p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparing Pediatric Trauma, Glasgow Coma Scale and Injury Severity scores for mortality prediction in traumatic children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 328-332 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.83930

Comparing Pediatric Trauma, Glasgow Coma Scale and Injury Severity scores for mortality prediction in traumatic children

Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Ehsan Kazemnejad-leili, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Marieh Hosseinpour, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Zahra Mohtasham-amiri
Preventive and Social Medicine, Medical Faculty, Guilan Road Trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht-Iran

BACKGROUND: Trauma is a major cause of disability and death among children worldwide, particularly in developed countries. The present aim was to compare efficacies of the Pediatric Trauma score (PTS), the Glasgow Coma Scale score (GCS), and the Injury Severity Score (ISS) in the prediction of mortality in children injured by trauma.
METHODS: A total of 588 children admitted to the emergency ward of the Poursina Medical and Educational Center from 2010–2011 with trauma were included. The PTS, GCS, and ISS were calculated for all patients. Predictive efficacy of these scores was compared using receiver operating characteristic (ROC) curve with 95% confidence interval.
RESULTS: Of the patient population, 62.1% were male and 37.9% female, with a mean age of 7.31±3.8 years. Road accident (42.2%) was the most common cause of injury. Overall, 2.4% of participants died. Regarding the prediction of mortality, the best cut-off point for the GCS was ≤8, with 98.4% sensitivity and 92.3% specificity. The same point for the PTS was ≤0.5, with 100% sensitivity and 31% specificity. For the ISS it was ≥16.5, with 92.5% sensitivity and 62% specificity. All variables based on mortality prediction were statistically significant (p<0.0001).
CONCLUSION: When compared to the PTS and ISS, the GCS may be a better predictor of mortality in cases of childhood trauma.

Keywords: Children, Glasgow Coma Scale, Injury Severity Score, Pediatric Trauma Score; trauma.

Travma geçirmiş çocuklarda mortalite öngörüsünde Pediyatrik Travma, Glasgow Koma Ölçeği ve Comparing Pediatric Trauma, Travma Şiddet Derecesi skorlarının karşılaştırması

Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Ehsan Kazemnejad-leili, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Marieh Hosseinpour, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Zahra Mohtasham-amiri
Koruyucu ve Sosyal Tıp, Tıp Fakültesi, Guilan Yolu Travma Araştırma Merkezi, Guilan Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Rast-İran

AMAÇ: Dünya ölçeğinde özellikle gelişmiş ülkelerdeki çocuklar arasında travma sakatlık ve ölümün önemli bir nedenidir. Burada amaç travma sonucu yaralanmış çocuklarda mortaliteyi öngörmede Pediyatrik Travma skoru (PTS), Glasgow Koma Ölçeği skoru (GKS) ve Travma Şiddet Derecesi skorunun etkililiklerini karşılaştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Poursina Tıp ve Eğitim Merkezi’nin Acil Servisi’ne 2010-2011 yılı arasında toplam 588 travmalı çocuk kabul edilmiştir. Hastaların hepsi için PTS, GCS ve ISS hesaplandı. Alıcı işletim karakteristik (ROC) eğrisi kullanılarak %95 güven aralığıyla bu skorların öngördürücü etkililiği karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta popülasyonunun %62.1’i erkek ve %37.9’u kız çocuklarından ibaretti. Yaş ortalaması 7.31±3.8 yıl idi. Yaralanmanın en sık görülen nedeni trafik kazasıydı (%42.2). Genelde katılımcıların % 2.4’ü ölmüştü. Mortalitenin öngörüsü açısından GKS için en iyi kestirme değeri ≤8 olup %98.4 duyarlılık ve %92.3 özgüllüğe sahipti. PTS için kestirme değer ≤0.5 olup %100 duyarlılık ve %31’lik özgüllüğe sahipti. ISS için bu değer ≥16.5 olup %92.5 duyarlılık ve %62’lik özgüllüğe sahipti. Mortalite öngörüsüne dayalı tüm değişkenler istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0.0001).
TARTIŞMA: Çocukluk çağı travma olgularında PTS ve ISS ile karşılaştırıldığında GKS daha iyi bir öngördürücü faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Glasgow Koma Ölçeği, Pediyatrik Travma Skoru, travma; Travma Şiddet Skoru.

Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Ehsan Kazemnejad-leili, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Marieh Hosseinpour, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Zahra Mohtasham-amiri. Comparing Pediatric Trauma, Glasgow Coma Scale and Injury Severity scores for mortality prediction in traumatic children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 328-332

Corresponding Author: Zahra Mohtasham-amiri, Iran
Manuscript Language: English