p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Open versus laparoscopic technique in peptic ulcus perforation, how effective are score systems?Single-center experience and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1437-1441 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.78938

Open versus laparoscopic technique in peptic ulcus perforation, how effective are score systems?Single-center experience and literature review

Emrah Akin1, Fatih Altintoprak2, Yesim Akdeniz1, Baris Mantoglu1, Kayhan Ozdemir1, Necattin Firat2, Recayi Çapoğlu1
1Department of General Surgery, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya-Türkiye
2Department of General Surgery, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya-Türkiye

BACKGROUND: One of the most common peptic ulcer complications is perforation (PUP) which also remains an important cause of morbidity and mortality. In this study, it was aimed to compare the results of patients who had similar pre-operative scoring index results (Boey, Charlson Comorbidity Index (CCI) and Mannheim Peritonitis Index (MPI), and type of surgery.
METHODS: Pre-operative Boey, CCI, and MPI scores were calculated by retrospectively examining the files of patients who were operated under emergency conditions with the diagnosis of PUP. The patients divided into two groups those who underwent laparoscopic surgery/Group-1 and open surgery/Group-2.
RESULTS: There was no statistical difference between the groups in terms of demographic data, hospital admission time, and length of hospital stay. The operation time was found to be longer in the laparoscopic group (110,2 SD20,6/75–150 min) than open group (54,2 SD15,7/30–120 min) (p<0.001). Morbidity was less in laparoscopic group (4% versus 14.6%) (p<0.001).
CONCLUSION: The laparoscopic method may be used safely in PUP due to the lower post-operative complication rates and known advantages of minimally invasive surgery.

Keywords: Boey score, Charlson comorbidity index, laparoscopy, Mannheim peritonitis index; minimally invasive surgery; peptic ulcer perforation.

Peptik ulkus perforasyonunda laparoskopik ve açık tekniğin karşılaştırılması, skor sistemleri ne kadar etkin? Tek merkez deneyimi ve literatür derlemesi

Emrah Akin1, Fatih Altintoprak2, Yesim Akdeniz1, Baris Mantoglu1, Kayhan Ozdemir1, Necattin Firat2, Recayi Çapoğlu1
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: En sık görülen peptik ülser komplikayonlarından birisi perforasyondur (PÜP) ve önemli bir morbidite-mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada benzer ameliyat öncesi skorlama indeksi sonuçlarına (Boey, Charlson co-morbidite indeksi ve Mannheim peritonit indeksi) sahip olup laparoskopik ve açık cerrahi uygulanmış olan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: PÜP tanısı ile acil şartlarda ameliyata alınmış olan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenerek ameliyat öncesi Boey, CCI ve MPI skorları hesaplandı. Belirtilen skorlama indekslerinin skorları ‘düşük’ olarak belirlenen hastalar laparoskopik ve açık cerrahi yapılanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı (laparoskopik cerrahi uygulananlar/Grup-1 ve açık cerrahi uygulananlar/Grup 2). Grupların peroperatif ve erken ameliyat sonrası sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler, hastaneye başvuru süresi ve hastanede yatış süresi açılarından istatistiksel fark saptanmadı. Operasyon zamanı Grup 1’de (110.2 dk, std ±20.6 / 75–150 dk) Grup 2’ye göre (54.2 dk, std±15.7 / 30–120 dk) uzun bulundu (p<0.001). Morbidite Grup 1’de daha az bulundu (%4’e %14.6) (p<0.001).
TARTIŞMA: Peptik ülser perforasyonunda laparoskopik yöntem seçilmiş olgularda ameliyat sonrası komplikasyon oranlarının daha az olması ve minimal invaziv cerrahinin bilinen avantajları nedeniyle güvenle uygulanabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Boey skoru, Charlson co-morbidite indeksi, laparoskopi, Mannheim peritonit indeksi; minimal invaziv cerrahi; peptik ülser perforasyonu.

Emrah Akin, Fatih Altintoprak, Yesim Akdeniz, Baris Mantoglu, Kayhan Ozdemir, Necattin Firat, Recayi Çapoğlu. Open versus laparoscopic technique in peptic ulcus perforation, how effective are score systems?Single-center experience and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1437-1441

Corresponding Author: Emrah Akin, Türkiye
Manuscript Language: English