p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 1-8 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.73555

The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats

Deniz Necdet Tihan1, Yeşim Erbil1, Rıdvan Seven1, Selda Arkaya2, Ümit Türkoğlu2, Gülçin Hepgül3, Ismail Borucu1
1Department Of General Surgery, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department Of Biochemistry, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department Of General Surgery, Bağcılar Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
The aim was to investigate whether or not glutamine, an antioxidant effective amino acid, improves the reperfusion-induced oxidative injury of abdominal hypertension.
METHODS
Wistar Albino rats were used. Group 1: Abdominal compartment syndrome alone: With the rats under anesthesia, intraabdominal pressure was obtained. Three days later, the rats were sacrificed, and intestine, lung and liver samples were removed for determination of tissue malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels as oxidative injury parameters and of myeloperoxidase (MPO) activity as an inflammatory parameter. Trunk blood was analyzed for the alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) levels. Group 2: Abdominal compartment syndrome and glutamine: intragastric glutamine was given for seven days before and three days following establishment of the abdominal compartment syndrome model. The same examination procedure was then performed. Group 3: Glutamine administration alone. Group 4: Control group.
RESULTS
Intraabdominal pressure significantly increased the intestine, lung and liver MDA levels and MPO activities in comparison to the control group. Glutamine was associated with decreased MDA levels and MPO activities and increased GSH levels.
CONCLUSION
Glutamine appears to have protective effects against reperfusion-induced oxidative damage via its anti-inflammatory and antioxidant effect.

Keywords: Abdominal compartment syndrome, antioxidant; glutamine; glutathione; ischemia; malondialdehyde; myeloperoxidase; oxidative stress; reperfusion.

Sıçanlarda oluşturulan deneysel abdominal kompartman sendromunda glutaminin oksidatif hasar üzerindeki etkileri

Deniz Necdet Tihan1, Yeşim Erbil1, Rıdvan Seven1, Selda Arkaya2, Ümit Türkoğlu2, Gülçin Hepgül3, Ismail Borucu1
1Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul
2Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Istanbul
3Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, antioksidan özelliği bilinen glutaminin kullanımının iskemi-reperfüzyon sonrası oluşabilecek oksidasyon hasarı üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma grubu Wistar Albino sıçanlarla oluşturuldu. Grup 1, abdominal kompartman grubuydu. Anestezi altındaki sıçanların karnına basınç uygulandı. Gaz boşaltıldıktan 3 gün sonra sıçanlar sakrifiye edildi, karaciğer, bağırsak ve akciğer doku parçalarında oksidatif hasar parametresi olarak malonildialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyeleri ile enflamatuvar parametre olarak miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçüldü. Alınan kan örneklerinde serum alanin-aminoasit transferaz (ALT) ve aspartat-aminoasit transferaz (AST) seviyeleri ölçüldü. Grup 2, abdominal kompartman ve glutamin uygulanan gruptu. Sıçanlara 1 hafta boyunca yüksek doz glutamin mide gavajı yolu ile verildi. Gavaj işlemi sonrası ilk gruptaki batın içi basınç uygulaması yapıldı, 3 gün daha glutamin verilen sıçanlar sakrifiye edildi, Grup 1’deki işlemlerin aynısı yapıldı. Grup 3 glutamin grubuydu. Grup 4 sham kontrol grubuydu.
BULGULAR
Abdominal kompartman yaratılan sıçanlarda MDA düzeyi ve MPO aktivitesi kontrol grubuna göre anlamlı oranda artmıştı. Glutamin ile MDA düzeyi ve MPO aktivitesi azaldı, GSH seviyesi arttı.
SONUÇ
Oksidatif hasar parametrelerine bakıldığında, glutaminin, reperfüzyon hasarını azaltıcı etkisinin antienflamatuvar ve antioksidan etkilerine bağlı olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kompartman sendromu, antioksidan; glutamin; glutatyon; iskemi; malonildialdehit; miyeloperoksidaz; oksidatif stres; reperfüzyon.

Deniz Necdet Tihan, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Selda Arkaya, Ümit Türkoğlu, Gülçin Hepgül, Ismail Borucu. The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 1-8

Corresponding Author: Deniz Necdet Tihan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish