p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effect of COVID-19 pandemic on the characteristics of patients presenting to the pediatric ocular emergency department in Türkiye: Demographic and diagnoses [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 46-51 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.78928

The effect of COVID-19 pandemic on the characteristics of patients presenting to the pediatric ocular emergency department in Türkiye: Demographic and diagnoses

Deniz Kilic
Department of Ophthalmology, Kayseri City Hospital, Kayseri-Türkiye

BACKGROUND: This study aims to evaluate how the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has impacted the demographics and diagnoses of patients presenting at a pediatric ophthalmology emergency department (POED) in Türkiye.
METHODS: The electronic medical records of patients <18 years old who presented at the POED from March 15 to May 31, 2020 (first stay-at-home period), and from November 15 to December 31, 2020 (second stay-at-home period), were retrospectively scanned. The demographic data and clinical diagnoses from those periods and the same periods in 2019 were compared.
RESULTS: No significant differences emerged regarding age (p=0.067) or sex (p=0.268) among the 839 pediatric patients who visited the POED in 2019 (n=510) versus 2020 (n=329). Compared with 2019, 50.63% of fewer patients visited the POED in the first stay-at-home period (i.e., 322 vs. 159) and 9.66% fewer visited in the second period (i.e., 188 vs. 170). The diagnoses in 2019 and 2020 were similar, with foreign body being the most common diagnosis, followed by ocular trauma.
CONCLUSION: Amid the COVID-19 pandemic, fewer pediatric patients visited the POED during the first and second stay-at-home periods than during the same periods in 2019, although the difference was less during the second period. Demographic data and diagnoses from year to year, however, were similar. These findings could aid clinicians in developing new strategies and guidelines for POED management in extraordinary situations such as pandemics.

Keywords: Coronavirus disease 2019, ocular emergencies, pandemic, pediatric ophthalmological emergency department.

COVID-19 pandemisinin Türkiye’de çocuk göz acil servisine başvuran hastaların özelliklerine etkisi: Demografik özellikler ve tanılar

Deniz Kilic
Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kayseri

AMAÇ: 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinin Türkiye’de pediatrik oftalmoloji acil servisine (POAS) başvuran hastaların demografik özelliklerini ve tanılarını nasıl etkilediğini değerlendirmek.
GEREÇ VE YÖNTEM: 15 Mart–31 Mayıs 2020 (ilk evde kalma süresi) ve 15 Kasım–31 Aralık 2020 (ikinci evde kalma süresi) arasında POAS’ye başvuran 18 yaşından küçük hastaların elektronik tıbbi kayıtları, geriye dönük olarak tarandı. Bu dönemlere ait demografik veriler ve klinik tanılar 2019 yılının aynı dönemleriyle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sekiz yüz otuz dokuz pediyatrik hastanın dosyası incelendiğinde POAS’yi 2019 yılında ziyaret edenler (n=510) ile 2020 yılında ziyaret edenler (n=329) arasında yaş (p=.067) veya cinsiyet (p=.268) açısından anlamlı bir fark bulunmadı. 2019 ile karşılaştırıldığında, ilk evde kalma döneminde (yani, 322’ye karşı 159) POAS’yi ziyaret eden hasta %50.63 daha az ve ikinci dönemde (yani, 188’e karşı 170) %9.66 daha az hasta ziyaret etti. 2019 ve 2020’deki tanılar benzerdi; en sık tanı yabancı cisimdi ve ikinci en sık tanı oküler travmaydı.
TARTIŞMA: COVID-19 pandemisinin ortasında, fark ikinci dönemde daha az olmasına rağmen, birinci ve ikinci evde kalış dönemlerinde 2019’un aynı dönemlerine göre daha az pediatrik hasta POED’yi ziyaret etti. Bununla birlikte, yıldan yıla demografik veriler ve teşhisler benzerdi. Bu bulgular, pandemiler gibi olağanüstü durumlarda POAS yönetimi için yeni stratejiler ve kılavuzlar geliştirmede klinisyenlere yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, oküler aciller, pandemi, pediatrik oftalmolojik acil servis.

Deniz Kilic. The effect of COVID-19 pandemic on the characteristics of patients presenting to the pediatric ocular emergency department in Türkiye: Demographic and diagnoses. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 46-51

Corresponding Author: Deniz Kilic, Türkiye
Manuscript Language: English