p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Is combined topical-local anesthesia technique adequate for visual internal urethrotomy in the treatment of traumatic posterior urethral strictures and prostatic urethral stenoses? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 139-145 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.84426

Is combined topical-local anesthesia technique adequate for visual internal urethrotomy in the treatment of traumatic posterior urethral strictures and prostatic urethral stenoses?

Kubilay Sarıkaya, Cagri Senocak, Fahri Erkan Sadioglu, Ömer Faruk Bozkurt
Department of Urology, Health Sciences University, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: To compare the effectiveness of spinal anesthesia (SA) and the combination of intraurethral topical instillation of 2% lidocaine + intraurethral local visual injection anesthesia (T + LIA) for visual internal urethrotomy (VIU) in the treatment of traumatic posterior urethral strictures and prostatic urethral stenoses.
METHODS: In this study, the results of 178 patients who underwent visual internal urethrotomy for posterior urethral strictures and prostatic urethral stenoses secondary to trauma in our clinic between October 2018 and January 2020 were analyzed retrospectively. Patients were divided into two groups as combined T + LIA (n=146, 82.08%) group and SA (n=32, 17.97%) group according to the type of anesthesia used. The preoperative clinical data and postoperative results of the patients were analyzed and compared between the groups.
RESULTS: The mean age of the patients was 67.99±10.87 years and the mean follow-up was 5.32±3.27 months. The median age of the patients in the T + LIA group was significantly higher than that of the patients in the SA group (p=0.033). There was no statistically significant difference between the groups regarding preoperative Q-max value (p=0.931). Similarly, the rate of postoperative improvement in the Q-max values of the patients was similar between the groups (p=0.572). The presence of postoperative complications and recurrence rates were similar between the groups (p=0.879 and p=0.904, respectively).
CONCLUSION: Compared to spinal anesthesia, T + LIA anesthesia is a safe and effective technique for visual internal urethrotomy in treating traumatic posterior urethral strictures and prostatic urethral stenoses, with a high rate of success and acceptable rate of complications.

Keywords: Local anesthesia, urethral obstruction; urethral stricture.

Kombine topikal-lokal anestezi tekniği travmatik posterior segment üretral darlıkların ve prostatik üretral stenozların tedavisinde visual internal üretrotomi için yeterli midir?

Kubilay Sarıkaya, Cagri Senocak, Fahri Erkan Sadioglu, Ömer Faruk Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Travmatik posterior segment üretral darlıkların ve prostatik üretral stenozların tedavisinde visual internal üretrotomi (VIU) için spinal anestezi (SA) ile %2 lidokainli intraüretral topikal instilasyon+vizüel intraüretral lokal anestezi (T+LIA) kombinasyonunun etkinliğini karşılaştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde Ekim 2018 ve Ocak 2020 tarihleri arasında travmaya ikincil gelişen posterior segment üretral darlık ve prostatik üretral stenoz nedeniyle VIU operasyonu yaptığımız toplam 178 hastanın sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar uygulanan anestezi tipine göre kombine T+LIA (n=146, %82.08) grubu ve SA (n= 32, %17.97) grubu olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların ameliyat öncesi klinik verileri ve ameliyat sonrası sonuçları incelenerek gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 67.99±10.87 yıl ve ortalama takip süreleri 5.32±3.27 aydı. T+LIA grubundaki hastaların median yaşının SA grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p=0.033). Gruplar arasında ameliyat öncesi Q-max değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.931). Benzer şekilde, ameliyat sonrası dönemde hastaların Q-max değerlerinde düzelme oranının gruplar arasında benzer düzeyde olduğu görüldü (p=0.572). Ameliyat öncesi komplikasyon varlığı ve nüks oranları da gruplar arasında benzer bulundu (sırasıyla, p=0.879, p=0.904).
TARTIŞMA: Travmatik posterior segment üretral darlıkların ve prostatik üretral stenozların tedavisinde VIU için T+LIA anestezisi spinal anestezi ile kıyaslandığında yüksek başarı oranı ve kabul edilebilir komplikasyon oranı ile güvenle uygulanabilir ve etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezi, üretral darlık; üretral obstrüksiyon.

Kubilay Sarıkaya, Cagri Senocak, Fahri Erkan Sadioglu, Ömer Faruk Bozkurt. Is combined topical-local anesthesia technique adequate for visual internal urethrotomy in the treatment of traumatic posterior urethral strictures and prostatic urethral stenoses?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 139-145

Corresponding Author: Kubilay Sarıkaya, Türkiye