p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Mortality risk factors in burn care units considering the clinical significance of acinetobacter infections [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 34-38 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.76814

Mortality risk factors in burn care units considering the clinical significance of acinetobacter infections

Aynur Atilla1, Leman Tomak2, Ali Osman Katrancı3, Alper Ceylan4, S. Sırrı Kılıç1
1Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Samsun Training And Research Hospital, Samsun, Turkey
2Department Of Biostatistics, School Of Medicine, Ondokuzmayis University, Samsun, Turkey
3Department Of Pediatric Surgery, Samsun Training And Research Hospital, Samsun, Turkey
4Department Of General Surgery, Samsun Training And Research Hospital, Samsun, Turkey

BACKGROUND: This study aimed to evaluate risk factors and the role of Acinetobacter isolates in mortality due to burns since morbidity and mortality rates are considerably high.
METHODS: A total of four hundred and sixty-five patients hospitalized in our Burn Care Unit between January 2009 and May 2011 were reviewed retrospectively. Logistic regression analysis was used in order to predict the risk.
RESULTS: Mortality rates were as follows: 7.5% in general, 3.9% for under 17 years of age, 12% for between 18-64 years of age, and 24% for over 65 years of age (p<0.001).
CONCLUSION: As the burnt body surface area increased, higher mortality rates were detected. Despite higher mortality rates, Acinetobacter infections were not found risk factors for mortality.

Keywords: Acinetobacter, burn, infection; mortality.

Acinetobacter enfeksiyonlarının klinik önemi ışığında yanık ünitesinde mortalite için risk faktörleri

Aynur Atilla1, Leman Tomak2, Ali Osman Katrancı3, Alper Ceylan4, S. Sırrı Kılıç1
1Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Cerrahi, Samsun, Türkiye
4Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Morbidite ve mortalite oranlarının yüksek olması nedeniyle yanıklardaki mortalitede risk faktörleri ve Acinetobacter izolatlarının buradaki rolünü değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2009’dan Mayıs 2011’e kadar yanık ünitemizde yatırılarak tedavi edilen toplam 465 hasta geriye dönük olarak gözden geçirildi. Risk belirlenmesinde lojistik regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Mortalite oranları genelde %7.5, 17 yaş altı %3.9, 18-64 yaş arası %12 ve 65 yaş üzeri %24 idi (p<0.001). Total Vücut Yüzey Alanı (TBSA) %41’in üzerinde olan hastaların %64.3’ü (18 hasta) kaybedildi (p<0.001). TBSA%, ileri yaş ve albümin seviyeleri mortalitede risk faktörü olarak bulundu. En sık rastlanan bakteriyel izolat Acinetobacter baumanni idi.
TARTIŞMA: Yanık oranları arttıkça mortalite oranlarının da arttığı görüldü. Yüksek mortalite oranlarına rağmen Acinetobacter enfeksiyonları mortalitede risk faktörü olarak bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, enfeksiyon, mortalite; yanık.

Aynur Atilla, Leman Tomak, Ali Osman Katrancı, Alper Ceylan, S. Sırrı Kılıç. Mortality risk factors in burn care units considering the clinical significance of acinetobacter infections. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 34-38

Corresponding Author: Aynur Atilla, Türkiye
Manuscript Language: English