p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of medical malpractice claims in thoracic surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1109-1114 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.77089

Evaluation of medical malpractice claims in thoracic surgery

Erdem Hösükler1, İbrahim Üzün2, Bilgin Hösükler3
1Department of Forensic Medicine, Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu-Türkiye
2Department of Forensic Medicine, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
3Department of Forensic Medicine, Uşak University Faculty of Medicine, Uşak-Türkiye

BACKGROUND: Medical malpractice occurs in cases, where a patient experiences damage as a result of the doctor’s deviation from the standard practice or care. As in all medical specialties, thoracic surgeons may face medical malpractice claims.
METHODS: Among the files reviewed by the First Board of Specialization of the Council of Forensic Medicine between January 01, 2010, and December 21, 2015, cases with malpractice allegations against thoracic surgeons were analyzed retrospectively.
RESULTS: Fifty-nine of the cases were male (72.8%), and 22 were female (27.2%). The mean age was 51.13±18.97 years, and the most common age range was >60 years (n=35, 43.2%). Medical malpractice was confirmed in 11 (13.6%) of the cases. A diagnostic error was the most common cause of error (n=7, 63.6%), and the most common cause of a diagnostic error was failure to diagnose a condition on time (n=4, 36.4%). The most frequent diagnosis was “injuries due to trauma” (n=54, 66.7%), followed by lung cancer (n=9, 11.1%). It was found that 80.2% (n=65) of the doctors intervened with the patient as a consultant. Complications developed in 48 (59.3%) of the cases. The most common complication was pneumonia (n=7, 14.6%).
CONCLUSION: This was the first study in Turkey that included cases of medical malpractice claims that involved thoracic surgeons. We think that examining cases with medical malpractice claims will help physicians not only better understand the characteristics of malpractice claims but also develop strategies to prevent malpractice claims.

Keywords: Diagnose, forensic medicine, malpractice; thoracic surgery.

Göğüs cerrahisinde tıbbi malpraktis iddialarının değerlendirilmesi

Erdem Hösükler1, İbrahim Üzün2, Bilgin Hösükler3
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Uşak

AMAÇ: Tıbbi uygulama hatası, doktorun standart uygulama veya bakımdan sapması sonucunda hastada hasar oluşması durumunda ortaya çıkar. Tüm tıp dallarında olduğu gibi göğüs cerrahları da tıbbi uygulama hatası iddialarıyla karşı karşıya kalabilirler.
GEREÇ VE YÖNTEM: İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Dairesi tarafından 01/01/2010 -21/12/2015 tarihleri arasında karara bağlanan dosyalar arasında, göğüs cerrahları hakkında malpraktis iddiası bulunan olgular geriye dönük olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Oguların 59’u erkek (%72.8), 22’si kadındı (%27.2). Ortalama yaş 51.13±18.97 ve en yaygın yaş aralığı 60’ın üzerindedir (n=35, %43.2). Tıbbi uygulama hatası 11 (%13.6) olguda doğrulanmıştır. Tanı hatası en yaygın hata nedeniydi (n=7, %63.6) ve tanı hatasının en yaygın nedeni zamanında tanı koyamamaktı (n=4, %36.4). En sık tanı “travmaya bağlı yaralanmalar” (n=54, %66.7), ardından akciğer kanseri (n=9, %11.1) idi. Doktorların %80.2’si (n=65) hastaya konsültan olarak müdahale etti. Olguların 48’inde (%59.3) komplikasyon gelişti. En sık görülen komplikasyon pnömoniydi (n=7, %14.6).
TARTIŞMA: Çalışmamız göğüs cerrahları ile ilgili tıbbi malpraktis iddialarını içeren Türkiye’deki ilk çalışmadır. Tıbbi uygulama hatası iddiaları olan ol-guların incelenmesinin, hekimlere yalnızca yanlış uygulama iddialarının özelliklerini daha iyi anlamalarına değil, aynı zamanda yanlış uygulama iddialarını önlemek için stratejiler geliştirmelerine de yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, göğüs cerrahisi, malpraktis; tanı.

Erdem Hösükler, İbrahim Üzün, Bilgin Hösükler. Evaluation of medical malpractice claims in thoracic surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1109-1114

Corresponding Author: Erdem Hösükler, Türkiye
Manuscript Language: English