p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Incidental presentation of appendix neuroendocrine tumor: Long-term results from a single institution [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 972-977 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.78038

Incidental presentation of appendix neuroendocrine tumor: Long-term results from a single institution

Marlen Süleyman, Abdullah Senlikci, Abdullah Durhan, Koray Kosmaz
Department of General Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Appendix neuroendocrine tumors (NETs) are the most common tumors of the appendix and are most often diagnosed incidentally. The aim of this study was to retrospectively evaluate appendix NETs diagnosed incidentally in our clinic.
METHODS: Of 8304 patients who underwent appendectomy with the diagnosis of acute appendicitis in Ankara Training and Re-search Hospital, General Surgery Clinic between January 2009 and January 2022, 33 had histopathology results evaluated as appendix NET, and a retrospective analysis was made of these cases. The patients were evaluated in terms of age, gender, tumor infiltration, tumor location, tumor size, surgical margin, tumor World Health Organization grade, surgery performed, lymph node metastasis, Ki67 index, number of mitosis, follow-up time, and survival.
RESULTS: The rate of appendix NET was found to be 0.4%. The 33 cases comprised 15 (45.5%) males and 18 (54.5%) females with a mean age of 35.48 years (range: 16–84 years). Positive surgical margin was determined in 1 (3.03%) case, in which right hemicolectomy was performed. All other cases were followed up after appendectomy. The median follow-up was 89 (7–145) months. No recurrence was observed in any case. Mortality developed during follow-up in one case due to non-tumoral causes.
CONCLUSION: Appendix NETs are generally asymptomatic and appear incidentally after appendectomy due to acute appendicitis. Appendix NETs diagnosed incidentally are generally below 2 cm and have a good prognosis.

Keywords: Appendiceal neoplasms, appendicitis; prognosis.

İnsidental saptanan apendiks nöroendokrin tümörleri: Tek merkezin uzun dönem sonuçları

Marlen Süleyman, Abdullah Senlikci, Abdullah Durhan, Koray Kosmaz
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Apendiks nöroendokrin tümörleri (NET), apendiksin en sık görülen tümörleridir ve sıklıkla insidental olarak saptanır. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde insidental olarak tanı konulmuş apendiks NET’leri retrospektif olarak değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2009-Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde akut apandisit tanısı ile apendektomi yapılan 8304 hastanın 33’ünün histopatolojik sonuçları apendiks NET olarak değerlendirildi ve bu olguların retrospektif analizi yapıldı. Hastalar yaş, cinsiyet, tümör infiltrasyonu, tümör yerleşimi, tümör boyutu, cerrahi sınır, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre grade, yapılan cerrahi, lenf nodu metastazı, Ki67 indeksi, mitoz sayısı, takip süresi ve sağkalım açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada apendiks NET oranı %0.4 olarak bulundu.Tanı alan 33 olgunun 15’i (%45.5) erkek ve 18’i (%54.5) kadındı, hastaların yaş ortalaması 35.48 (16-84 arası) idi. 1 olguda (%3.03) pozitif cerrahi sınır saptandı ve sağ hemikolektomi gerçekleştirildi. Diğer tüm olgular apendek-tomi sonrası takibe alındı. Medyan takip süresi 89 (7-145) aydı. Hiçbir olguda nüks gözlenmedi. Bir olguda takip sırasında tümör dışı nedenlere bağlı mortalite gelişti.
SONUÇ: Apendiks NET’ler genellikle asemptomatiktir ve akut apandisit nedeniyle yapılan apendektomi sonrası insidental olarak ortaya çıkar. Apendiks NET’ler genellikle 2 cm’nin altındadır ve iyi prognoza sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Apendiks neoplazmları, prognoz; apandisit.

Marlen Süleyman, Abdullah Senlikci, Abdullah Durhan, Koray Kosmaz. Incidental presentation of appendix neuroendocrine tumor: Long-term results from a single institution. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 972-977

Corresponding Author: Marlen Süleyman, Türkiye
Manuscript Language: English