p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Efficacy of blood parameters as indicators of the need for overdue urgent cholecystectomy in elderly patients with acute cholecystitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1248-1254 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.75670

Efficacy of blood parameters as indicators of the need for overdue urgent cholecystectomy in elderly patients with acute cholecystitis

Mehmet Kubat1, Serkan Şengül2, Serdar Şahin3
1Department of General Surgery, Alanya Training and Research Hospital, Antalya-Türkiye
2Department of General Surgery, Alaaddin Keykubat University, Antalya-Türkiye
3Department of General Surgery, Ahi Evran University, Kırşehir-Türkiye

BACKGROUND: Although early cholecystectomy is recommended for patients with acute cholecystitis, conservative treatment followed by delayed cholecystectomy (DC) is a highly preferred modality, especially in older adult patients. However, some severe cases require overdue urgent cholecystectomy (OC). This study aimed to evaluate the ability of laboratory findings and Tokyo severity classification (TokyoSC) to differentiate those with the need for OC among elderly patients.
METHODS: Laboratory/radiological/clinical findings of geriatric patients with acute cholecystitis on admission and TokyoSC were retrospectively analyzed. The DC and OC groups were compared.
RESULTS: The mean age of the 164 patients was 72.3±6.4 years. White blood cell, neutrophil (NEU), immature granulocyte (IG), C-reactive protein, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), and TokyoSC parameters were all significant at P<0.001 in differentiation. NLR had a specificity of 98%, and TokyoSC had a sensitivity of 98%.
CONCLUSION: NLR, NEU, IG, and TokyoSC were effective in differentiating patients who needed OC while planning conservative treatment + DC for older adult patients who were followed up due to acute cholecystitis. If the NLR is >9.9 and TokyoSC is moderate/high, early cholecystectomy should be preferred instead of conservative treatment + DC in aged patients.

Keywords: Acute cholecystitis, aged; cholecystectomy; c-reactive protein; neutrophil-to-lymphocyte ratio; severity grading.

Akut kolesistitli yaşlı hastalarda gecikmiş acil kolesistektomi ihtiyacının göstergesi olarak kan parametrelerinin etkinliği

Mehmet Kubat1, Serkan Şengül2, Serdar Şahin3
1Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya, Tütkiye
2Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Ahi Evran Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kırşehir, Türkiye

AMAÇ: Akut kolesistitli hastalarda erken kolesistektomi önerilmesine rağmen, konservatif tedaviyi takiben gecikmiş kolesistektomi (DC) özellikle yaşlı erişkin hastalarda oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Bununla birlikte, bazı ciddi vakalar gecikmiş acil kolesistektomi (OC) gerektirir. Bu çalış-ma, laboratuvar bulgularının ve Tokyo şiddet sınıflandırmasının (TokyoSC) yaşlı hastalarda OK ihtiyacı olanları ayırt etme yeteneğini değerlendirmeyi amaçladı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut kolesistitli geriatrik hastaların başvuru sırasındaki laboratuvar/radyolojik/klinik bulguları ve TokyoSC geriye dönük olarak incelendi. DC ve OC grupları karşılaştırıldı.
BULGULAR: 164 hastanın yaş ortalaması 72.3±6.4 idi. Beyaz kan hücresi, nötrofil (NEU), olgunlaşmamış granülosit (IG), C-reaktif protein, nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve TokyoSC parametrelerinin tümü farklılaşmada p < 0,001'de anlamlıydı. NLR'nin özgüllüğü %98 ve TokyoSC'nin duyarlılığı %98'dir.
SONUÇ: NLR, NEU, IG ve TokyoSC, akut kolesistit nedeniyle takip edilen yaşlı erişkin hastalarda konservatif tedavi + DC planlanırken OC ihtiyacı olan hastaları ayırt etmede etkiliydi. NLO >9.9 ve TokyoSC orta/yüksek ise yaşlı hastalarda konservatif tedavi + DC yerine erken kolesistektomi tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, C-reaktif protein; kolesistektomi, nötrofil-lenfosit oranı; şiddet derecelendirmesi; yaşlı.

Mehmet Kubat, Serkan Şengül, Serdar Şahin. Efficacy of blood parameters as indicators of the need for overdue urgent cholecystectomy in elderly patients with acute cholecystitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1248-1254

Corresponding Author: Mehmet Kubat, Türkiye
Manuscript Language: English