p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effect of COVID-19 pandemic period on acute appendicitis and its complications [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 40-45 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.74711

The effect of COVID-19 pandemic period on acute appendicitis and its complications

Ahmet Başkent1, Murat Alkan1, Mehmet Furkan Başkent2
1Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul-Türkiye
2Marmara University Faculty of Medicine (Medical Student), İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Acute appendicitis is the most common abdominal surgical emergency. This new type of coronavirus, also called SARS-CoV-2, causes severe acute respiratory syndrome, and this has turned into a pandemic. We aimed to determine the risk factors associated with appendectomy and complicated appendicitis during the COVID-19 pandemic period and to evaluate the effects on the surgical treatment of acute appendicitis and its outcomes. In the current comparative study, we analyzed its effects on appendectomy management and complicated appendicitis in patients with appendicitis during the COVID-19 pandemic and past year covering the same period.
METHODS: The patients in this study consisted of adult patients with acute appendicitis who applied to the Emergency Surgery Department of Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital General Surgery Clinic between March 1, and August 31, 2020 (COVID-19 pe-riod) (Group B) and the same period of 2019 (Group A). A comparative and retrospective study was planned. A total of 658 patients who presented with acute appendicitis were included in the study. Group A and Group B consist of 347 and 311 people, respectively.
RESULTS: No significant difference was found in the demographic and clinical characteristics of the study population. There was no significant difference between Group A and B in terms of the duration of the application of patient complaints, the duration of the procedure, the time the patient was admitted to the hospital, the time of the patient being taken to the surgery, the findings during the operation, and the post-operative complications. There were similar features in general appendectomy pathologies, but in our study, a significant decrease in catarrhal appendicitis was observed in Group B, namely, during the COVID-19 pandemic period (p=0.04).
CONCLUSION: During the COVID-19 pandemic, there was no significant increase in complicated appendicitis, but a significant reduction in negative appendectomies. This result shows that during the pandemic period, patients do not come to the emergency surgery unit unnecessarily and receive timely and appropriate surgical care.

Keywords: Acute appendicitis, complicated appendicitis, COVID-19 pandemic period.

COVID-19 pandemi döneminin akut apandisit ve komplikasyonları üzerine etkisi

Ahmet Başkent1, Murat Alkan1, Mehmet Furkan Başkent2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, (Tıp Öğrencisi), İstanbul

AMAÇ: Akut apandisit, en yaygın abdominal cerrahi acil durumdur. SARS-CoV-2’de koronavirüsün bu yeni tipi ciddi akut solunum yolu sendromuna neden olmaktadır ve bu durum küresel çapta bir pandemiye dönüşmüştür. COVID-19 pandemi döneminde apendektomi ve komplike apandisit ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek akut apandisit cerrahi tedavisi ve sonuçları üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlanmıştır. Mevcut karşılaştırmalı çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında ve aynı dönemi kapsayan geçen yıl apandisitli hastalarda apendektomi yöntemi ve komplike apandisit üzerine etkileri analiz edildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmadaki hastalar 1 Mart–31 Ağustos 2020 COVID-19 pandemisi döneminde (Grup B) ve 2019 yılının aynı döneminde (Grup A) Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Acil Cerrahi Bölümü’ne başvuran akut apandisitli yetişkin hastalardan oluşmaktadır. Bu çalışma, karşılaştırmalı ve geriye dönük bir çalışma olarak planlandı. Çalışmaya akut apandisit ile başvuran toplam 658 hasta alındı. Grup A 347 hastadan oluşurken, Grup B 311 hastayı içeriyordu.
BULGULAR: Çalışma popülasyonunun demografik özellikleri ve klinik özelliklerinde anlamlı bir farklılık görülmedi. Hasta şikayetlerinin başvuru süresi, hastanın hastaneye geliş ile ameliyata alınma süresi, ameliyat esnasındaki bulgular ve ameliyat sonrası komplikasyonlarda da Grup A ve B arasında da anlamlı bir fark görülmedi. Genel apendektomi patolojilerinde benzer özellikler mevcuttu ancak çalışmamızda Grup B de yani COVID-19 pandemi döneminde kataral apandisitte istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma görüldü (p=0.04).
TARTIŞMA: COVID-19 pandemisi sırasında komplike apandisitte önemli artış görülmedi ancak negatif apendektomilerde önemlide derecede azalma görüldü. Bu sonuç pandemi döneminde hastaların gereksiz acil cerrahi birimine gelmediklerini ve zamanında ve uygun cerrahi bakım aldıklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, COVID-19 pandemi dönemi, komplike apandisit.

Ahmet Başkent, Murat Alkan, Mehmet Furkan Başkent. The effect of COVID-19 pandemic period on acute appendicitis and its complications. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 40-45

Corresponding Author: Ahmet Başkent, Türkiye
Manuscript Language: English