p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Management of burns during coronavirus disease pandemic: Single center experience and outcomes [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 677-683 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.77088

Management of burns during coronavirus disease pandemic: Single center experience and outcomes

Merve Akın1, Ali Emre Akgün1, Birkan Birben1, Tezcan Akın1, Ahmet Çınar Yastı2
1Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Prolonged stays and multiple operations in burn management increase the risk of transmission. We would like to discuss our experience in hospitalized burn patients with Coronavirus disease (covid-19) infection.
METHODS: In-patient burns with confirmed COVID-19 infection were studied. Age, gender, burned total body surface area (TBSA), number and sort of operations and dressing changes, intensive care unit stay, ward stay, total length of stay, and morbidity and mortality were analyzed. Medical staff observed for infection.
RESULTS: The mean age of the 11 positive patients was 51 (±19.37) years and burned TBSA was 34.36% (±21.97%). Six (54.5%) patients presented with negative polymerase chain reaction (PCR) tests; however, symptoms and findings revealed the illness. Patients underwent 85 operations including hydrosurgery. Totally, 475 dressing changes were done. Respiratory failure caused three mortalities without sepsis. Age, TBSA, and deep dermal burn percent of the mortalities showed no difference. None of the staff and hospitalized other patients had hospital acquired COVID-19 infection.
CONCLUSION: Healthcare must continue during pandemics. Awareness, proper usage of personal protective equipment, keeping social distance, and strengthened access control to the clinic are important priorities to avoid viral transmission. The difficulty in PCR negative patients was the confusing effect of burns as most of the laboratory and radiologic findings overlaps with the major burns’ consequences. Findings, cannot be explained by the clinical course of burn, should indicate COVID infection. Regarding our results, burn patient treatment routines can be applied safely by competence to focused and re-adopted precautions as there were no hospital acquired COVID-19. Patients must trained for cross-contamination. Healthcare’s must prioritize their own health under all situations including pandemics. Updating, the preventive cautions and rigid compliance are a must.

Keywords: Burns, coronavirus disease; inpatient; pandemic.

Covid-19 pandemi sürecinde yanıkların yönetimi: Tek merkezin sonuçları ve deneyimi

Merve Akın1, Ali Emre Akgün1, Birkan Birben1, Tezcan Akın1, Ahmet Çınar Yastı2
1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Yanık hastalarında uzun süreli hastanede yatış ve tekrarlayan ameliyatlar bulaş riskini artırmaktadır. Covid-19 enfeksiyonu olan yatarak tedavi olan yanık hastaları hakkındaki deneyimimizi tartışıp paylaşmak istedik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Covid-19 enfeksiyonu teyit edilmiş, hastanede yatan yanık hastaları çalışmaya alındı. Yaş, cinsiyet, toplam vücut yanık yüzey alanı (TVYA), ameliyat sayısı, yapılan ameliyat, pansuman sayısı, yoğun bakım ve klinikte kalış süresi, mortalite ve morbidite analiz edildi. Pandemi süresince sağlık personeli olası covid enfeksiyonu açısından takip edildi.
BULGULAR: Covid-19 enfeksiyonu olan 11 hastanın yaş ortalaması 51 (±19.37), yanık TVYA ise %34.36 (±21.97%) idi. Altı hastada (%54.5) Covid-19 PCR testi negatif olmasına rağmen semptom ve bulgular Covid-19 enfeksiyonu ile uyumluydu. Hastalara hidrocerrahi de dahil olmak üzere toplam 85 ameliyat yapıldı. Toplam 475 pansuman yapıldı. Üç hasta sepsise bağlı olmayan respiratuvar yetersizlik nedeni ile hayatını kaybetti. Yaş, TVYA ve yanık derinlikleri arasında bir fark tespit edilmedi. Yanık tedavi merkezinde yatan diğer hastalarda ve sağlık personelinde bu süreçte hastane kaynaklı Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmedi.
TARTIŞMA: Pandemiler sırasında sağlık hizmeti devam etmek zorundadır. Farkındalık, kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı, sosyal mesafe, kliniğe kontrollü erişimin sağlanması viral bulaşı engellemede önde gelen yöntemlerdir. Covid-19 PCR negatif olan hastalarda Covid-19 enfeksiyon tanısı koymak zordur. Majör yanıklı hastalarda ise her iki durumun bulgularının benzer olması tanıyı koymayı daha da zorlaştırır. Hastanın kliniği yanık kliniği ile açıklanamıyorsa Covid-19 akılda bulundurulmalıdır. Sonuçlarımız dikkate alındığında ve kliniğimizde hastane kaynaklı viral bulaş olmadığı da göz önüne alındığında yanık hastalarının rutin tedavi şemalarının revize edilen önlemler eşliğinde güvenle yapılabileceği aşikardır. Klinikte yatan hasta ve yakınlarının da viral bulaş açısından bilgilendirilmeleri önemlidir. Sağlık çalışanları pandemiler de dahil olmak üzere her durumda kendi sağlıklarını en önde tutmalıdırlar. Alınması gereken tedbir ve önlemleri sürekli güncel tutmak ve mutlak uyum şarttır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi; yanık; yatan hasta.

Merve Akın, Ali Emre Akgün, Birkan Birben, Tezcan Akın, Ahmet Çınar Yastı. Management of burns during coronavirus disease pandemic: Single center experience and outcomes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 677-683

Corresponding Author: Merve Akın, Türkiye
Manuscript Language: English