p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Comparative analysis of two different Turkish hospital reports on polytrauma patients with thoracic trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 55-60 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80195

Comparative analysis of two different Turkish hospital reports on polytrauma patients with thoracic trauma

Sadık Yaldız1, Cumhur Murat Tulay1, Demet Yaldız1, Ali Hızır Arpat2, Abdulkerim Bayülgen3, Mehmet Gökhan Pırzırenli4, Cenk Balta2
1Department of Thoracic Surgery, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa-Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun-Turkey

BACKGROUND: The present study aims to assess whether there are any differences in the management and outcome of polytrauma patients with thoracic trauma in trauma units of two different hospitals in the same country; one hospital is near the Syrian border.
METHODS: A retrospective analysis (January 2012 to January 2014) of 348 polytrauma casualties with thoracic trauma from Manisa Celal Bayar University Hospital (MH) were compared according to age, gender, mechanism of injury, associated injuries, abbreviated injury scale (AIS), injury severity score (ISS), treatment modalities, and mortality with 917 patients of Şanlıurfa Training and Research Hospital (SH) registry (near the Syrian border).
RESULTS: Of the 348 patients in the MH, 230 (66%) and of the 917 patients in the SH, 697 (76%) were males (p<0.001). Mean age was 45.6±18.3 yrs in the MH group and 26.4±22.4 yrs in the SH group (p<0.001). The SH patients had a larger proportion of stab wounds (MH; 9% vs. SH; 17%, p<0.05), gunshot injuries (MH; 5% vs. SH; 18%, p<0.05), higher mean ISS (MH; 30.2±8.4 vs. SH; 42.8±10.2, p<0.001), and increased mortality (MH; 2.6% vs. SH; 11.1%, p<0.001). AISabdomen was the highest component in the SH registry (AISabdomen = 4.8±0.7), whereas AIS extremities were the highest component in the MH registry (AISextremities = 3.6±0.2).
CONCLUSION: Significantly different demographic features, mechanisms of injury, worse outcomes and higher mortality rates in SH demonstrate and reflect the surgical challenges depending on the combat environment. Two hospitals in Turkey, one seemingly adjacent to a war zone and another with the more standard civilian experience highlight the impact of the Syrian conflict on the Turkish healthcare system.

Keywords: Associated injuries, polytrauma; thoracic trauma.

Türkiye’deki iki farklı hastanenin toraks travmalı politravma olgularındaki verilerinin karşılaştırmalı analizi

Sadık Yaldız1, Cumhur Murat Tulay1, Demet Yaldız1, Ali Hızır Arpat2, Abdulkerim Bayülgen3, Mehmet Gökhan Pırzırenli4, Cenk Balta2
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Çalışmanın amacı; biri Suriye sınırına yakın olan, ülkemizdeki iki farklı hastanenin travma birimlerinde, toraks travmalı politravma hastalarının yönetiminde ve sonuçlarında farklılık olup olmadığını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2012–Ocak 2014 arasında, toraks travmalı politravma geçiren, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ndeki (MH) 348 olgu, Suriye sınırına yakın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki (ŞH) 917 olgu ile yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması, eşlik eden yaralanmalar, kısaltılmış yaralanma ölçeği (AIS), yaralanma ciddiyeti skoru (ISS), tedavi yöntemleri ve mortalite açısından geriye dönük olarak analiz edildi.
BULGULAR: ŞH olgularında; kesici delici alet yaralanmaları (MH; %9’a karşı ŞH; %17, p<0.05), ateşli silah yaralanmaları (MH; %5’e karşı ŞH; %18, p<0.05), ortalama ISS (MH; 30.2±8.4’e karşılık ŞH; 42.8±10.2, p<0.001) ve mortalite (MH; %2.6’ya karşı ŞH; %11.1, p<0.001) oranları daha yüksekti. ŞH olgularında en yüksek bileşen AIS karın (AIS karın= 4.8±0.7) olmakla birlikte, MH olgularında en yüksek bileşen AIS ekstremiteydi. (AIS ekstremite= 3.6±0.2).
TARTIŞMA: ŞH olgularındaki demografik özellikler, yaralanma mekanizmalarındaki farklılıklar ve yüksek mortalite, sınırlarımızdaki ihtilaf bölgesine yakın olmanın getirdiği cerrahi zorlukları göstermekte ve yansıtmaktadır. Ülkemizde biri Suriye sınırına yakın diğeri ise sınıra uzak iki hastanenin verileri, Suriye ihtilafının Türk sağlık sistemi üzerindeki etkisini vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ek yaralanmalar, politravma; toraks travması.

Sadık Yaldız, Cumhur Murat Tulay, Demet Yaldız, Ali Hızır Arpat, Abdulkerim Bayülgen, Mehmet Gökhan Pırzırenli, Cenk Balta. Comparative analysis of two different Turkish hospital reports on polytrauma patients with thoracic trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 55-60

Corresponding Author: Sadık Yaldız, Türkiye