p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on rats with post-operative ileus [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1382-1388 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.87767

Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on rats with post-operative ileus

Şener Balas1, Kerim Bora Yilmaz2, Serhat Tokgöz1, Mehmet Saydam1, Hamdullah Yanık3, Evrim Önder6, Melih Akıncı2, İdil Güneş Tatar4, Harun Karabacak1, Atilla İşgören5
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
3Department of Basic Oncology, Hacettepe University Cancer Institute, Ankara-Türkiye
4Department of Radiology, University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-
5Department of Laboratory Animals, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
6Department of Pathology, University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Post-operative ileus (POI) is a type of bowel dismotility causing accumulation of gas and fluid. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) has been frequently used for medical applications such as pain treatment and nervous stimulation. In this experimental animal model of POI, our aim is to investigate the effects of TENS on POI, and to demonstrate histopathological changes in rat intestine after TENS application.
METHODS: The present study is an experimental animal model of POI. Sixteen Wistar-Albino male rats in two groups were used and laparotomy was performed. After colorectum and small intestine were manipulated, activated charcoal and Nile red were ad-ministered by oral gavage. Electrodes were placed to the abdomen skin of the rats and TENS method was used. Rats in two groups were sacrificed on 24 h. The esophagus, stomach, and all intestines of the rats were resected and a direct X-ray and computerized tomography scan, and “J” images were taken, and the progression of active coals was measured radiologically. Histopathological and microscopic evaluation was performed.
RESULTS: The median of activated charcoal measure was 429 mm (178–594) in TENS group, 203 mm (149–313) in the control group, respectively, and these were statistically significant (p=0.004963). There was a significant difference between the two groups in terms of histopathological necrosis (p=0.041). In addition, the amount of Nil Red (550 nm) in the GI track is increased after 8 h of gavage with sequential applications of TENS.
CONCLUSION: This study demonstrated the protective and therapeutic efficacy of TENS in POI in a rat model by radiologically and histopathologically. In clinical practice, TENS may be examined on POI. Further studies are warranted to validate and generalize our findings, and to assess the impact of TENS for post-operative pain also.

Keywords: In vivo 3D optical tomography visualization, motility; post-operative ileus; transcutaneous electrical nerve stimulation.

Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun (TENS) postoperatif ileuslu sıçanlar üzerindeki etkileri

Şener Balas1, Kerim Bora Yilmaz2, Serhat Tokgöz1, Mehmet Saydam1, Hamdullah Yanık3, Evrim Önder6, Melih Akıncı2, İdil Güneş Tatar4, Harun Karabacak1, Atilla İşgören5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Ankara
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Postoperatif İleus (POI), bağırsak lümeninde gaz ve sıvı birikimine neden olan bir tür bağırsak dismotilitesidir. Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), ağrı tedavisi ve sinir stimülasyonu gibi tıbbi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu deneysel hayvan çalışmasında amacımız, TENS’in POI üzerindeki etkilerini araştırmak ve TENS uygulamasından sonra sıçan bağırsağındaki histopatolojik değişiklikleri göstermektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, deneysel bir hayvan çalışmasıdır. İki grupta 16 adet Wistar-Albino erkek sıçan kullanıldı ve laparotomi yapıldı. Kolorektum ve ince bağırsak manipüle edildikten sonra, aktif kömür ve Nil kırmızısı oral gavaj ile uygulandı. Sıçanların karın derisine elektrotlar yerleştirildi ve TENS yöntemi kullanıldı. İki gruptaki sıçanlar 24. saatte öldürüldü. Sıçanların özefagusu, midesi ve tüm bağırsakları rezeke edilerek direkt röntgen ve bilgisayarlı tomografi taraması ile “J” görüntüleri alınarak aktif kömürlerin ilerlemesi radyolojik olarak ölçüldü. Histopatolojik ve mikroskobik değerlendirme yapıldı.
BULGULAR: Aktif kömür ilerlemesinin ölçüm ortancası TENS grubunda 429 mm (178–594), kontrol grubunda 203 mm (149–313) olarak bulundu ve bunlar istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.004963). Histopatolojik nekroz açısından iki grup arasında anlamlı fark vardı (p=0.041). Ek olarak, GI yolundaki Nil Red (550 nm) miktarı, TENS’in ardışık uygulamaları ile sekiz saatlik gavajdan sonra artmıştı.
TARTIŞMA: Bu çalışma, bir deneysel sıçan modelinde TENS’in POI üzerindeki koruyucu ve terapötik etkinliğini radyolojik ve histo-patolojik olarak göstermiştir. Klinik pratikte, TENS POI üzerinde incelenebilir. Bulgularımızı doğrulamak ve genelleştirmek ve ayrıca TENS’in postoperatif ağrı üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: In vivo 3D optik tomografi görselleştirme, motilite, postoperatif ileus, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu.

Şener Balas, Kerim Bora Yilmaz, Serhat Tokgöz, Mehmet Saydam, Hamdullah Yanık, Evrim Önder, Melih Akıncı, İdil Güneş Tatar, Harun Karabacak, Atilla İşgören. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on rats with post-operative ileus. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1382-1388

Corresponding Author: Şener Balas, Türkiye
Manuscript Language: English