p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Fluoroscopy guided without contrast injection for ganglion impar blockade in traumatic coccydynia: Description a modified approach and 1-year results [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 395-401 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.78166

Fluoroscopy guided without contrast injection for ganglion impar blockade in traumatic coccydynia: Description a modified approach and 1-year results

Onur Kaya1, Bilgin Bozgeyik1, Murat Gök2, Erdi İmre3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Abulkadir Yuksel State Hospital Gaziantep-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Private Medical Point Hospital, Gaziantep-Türkiye
3Department of Orthopedics and Traumatology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study presents a new fluoroscopy-controlled approach in patients with chronic traumatic coccydynia by applying ganglion impar block using the needle-inside-needle technique from the intercoccygeal region without the administration of contrast material. With this approach, the cost and possible side effects of using contrast material can be prevented. In addition, we examined the long-term effect of this method.
METHODS: The study was designed retrospectively. The marked area was entered with a 21-gauge needle syringe, and 3 cc of 2% lidocaine was administered subcutaneously by local infiltration. A 25-gauge 90 mm spinal needle was inserted into the guide 21-gauge 50 mm needle tip. The location of the needle tip was controlled under fluoroscopy, and 2 mL of 0.5% bupivacaine and 1 mL of be-tamethasone acetate were mixed and administered.
RESULTS: A total of 26 patients with chronic traumatic coccydinia participated in the study between 2018 and 2020. The average procedure time was approximately 3.19 min. The mean time of pain relief of more than 50% was 1.25±1.22 (1st min–72 h) min. The mean Numerical pain rating scale scores were 2.38±2.26 at 1 h, 2.50±2.30 at 6 h, 2.50±2.21 at 24 h, 3.73±2.20 at 1 month, 4.46±2.14 at 6 months 1 and 5.23±2.52 at 1 year.
CONCLUSION: Our study shows that as an alternative in patients with chronic traumatic coccydynia, the long-term results of the needle-inside-needle method from the intercoccygeal region without contrast material are safe and feasible.

Keywords: Coccydynia, ganglion impar; ganglion of walther.

Travmatik koksidinide floroskopi eşliğinde kontrast madde verilmeden yapılan ganglion impar blokajı: Değiştrilmiş bir yöntem ve bir yıllık sonuçları

Onur Kaya1, Bilgin Bozgeyik1, Murat Gök2, Erdi İmre3
1Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Gaziantep
2Özel Medikal Point Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Gaziantep
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada kronik travmatik koksidinili hastalara floroskopi yardımlı interkoksigeal bölgeden kontrast madde verilmeden needle-inside-needle tekniği ile ganglion impar blok uygulanarak yeni bir yaklaşım sunulmaktadır. Bu yaklaşımla kontrast madde kullanımının maliyeti ve olası yan etkileri önlenebilir. Ayrıca bu yöntemin uzun dönemdeki etkisini de incelemiş olduk.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma geriye dönük olarak tasarlandı. Belirlenmiş alana 21 gauge enjektör ile girildi ve lokal infiltrasyon ile 3 cc %2 lidokain subkutan uygulandı. Kılavuz 21 gauge 50 mm iğne ucuna 25 gauge 90 mm spinal iğne yerleştirildi. İğne ucunun yeri floroskopi altında kontrol edilerek 2 ml %0.5 bupivakain ve 1 ml betametazon asetat karıştırılarak uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya 2018–2020 yılları arasında toplam 26 kronik travmatik koksidini hastası katılmıştır. Ortalama işlem süresi yaklaşık 3.19 dakikadır. Ağrının %50’den fazla azalma süresi ortalama 1.25±1.22 (1.dk-72 saat) dakika idi. Ortalama NPRS puanları birinci saatte 2.38±2.26, altıncı saatte 2.50±2.30, 24 saatte 2.50±2.21, birinci ayda 3.73±2.20, altıncı ayda 4.46±2.14 ve birinci yılda 5.23±2.52 idi.
TARTIŞMA: Çalışmamız kronik travmatik koksidinili hastalarda alternatif olarak interkoksigeal bölgeden needle-inside -needle yönteminin kontrast madde verilmeden yapılan uygulamanın uzun dönem sonuçlarının güvenli ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ganglion impar, koksidini; Walther ganglionu.

Onur Kaya, Bilgin Bozgeyik, Murat Gök, Erdi İmre. Fluoroscopy guided without contrast injection for ganglion impar blockade in traumatic coccydynia: Description a modified approach and 1-year results. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 395-401

Corresponding Author: Onur Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English