incidence of 1.85% was reported, and the first trocar site hernia was narrated by Maio et al. in 1991 describing small bowel obstruction due to trocar site herniation after laparoscopic cholecystectomy. The 10-mm-trocar port is more frequently problematic, and a trocar site hernia in 5 mm port is very rare. This report unveils a 5mm trocar site herniation of right fallopian tube following laparoscopic appendectomy. In this case study, a 19-year-old female patient applied to the emergency department because of a discharge in the right lower quadrant was reported. She explained that she had undergone laparoscopic appendectomy two days before and discharged the next day uneventfully. The surgical report described a suction drain in the right lower quadrant where the patient was suffering from the discharge. The physical examination revealed no tenderness, but an abdominal CT disclosed an edematous tubular structure herniating from the 5 mm trocar site where the drain was put. She was re-operated laparoscopically due to early trocar site hernia, and the right fallopian tube was observed herniating through the defect. After the reduction into the abdomen, the fallopian tube was observed fine, and the defect was closed using 2/0 polypropylene suture. Trocar site hernias are rare but may cause serious complications after laparoscopic surgery. They may occur early after the surgery, but the time shift is variable. Although mechanical bowel obstructions are more frequent endpoint, it should be remembered that any organ within the abdominal cavity may herniate.

Keywords: Fallopian tube, laparoscopic appendectomy; trocar site hernia.

Laparoskopik apendektomi sonrası trokar yerinden fallop tüpü herniasyonu

Anıl Ergin, Yalın Işcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memisoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Trokar yeri hernisi bir insizyonel herni tipi olup ameliyattan sonra farklı zaman dilimlerinde karşımıza çıkabilmektedir. Ortalama insidansı %1.85 olup ilk kez Maio ve ark. tarafından1991 yılında laparoskopik kolesistektomi sonrası ince bağırsak obstrüksiyonu ile birlikte trokar yeri herniasyonu gelişimini bildirilmiştir. Genellikle 10 mm’lik trokar girişlerinde görülebilen bu durum 5 mm’lik trokar girişlerinde ise nadiren görülmektedir. Bu yazıda, laparoskopik apendektomi sonrasında 5 mm’lik trokar yerinde gelişen, sağ fallop tüpü herniasyonu olgusu sunuldu. On dokuz yaşında kadın hasta, acil polikliniğimize sağ alt kadrandaki insizyon yerinde akıntı ve sağ alt kadran ağrısı şikayetiyle başvurdu. Öyküsünde iki gün önce kliniğimizde akut apandisit tanısı ile laparoskopik apendektomi uygulanmıştı. Ameliyat lojuna bir adet aspiratif dren konarak ameliyat sonlandırıldı. Ameliyat sonrası birinci gün dreni alınıp şifa ile taburcu edildi. Acil poliklinik muayenesinde sağ alt kadrandaki insizyonundan serozal akıntı ve milimetrik yağlı doku evantrasyonu izlenildi. Olguda akut karın bulguları saptanmadı. Akut faz reaktanları normal, yapılan bilgisayarlı tomografide plevik bölgeden sağ alt kadran kesi bölgesine uzanan hidropik tubuler bir yapı izlendi. Bunun üzerine erken dönem gelişen trokar herni ön tanısı ile ameliyata alındı. Laparoskopik eksplorasyonda sağ fallop tüpünün hidropik ve ödemli olduğu ve 5 mm’lik trokar yerine herniye olduğu görüldü. Fallop tüpü laparoskopik olarak redükte edilip batın içerisine alındı. Trokar yerindeki açıklık ise 2/0 prolen ile dikildi. Olgumuz ameliyat sonrası birinci gün şifa ile taburcu edildi. Trokar yeri hernileri laparoskopik cerrahi sonrasında nadir görülmekle birlikte ciddi komplikasyonlardan biridir. Laparoskopik ameliyatlardan sonra erken veya geç dönemlerde gelişebilecek olan bu durumda daha çok mekanik bağırsak tıkanmaları gözüksede diğer intraperitoneal organlarında herniye olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fallop tüpü, laparoskopik apendektomi, trokar yeri hernisi.

Anıl Ergin, Yalın Işcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memisoğlu. Fallopian tube herniation from trocar-site after laparoscopic appendectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 639-641

Corresponding Author: Anıl Ergin, Türkiye
Manuscript Language: English