p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Clinical approach to patients admitted to the emergency room due to acute cholecystitis during the COVID-19 pandemic and percutaneous cholecystostomy experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 34-42 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80083

Clinical approach to patients admitted to the emergency room due to acute cholecystitis during the COVID-19 pandemic and percutaneous cholecystostomy experience

Hüseyin Çiyiltepe1, Gülşah Yıldırım2, Mehmet Mahir Fersahoğlu1, M.timuçin Aydın1, Yetkin Özcabı1, Nuriye Esen Bulut1, İksan Taşdelen1, Ayşe Tuba Fersahoğlu1, Zühal Demirhan Yananlı1, İbrahim Aydın1, Birol Ağca1, Hakkı Muammer Karakaş2, Umit Akyüz3, Kemal Memisoğlu1
1Department of General Surgery, Health Science University, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Radiology, Health Science University, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Gastroenterology, Health Science University, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute cholecystitis (AC), a common complication of gallstones, is responsible for a significant part of emergency applications, and cholecystectomy is the only definitive treatment method for AC. Early cholecystectomy has many reported advantages. Operation-related morbidity and mortality have increased during the COVID-19 pandemic. In this study, our aim is to present our general clinical approach to patients who were diagnosed with AC during the pandemic and our percutaneous cholecystostomy experience during this period.
METHODS: This study included 72 patients who were presented to our hospital’s emergency room between March 11 and May 31, 2020, with AC. Patients were divided into three groups based on their treatment: outpatients (Group 1), inpatients (Group 2) and patients undergoing percutaneous cholecystostomy (Group 3). These three groups were compared by their demographic and clinical characteristics.
RESULTS: There were 36 (50%) patients in Group 1, 25 (34.7%) patients in Group 2, and 11 (15.3%) patients in Group 3. The demographic characteristics of the patients were similar. The CRP and WBC levels of the patients in Group 3 were significantly higher compared to the other groups. Moreover, the wall of the gallbladder was thicker and the size of the gallbladder was larger in Group 3. Patients had percutaneous cholecystostomy at the median of 3.5 days and the length of hospital stay was longer compared to Group 2 (3.9 days versus 9.2 days, p=0.00). The rate of re-hospitalization after discharge was similar in Group 2 and Group 3, but none of the patients in Group 1 required hospitalization. None of 72 patients developed an emergency condition requiring surgery, and there was no death.
CONCLUSION: Although many publications emphasize that laparoscopic cholecystectomy (LC) can be performed with low morbidity at the first admission in acute cholecystitis, it is a clinical condition that can be delayed in the COVID-19 pandemic and other similar emergencies. Thus, percutaneous cholecystostomy should be effectively employed, and its indications should be extended if necessary (e.g., younger patients, patients with lower CCI or ASA). This approach may enable us to protect both patients and healthcare professionals that perform the operation from the risk of COVID-19.

Keywords: COVID-19, acute cholecystitis; percutaneous cholecystostomy.

COVID-19 pandemisi süresince acil servise başvuran akut kolesistit hastalarına genel yaklaşımımız ve perkütan kolesistostomi deneyimi

Hüseyin Çiyiltepe1, Gülşah Yıldırım2, Mehmet Mahir Fersahoğlu1, M.timuçin Aydın1, Yetkin Özcabı1, Nuriye Esen Bulut1, İksan Taşdelen1, Ayşe Tuba Fersahoğlu1, Zühal Demirhan Yananlı1, İbrahim Aydın1, Birol Ağca1, Hakkı Muammer Karakaş2, Umit Akyüz3, Kemal Memisoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut kolesistit (AC), safra kesesi taşlarının yaygın bir komplikasyonu olup acil servis başvurularının önemli bir bölümünü oluşturur ve kolesistektomi tek kesin tedavi yöntemidir. Erken dönem kolesistektominin bildirilmiş birçok avantajı mevcuttur. COVID-19 pandemi sürecinde yapılan operasyonlar ile ilişki morbidite ve mortalite artmıştır. Biz bu çalışmada pandemi sürecinde acil serviste AC tanısı konulan hastalara genel klinik yaklaşımımızı ve perkütan kolesistostomi deneyimini sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 11 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine AC nedeniyle başvuran 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar ayaktan tedavi edilen (Grup 1), yatırılarak tedavi edilen (Grup 2) ve perkütan kolesistostomi ile tedavi edilen (Grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Bu üç grubun demografik ve klinik özellikleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 1’de 36 (%50), Grup 2’de 25 (%34,7) ve Grup 3’te 11 hasta (%15.3) vardı. Hastaların demografik özellikleri birbirine benzerdi. Grup 3’teki hastaların acil servise başvuru anındaki CRP ve WBC değerleri diğer iki gruba göre belirgin yüksekti. Ayrıca Grup 3’teki hastalarda safra kesesi duvarı daha kalın, kese boyutu daha büyük saptandı. Hastalara ortanca 3.5 günde perkütan kolesistostomi takıldığını ve yatış gününün Grup 2’deki hastalara kıyasla daha uzun olduğunu saptadık (sırasıyla, 3.9 gün ve 9.2 gün, p=0.00). Taburculuk sonrası yeniden yatış oranları birbirine benzerdi. Ayaktan takip yapılan Grup 1’deki hastaların hiçbirinde yatış gerekmedi. Yetmiş iki hastanın tamamında cerrahi gerektiren acil bir durum ortaya çıkmadı ve mortalite izlenmedi.
TARTIŞMA: Birçok yayın ilk yatış anında düşük morbidite ile laparoskopik kolesistektomi yapılabileceğini vurgulasa da, AC COVID-19 pandemisi ve buna benzer acil durumlarda elektif cerrahiye ertelenebilecek bir klinik durumdur. Bu amaçla perkütan kolesistostomi efektif kullanılmalı ve gerekirse endikasyonlar genişletilmelidir (Daha genç hastalar, CCI veya ASA daha düşük hastalar gibi). Bu yaklaşım ile hem hastayı hem de operasyonu gerçekleştirecek sağlık ekibini COVID-19 riskinden koruyabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, COVID-19; perkütan kolesistostomi.

Hüseyin Çiyiltepe, Gülşah Yıldırım, Mehmet Mahir Fersahoğlu, M.timuçin Aydın, Yetkin Özcabı, Nuriye Esen Bulut, İksan Taşdelen, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Zühal Demirhan Yananlı, İbrahim Aydın, Birol Ağca, Hakkı Muammer Karakaş, Umit Akyüz, Kemal Memisoğlu. Clinical approach to patients admitted to the emergency room due to acute cholecystitis during the COVID-19 pandemic and percutaneous cholecystostomy experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 34-42

Corresponding Author: Hüseyin Çiyiltepe, Türkiye