p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Renal autotransplantation due to iatrogenic ureter injury: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 260-264 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80606

Renal autotransplantation due to iatrogenic ureter injury: A case report

Şahin Kaymak1, Mustafa Tahir Özer1, Sezai Demirbaş2, Engin Kaya3, Orhan Kozak1
1Department of General Surgery, Health Sciences University, Gülhane Faculty of Medicine, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, TOBB ETÜ Faculty of Medicine Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Urology, Health Sciences University, Gülhane Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

Hardy and colleagues carried out “Renal autotransplantation” for the first time in 1963 to treat severe ureter injury and it has evolved as a method used for complex treatment of trauma, renal artery diseases or ureteral stenosis. In case of proximal ureter injury, approximately 2/3 of which is iatrogenic, if the end-to-end anastomosis is not possible, renal autotransplantation, ileal ureter interposition or nephrectomy are alternative treatments. As technology advances, the use of ureterorenoscopy (URS) increases and in parallel with this iatrogenic injuries that occur during the process have increased as well. These types of injuries are generally in form of simple perforations (2–6%), but from time to time ureter avulsions are also observed (0.3%). In this article, a case is presented where renal autotransplantation is made following development of ureter avulsion during ureterorenoscopy process carried out due to right ureteral calculi and treatment options are discussed in the light of literatures.

Keywords: Iatrogenic, renal autotransplantation, ureter injury.

İyatrojenik üreter yaralanmasına bağlı böbrek ototransplantasyonu: Olgu sunumu

Şahin Kaymak1, Mustafa Tahir Özer1, Sezai Demirbaş2, Engin Kaya3, Orhan Kozak1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Ciddi üreter yaralanmalarını tedavi etmek için renal ototransplantasyon ilk kez 1963’te Hardy ve arkadaşları tarafından yapıldı. Bu yöntem travma, renal arter hastalıkları veya üreteral darlığın karmaşık tedavisinde kullanılan bir yöntem olmuştur. Proksimal üreterin yaklaşık 2/3’ünün iyatrojenik yaralanması durumunda, uç uca anastomoz mümkün değilse, renal ototransplantasyon, ileal üreter interpozisyonu veya nefrektomi alternatif tedavilerdir. Teknoloji ilerledikçe üreterorenoskopi (URS) kullanımı artmakta ve bu paralel olarak bu işlem esnasında meydana gelen iyatrojenik yaralanmalarda artmaktadır. Bu tür yaralanmalar genellikle basit delikler şeklindedir (%2–6), ancak zaman zaman üreter avülsiyonları da gözlenir (%0.3). Bu makalede sağ üreter taşı nedeniyle yapılan üreterorenoskopi işlemi sırasında üreter avülsiyonunun gelişmesini takiben renal ototransplantasyonun yapıldığı bir olgu sunuldu ve tedavi seçenekleri literatür ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: İyatrojenik, renal ototransplantasyon, üreter yaralanması.

Şahin Kaymak, Mustafa Tahir Özer, Sezai Demirbaş, Engin Kaya, Orhan Kozak. Renal autotransplantation due to iatrogenic ureter injury: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 260-264

Corresponding Author: Şahin Kaymak, Türkiye
Manuscript Language: English