p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Normal çalışma saatleri dışında ortopedik travma cerrahisi için hazır mıyız? Retrospektif bir analiz [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 328-332 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.82084

Normal çalışma saatleri dışında ortopedik travma cerrahisi için hazır mıyız? Retrospektif bir analiz

Dr Mansour A Al-saflan, Dr Mohammed Q Azam, Prof Mir Sadat-ali
College Of Medicine, University Of Dammam, King Fahd University Hospital, Alkhobar, Saudi Arabia

BACKGROUND
This retrospective analysis was done to determine whether there is a change in outcomes of trauma patients undergoing intramedullary nailing (IMN) for femur and tibia fracture as an emergency versus elective procedure.
METHODS
Data were collected for all patients admitted to male orthopedic wards between 1 January 2004 and 30 June 2009 with femur and tibia fractures that required IMN. The data collected included surgery undertaken on as emergency or elective procedure, duration of surgery, complications encountered, and union status of fracture.
RESULTS
There were 431 fractures of the tibia, fibula and femur. Operating time for femur fracture as an emergency procedure was significantly greater than for elective surgery (191±79 versus 155±65 minutes; p≤0.001, confidence interval [CI] -19.54). For tibia fracture, operating times were 167.1±62 versus 69.2±35 minutes (p<0.001, CI <-85.4). Complications of infection, secondary surgery and of union were more common in emergency procedures than elective surgeries.
CONCLUSION
This study shows that complications are higher in emergency surgery than elective surgery due to the increase in the duration of surgery. This is attributed to the non-availability of dedicated trained orthopedic nursing staff and theater during emergency procedures. We believe that it is time to develop dedicated orthopedic trauma theaters in hospitals that treat emergency fracture fixations.

Keywords: Emergency care, elective surgery; fractures; trauma.

Are we prepared for orthopedic trauma surgery outside normal working hours? A retrospective analysis

Dr Mansour A Al-saflan, Dr Mohammed Q Azam, Prof Mir Sadat-ali
Damman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kral Fahd Üniversite Hastanesi, Alkhobar, Suudi Arabistan.

AMAÇ
Bu geriye dönük çalışma, femur ve tibia kırığına bağlı intramedüller çivileme (İMÇ) işlemi geçiren hastalarda elektif prosedüre karşı acil girişim sonuçlarında bir değişiklik olup olmadığını belirlemek amacıyla yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tüm veriler, 1 Ocak 2004 ile 30 Haziran 2009 tarihleri arasında İMÇ gerektiren femur ve tibia kırığı olan erkek hastaların kaldığı ortopedi yatakhanelerinden toplandı. Toplanan veri, acil veya elektif prosedür şeklinde gerçekleştirilen cerrahiyi, cerrahinin süresini, karşılaşılan komplikasyonları ve kırığın kaynama durumunu içerdi.
BULGULAR
Tibia, fibula ve femur 431 kırık vardı. Femur kırığı ile ilgili ameliyat süresi, acil bir prosedür şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda elektif prosedür olarak gerçekleştirilme durumuna göre anlamlı şekilde daha uzundu (191±79 ve 155±65 dk; p≤0.001, güven aralığı [GA] -19.54). Tibia kırığında ameliyat süresi 167.1±62 ve 69.2±35 dk bulundu (p<0.001, GA <-85.4). Enfeksiyon, ikincil cerrahi ve kaynama komplikasyonları, elektif cerrahiye göre acil prosedürlerde daha yaygındı.
SONUÇ
Cerrahi süresindeki artış nedeniyle acil cerrahide komplikasyonlar elektif cerrahiye göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, acil prosedürler sırasında özel eğitimli ortopedik hasta bakım personeli ve ameliyathanenin bulunmamasına bağlanabilir. Hastanelerde acil kırık tespitleri ve tedavisi icin özel ortopedi travma alanları oluşturulması gerektiğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Acil bakım, elektif cerrahi; kırıklar; travma.

Dr Mansour A Al-saflan, Dr Mohammed Q Azam, Prof Mir Sadat-ali. Normal çalışma saatleri dışında ortopedik travma cerrahisi için hazır mıyız? Retrospektif bir analiz. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 328-332

Corresponding Author: Prof Mir Sadat-ali, Saudi Arabia
Manuscript Language: English