p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Does ß-Glucan can have protective role against oxidative stress in experimental sepsis model in rats? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 657-662 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.79002

Does ß-Glucan can have protective role against oxidative stress in experimental sepsis model in rats?

Meltem Demir1, Kader Köse2, Cevat Yazıcı2, Erdoğan Mütevelli Sözüer3
1Department of Medical Biochemistry, İstinye University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri-Turkey
3Department of General Surgery, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri-Turkey

BACKGROUND: Very high mortality rate in sepsis may be related to oxidative stress. This study was conducted on the rats to investigate the presence of oxidative stress and also the potential protective effects of the ß-glucan in the intra-abdominal sepsis model formed by cecal ligation-perforation (CLP).
METHODS: In this study, 30 Male rats were equally divided into three groups as “Sham”, “Sepsis” and “ß-Glucan”. Only laparotomy was performed in the Sham group, and sepsis was induced by CLP in Sepsis and ß-Glucan groups. Following CLP, a single dose of 4 mg ß-glucan/kg was also intraperitoneally administered to the β-Glucan group. Blood and tissue (liver, lung and kidney) samples were taken from Sepsis and ß-Glucan groups after sepsis development determined at the end of the 48th hour, also from the Sham group. The levels of myeloperoxidase (MPO) and advanced oxidation protein products (AOPP) were determined in plasma samples, and the malondialdehyde (MDA) was measured in plasma and tissues.
RESULTS: MPO and AOPP were higher in both the Sepsis and ß-Glucan groups; however, plasma and tissue MDA levels were higher only in the Sepsis group than the Sham group (p<0.05). However, when compared to the Sepsis group, all parameters measured, except kidney MDA, were significantly lower in the ß-Glucan group (p<0.05).
CONCLUSION: To our knowledge, this is the first study to investigate the AOPP levels in the CLP sepsis model, ROS produced by the reaction of MPO derived from neutrophils may form oxidative damage to the proteins, compared to the lipids, and ß-glucan may be used as an alternative agent for sepsis treatment.

Keywords: Advanced oxidation protein products, B-Glucan; myeloperoxidase; reactive oxygen species; sepsis.

ß-glukan, sıçanlarda deneysel sepsis modelinde oksidatif strese karşı koruyucu rol oynayabilir mi?

Meltem Demir1, Kader Köse2, Cevat Yazıcı2, Erdoğan Mütevelli Sözüer3
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Sepsiste çok yüksek mortalite oranı oksidatif stres ile ilişkili olabilir. Bu çalışma fareler üzerinde, çekal ligasyon-perforasyon (CLP) ile oluşturulan karıniçi sepsis modelinde oksidatif stresin varlığını ve ayrıca ß-glukanın potansiyel koruyucu etkisini araştırmak için yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz erkek sıçan eşit olarak “Sham”, “Sepsis” ve “ß-Glukan” olarak üç gruba ayrıldı. Sham grubunda sadece laparotomi yapıldı, Sepsis ve ß-Glukan gruplarında CLP ile sepsis oluşturuldu. ß-Glukan grubuna CLP’yi takiben intraperitonal olarak tek bir doz 4 mg ß-glukan/kg verildi. Sepsis gelişiminden sonra 48. saatin sonunda Sepsis ve ß-Glukan gruplarından ve Sham grubundan kan ve doku (karaciğer, akciğer ve böbrek) örnekleri alındı. Plazma örneklerinde miyeloperoksidaz (MPO) ve ileri oksidasyon protein ürünleri (AOPP) seviyeleri belirlendi ve plazma ve dokularda malondialdehit (MDA) ölçüldü.
BULGULAR: MPO ve AOPP, Sepsis ve ß-Glukan gruplarında daha yüksekti; ancak plazma ve doku MDA düzeyleri sadece Sepsis grubunda Sham grubundan daha yüksekti (p<0.05). Bununla birlikte, Sepsis grubuyla karşılaştırıldığında, böbrek MDA değeri hariç ölçülen tüm parametreler, ß-Glukan grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05).
TARTIŞMA: CLP sepsis modelinde AOPP düzeylerini araştırmak için yapılan bu ilk çalışmada; nötrofillerden salgılanan MPO reaksiyonu ile üretilen ROS, lipitlere kıyasla proteinlerde oksidatif hasar oluşturabilir ve ß-glukan, sepsis tedavisi için alternatif bir ajan olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: ß-Glukan, ileri oksidasyon protein ürünleri; miyeloperoksidaz; reaktif oksijen türleri; sepsis.

Meltem Demir, Kader Köse, Cevat Yazıcı, Erdoğan Mütevelli Sözüer. Does ß-Glucan can have protective role against oxidative stress in experimental sepsis model in rats?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 657-662

Corresponding Author: Meltem Demir, Türkiye