p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group: Short-term results [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 443-448 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.74677

Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group: Short-term results

Zeynep Merve Gökbuget1, Rahşan Özcan1, Ayşe Karagöz1, Ayşe Çiğdem Tütüncü2, Gonca Topuzlu Tekant1
1Department of Pediatric Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Anesthesiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: This study aims to evaluate the short term outcomes of the Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group.
METHODS: In this study, between June 2018 and July 2019, pediatric patients with pilonidal sinus (PS) who were treated with the EPSiT method were reviewed retrospectively.
RESULTS: Of the twenty-nine patients (20 males, nine females), the average age was 15.5±2.8 years, and the average body mass index (BMI) was 25.8±4.2. Eight patients (28%) presented with a history of recurrence following the previous surgery. The average number of fistulas present in cases was 1.17 (1–2). The localization of the fistula was midline in twenty-four and lateral in five of the patients. The average time of the EPSiT procedure was 57±13.9 minutes, and the average time of hospital stay was 11.4±7.2 hours. The pain score average was 0.86 (range of 0–3) and the duration of analgesic use was 37 hr (12–72 hr). The mean post-operative time of total wound healing was 18.71 days (7–60 days) for primary presenting cases. Early wound healing was seen in twenty-five patients (average of 14 days), while late wound healing was observed in four patients (average of 60 days). The mean time of follow-up was 8.3±3.34 months. The average time of return to full daily activity was 2.1 days (0–30 days), while it was the same day for sixteen (53%) patients. In post-operative follow-up, early (bleeding: 1) and late (formation of granulation tissue: 1, recurrence: 8) complications were seen in nine patients. Of the eight patients (27.5%) whose recurrence was detected, seven were primary and one was secondary presenting patients. The average time of presentation for recurrence was 5.8 mo (1–10 mo). Re-EPSiT was applied in two of the eight patients with recurrence and is planned for five, while one of the patients lost to follow-up.
CONCLUSION: EPSiT is an easily applicable, pain-free minimal invasive procedure with a short period of hospital stay and a fast return to routine daily activity. It provides comfortable and repeatable intervention in cases with recurrences after the EPSiT procedure and other methods for PS treatment.

Keywords: Children, EPSiT; fistuloscope; pilonidal sinus.

Çocuk yaş grubunda endoskopik pilonidal sinüs tedavisi (EPSiT): Erken sonuçlar

Zeynep Merve Gökbuget1, Rahşan Özcan1, Ayşe Karagöz1, Ayşe Çiğdem Tütüncü2, Gonca Topuzlu Tekant1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Pilonidal sinüs (PS) tedavisinde endoskopik pilonidal sinüs tedavisi (EPSiT) yönteminin erken dönem sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Haziran 2018–Temmuz 2019’da EPSiT yöntemiyle tedavi edilen olgular geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik verileri, cerrahi işlem süresi, ameliyat sonrası ağrı, hastanede kalış süresi, normal aktiviteye geçiş ve yara iyileşme süresi ve EPSiT işleminin sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Yirmi dokuz olgunun (20 erkek, 9 kız) yaş ortalaması 15.5±2.8 yaş idi. Vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması 25.8±4.2 idi. Sekiz olgu (%28) dış merkezde girişim sonrası nüksle başvurmuştu. Fistül sayısı ortalama 1.17 (1–2) idi. Fistül lokalizasyonu olguların 24’ünde orta hat, beşinde lateral yerleşimliydi. EPSiT işleminin süresi ortalama 57±13.9 dakika, hastanede kalış süresi ortalama 11.4±7.2 saat idi. Ağrı skoru ortalama 0.86 (0–3 arasında) ve analjezik kullanımı ortalama 37 saat (12–72 saat) olarak bulundu. Tam yara iyileşmesi primer başvuran hastalar için 19 gün (7–60 gün) idi. Olguların 25’inde erken yara iyileşmesi (ortalama 14 gün) ve dördünde geç yara iyileşmesi (ortalama 60 gün) görüldü. İzlem süresi 8.3±3.34 ay idi. Tam günlük aktiviteye geçiş 2.1 gün (0–30 gün) iken 16 olguda (%53) aynı gün idi. Ameliyat sonrası izlemde dokuz olguda erken (kanama: 1) ve geç (granülasyon dokusu: 1, nüks: 7) komplikasyonlar görüldü. Nüks saptanan sekiz olgunun (%27.5) yedisi primer, biri nüks sonrası başvurmuştu. Nüks görülme süresi ortalama 5.8±2.8 ay idi. Bu sekiz olgunun ikisine re-EPSiT yapıldı, biri takipten çıktı, beşine tekrar EPSiT planlanmaktadır.
TARTIŞMA: Endoskopik pilonidal sinüs tedavisi yöntemi kolay uygulanabilir, ağrısız, kısa hastanede kalış süresi olan ve normal günlük aktiviteye hızlı dönüşü sağlayan minimal invaziv bir yöntemdir. EPSiT ve diğer tedavi yöntemleri sonrası görülen nükslerde rahatlıkla ve tekrarlayan uygulamalar yapma olanağı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, EPSiT; fistüloskop; pilonidal sinüs.

Zeynep Merve Gökbuget, Rahşan Özcan, Ayşe Karagöz, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Gonca Topuzlu Tekant. Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group: Short-term results. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 443-448

Corresponding Author: Rahşan Özcan, Türkiye
Manuscript Language: English