p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of short term hyperoxic ventilation on lung, kidney, heart and liver in a rat model: A biochemical evaluation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-85529 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.85529

Effects of short term hyperoxic ventilation on lung, kidney, heart and liver in a rat model: A biochemical evaluation

Uğur Aksu1, Halim Ulugöl2, Mukadder Orhan Sungur3, Evren senturk4, kubra vardar1, Mert Senturk3, Fevzi Toraman2
1The University of Istanbul, Faculty of Science, Department of Biology
2Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation
3The University of Istanbul, Istanbul Medical School, Department of Anesthesiology and Reanimation
4Koc University, Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation

Background: Despite studies on the adverse effects of hyperoxia, its use is still recommended by the World Health Organization. The aim of this study was to test the possible harmful effects of hyperoxia on lung, kidney, heart, and liver in a rat mechanical ventilation model. Methods: Male Wistar rats were randomly assigned into two groups (n=6/group): Normoxic (FiO2: 0.3) or hyperoxic (FiO2: 1.0) ventilation for 4h. The injury was evaluated in bronchoalveolar lavage, blood, lung, liver, kidney and heart was evaluated in terms of cell surface integrity, extracellular matrix (sialic acid, syndecan-1), osmotic stress (free hemoglobin), and redox homeostasis-lipid peroxidaation (malondialdehyde). Bronchoalveolar lavage and wet/dry weight ratio were also evaluated for cellular permeability. Results: Four hours of hyperoxic ventilation did not lead to significant changes in 1) sialic acid, syndecan-1, 2) malondialdehyde levels and wet/dry weight ratio in liver, kidney, heart, and lung compared to normoxic ventilation. Conclusion: The mechanical ventilation with hyperoxia seems to have almost similar effects compared to ventilation with normoxia. However, long term effect of hyperoxia should be evaluated.

Keywords: Hyperoxia, hyperoxic ventilation, organ injury, mechanical ventilation

Kısa süreli hiperoksik ventilasyonun bir sıçan modelinde akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer üzerine etkileri: Biyokimyasal değerlendirme

Uğur Aksu1, Halim Ulugöl2, Mukadder Orhan Sungur3, Evren senturk4, kubra vardar1, Mert Senturk3, Fevzi Toraman2
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
2Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
4Koç Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Amaç: Hiperoksinin olumsuz etkileri üzerine yapılan çalışmalara rağmen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hiperoksinin kullanımını önermektedir. Bu çalışmanın amacı sıçan mekanik ventilasyon modelinde hiperoksinin Akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer üzerindeki olası olumsuz etkilerini test etmektedir. Gereç ve Yöntem: Erkek Wistar sıçanlar dört saat boyunca normoksik (FiO2: 0.3) veya hiperoksik (FiO2: 1.0) ventile edilerek iki gruba (n=6/grup) ayrıldı. Hasar hücre yüzey bütünlüğü, ekstraselüler matriks (sialik asit, sindekan-1), ozmotik stres (serbest hemoglobin) ve redoks homeostazisi-lipit peroksidasyonu (malondialdehit) açısından bronkoalveolar lavaj, kan, akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer örneklerinde değerlendirildi. Ayrıca bronkoalveolar lavaj ve ıslak/kuru ağırlık oranı ile hücre geçirgenliği değerlendirildi. Bulgular: Dört saatlik hiperoksik ventilasyon sialik asit, sindekan-1, malondialdehit düzeylerinde ve organların ıslak kuru ağırlıklarında anlamlı bir değişikliğe neden olmadı. Sonuç: Hiperoksik ventilasyonun normoksik ventilasyona benzer bir etki gösterdiği görülmektedir. Ancak, hiperoksinin uzun vadeli etkileri değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hiperoksi, hiperoksik ventilasyon, organ hasarı, mekanik ventilasyonCorresponding Author: Evren senturk, Türkiye