p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Diaphragmatic rupture: A single-institution experience and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 421-426 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.78027

Diaphragmatic rupture: A single-institution experience and literature review

Carlo Corbellini, Stefano Costa, Tiberio Canini, Roberta Villa, Ettore Contessini Avesani
Department of General Surgery and Emergency Surgery, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milan-Italy

BACKGROUND: Diaphragmatic rupture (DR) is a rare and potentially life-threatening event caused by trauma or spontaneously. DR occasionally occurs several months after the injury. Chest X-ray and computed tomography are the most effective diagnostic methods. Delay in DR diagnosis occurs frequently. This study aimed to examine and improve our understanding of the etiology, clinical presentation, and management of DR.
METHODS: This study was performed at the Emergency and General Surgery Department of Fondazione I.R.R.C.S. Cà Granda, Ospedale Policlinico in Milan (Italy). Patients diagnosed with DR between 2001 and 2011 who underwent surgery were included, and their data were retrospectively collected.
RESULTS: Fourteen patients were diagnosed with DR, mainly left-sided DR. Road traffic collisions were the main causes (86%). DR diagnosis was preoperatively established in eight patients (57%). Chest X-ray was diagnostic in 50% of the patients and computed tomography in three patients (60%). Twelve patients had a diaphragmatic hernia. DR was repaired with a mesh in two patients. Mean hospital stay was 16.6 days.
CONCLUSION: Difficulty in achieving early diagnosis of DR is due to its nonspecific presentation. High index of suspicion is needed. Its treatment is using surgery involving reduction of the viscera and repair of the diaphragm defect.

Keywords: Diaphragmatic hernia, diaphragmatic rupture, spontaneous diaphragmatic rupture, traumatic diaphragmatic rupture.

Diyafragma rüptürü: Tek bir kurum deneyimi ve literatürün gözden geçirilmesi

Carlo Corbellini, Stefano Costa, Tiberio Canini, Roberta Villa, Ettore Contessini Avesani
IRCCS Cà Granda Vakfı, Maggiore Hastanesi Polikliniği, Genel Cerrahi ve Acil Cerrahi Kliniği, Milan-İtalya

AMAÇ: Diyafragma rüptürü (DR) seyrek görülen, travma sonucu veya kendiliğinden oluşan yaşamı tehdit edici potansiyeli olan bir olaydır. Bazen DR yaralanmadan birkaç ay sonra oluşur. Göğüs filmi ve bilgisayarlı tomografi en etkili tanısal yöntemlerdir. Sıklıkla DR tanısı gecikir. Bu çalışmanın amacı DR etiyoloji, klinik tablosu ve tedavisini incelemek ve daha iyi anlamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma İtalya, Milano I.R.R.C.S. Vakfı Cà Granda Hastanesi Acil ve Genel Cerrahi Bölümü Polikliniği’nde [Emergency and General Surgery Department of Fondazione I.R.R.C.S. Cà Granda, Ospedale Policlinico in Milan (Italy)] gerçekleştirildi. 2001 ila 2011 yılları arasında DR tanısı konup ameliyat geçirmiş hastalar çalışmaya dahil edilip geriye dönük olarak hastaların verileri toplandı.
BULGULAR: Çoğu sağ tarafta DR olan 14 hastaya tanı konmuştur. Başlıca neden trafik kazalarıydı (%86). Sekiz hastada (%57) ameliyat öncesi DR tanısı konmuştu. Göğüs filmi hastaların %50’sine tanı koydurmuş, üç olguda (%60) bilgisayarlı tomografi yararlı olmuştur. On iki hastada diyafragma hernisi mevcuttu. İki olguda DR meş ile onarılmıştır. Ortalama hastanede kalış süresi 16.6 gün idi.
TARTIŞMA: Nonspesifik kliniği nedeniyle erken tanı koymada zorluk yaşanmaktadır. Çok kuşkucu olmak gerekir, tedavisi cerrahidir. İç organlar içeri itilir ve diyafragma defekti onarılır.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernisi, diyafragma rüptürü, spontan diyafragma rüptürü, travmatik diyafragma rüptürü.

Carlo Corbellini, Stefano Costa, Tiberio Canini, Roberta Villa, Ettore Contessini Avesani. Diaphragmatic rupture: A single-institution experience and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 421-426

Corresponding Author: Carlo Corbellini, Italy
Manuscript Language: English